• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

A.QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM TRA VÀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TẠI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

(Cụ thể hóa Chương III, Quy chế đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 43 ban hành ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, áp dụng tại Đại học Phan Thiết theo Quyết định số          /QĐ- ĐHPT ngày          tháng        năm 2014)

Phần 1

CỤ THỂ HÓA ĐIỀU 19, 20, 21 VÀ 22

 Điều 19. Đánh giá học phần

1. Điểm học phần đối với các học phần/ môn học chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành:

1.1.Điểm đánh giá giữa kỳ bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong qua trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận,(sau đây gọi chung là điểm giữa kỳ)được tính  30% do khoa chuyên môn đề xuất, Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết môn học.

1.2. Điểm chuyên cần: được tính 10%.

1.3. Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số được tính 60%

2. Đối với các học phần thực hành: Ngày đầu tiên của học phần thực hành, giáo viên phải công bố học phần này có mấy phần, mỗi phần thực hành đều được đánh giá bằng cách chấm điểm (theo thang điểm 10). Nếu sinh viên bỏ phần thực hành nào thì điểm đánh giá phần đó 0 điểm. Điểm trung bình cộng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học phần thực hành.

3. Giáo viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận,đề thi kết thúc học phần do trưởng khoa chỉ định giáo viên giảng dạy ra đề hoặc lấy trong ngân hàng đề thi.

Điều 20. Tổ chức thi kết thúc học phần

1.     Điều kiện dự thi: Sinh viên phải phải tham dự 80% trở lên thời gian quy định cho học phần đó và có điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ đạt từ 4 điểm trở lên, đồng thời phải hoàn thành nghĩa vụ học phí mới được dự thi kết thúc học phần.

2.     Để quản lý sinh viên lên lớp, các khoa phải cử người kết hợp với giáo viên điểm danh số sinh viên có mặt để làm căn cứ cho thi hoặc cấm thi. Thứ 2 hàng tuần các khoa tập hợp tình hình học tập của sinh viên, tình hình giảng dạy của giáo viên tuần trước đó gửi về Bộ phận khảo thí và kiểm định chất lượng. Tiếp nhận thông tin từ các khoa gửi về, Bộ phận khảo thí và kiểm định chất lượng tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"