• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 43/2007/QĐ-BGDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2007

                           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

            Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

            Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay Quyết định số 31/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                KT. BỘ TRƯỞNG

- Ủy ban VHGD TNTNNĐ QH;                                                                       THỨ TRƯỞNG

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

- Văn phòng Chính phủ;                                                                                      

- Ban Tuyên giáo TW;                                                                                         (Đã ký)

- Kiểm toán Nhà nước;                                                                                       Bành Tiến Long

- Các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trường ĐH, CĐ;

- Bộ Tư pháp (Cục Ktr. VBQPPL);

- Website Chính phủ;

- Công báo;

- Website Bộ GDĐT;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ ĐH&SĐH

 

XEM CHI TIẾT QUY CHẾ 43

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"