Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 49/TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẢNH BÁO HỌC VỤ VÀ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

TỪ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

---------------------------------------

Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy về việc xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên (SV) có học lực kém như sau”

1. Cảnh báo học vụ

- Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu vi phạm trong những trường hợp sau:

+ Mức 1: Điểm trung bình chung học kỳ 1 năm học 2019-2020 nhỏ hơn 1,0

+ Mức 2: Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

2. Bị buộc thôi học

- SV bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

+ Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học theo quy chế

+ Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ trở lên.

- SV thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách của trường. Trường sẽ thông báo về địa phương và gia đình sau khi có quyết định buộc thôi học.

Nhà trường thông báo để sinh viên biết và thực hiện nếu có khiếu nại xin liên hệ trực tiếp với phòng QLĐT. 

 

 - BGH (thay báo cáo); KT. HIỆU TRƯỞNG
 - Các đơn vị trong trường (để thực hiện); PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 - Lưu: VT, P.QLĐT.  (đã ký)
   
  TS. Trần Anh Dũng
lien thong dai hoc tai binh thuan