Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Công pháp quốc tế 16/11/2020 2 08:00-09:30 K10LKT1 P.102B
2 Công pháp quốc tế 16/11/2020 2 08:00-09:30 K11LKT1 P.202A
3 Tư pháp quốc tế 18/11/2020 4 14:00-15:30 K10LKT1 P.103
4 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 08:00-09:30 K10KSA1 P.02
5 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 08:00-09:30 K10KSA2 P.07
6 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 08:00-09:30 K10KSA3 P.04
7 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 08:00-09:30 K10KSA4 P.09
8 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14:00-15:30 K11KSA1 P.02
9 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14:00-15:30 K11KSA2 P.09
10 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14:00-15:30 K11KSA3 P.04
11 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14:00-15:30 K11KSA4 P.08
12 Kiểm toán 1 19/11/2020 5 08:00-09:30 K10KTO1 P.04
13 Kiểm toán 1 19/11/2020 5 08:00-09:30 K10KTO2 P.02
14 Tiếng Việt thực hành 23/11/2020 2 08:00-09:30 K11NNA1 P.02
15 Tiếng Việt thực hành 23/11/2020 2 08:00-09:30 K11NNA2 P.08
16 Tiếng Việt thực hành 23/11/2020 2 08:00-09:30 K11NNA3 P.04
17 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14:00-15:30 K10KSA1 P.02
18 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14:00-15:30 K10KSA2 P.07
19 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14:00-15:30 K10KSA3 P.04
20 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14:00-15:30 K10KSA4 P.01
21 Tổ chức sự kiện 20/11/2020 6 14:00-15:30 DH17KS1 P.02
22 Tổ chức sự kiện 20/11/2020 6 14:00-15:30 DH17KS2 P.04
23 Tổ chức sự kiện 20/11/2020 6 14:00-15:30 DH17LH P.04
24 Luật đầu tư 30/11/2020 2 08:00-09:30 DH17LKT P.103
25 Luật đầu tư 30/11/2020 2 08:00-09:30 K10LKT1 P.206
26 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 14:00-15:30 K11TCH1 P.301
27 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 14:00-15:30 K11KTO1 P.203
28 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 14:00-15:30 K11KTO2 P.206
29 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 08:00-09:30 K11KDO1 P.301
30 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 08:00-09:30 K11KDO2 P.203
31 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 14:00-15:30 K11KTO1 P.08
32 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 14:00-15:30 K11KTO2 P.07
33 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 08:00-09:30 K11KDO1 P.02
34 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 08:00-09:30 K11KDO2 P.08
35 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 08:00-09:30 K11KQT1 P.06
36 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14:00-15:30 K12KSA1 P.206
37 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14:00-15:30 K12KSA2 P.301
38 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14:00-15:30 K12LHA1 P.203
39 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14:00-15:30 K12DVA01 P.203
40 Quản trị kho hàng và phân phối 20/11/2020 6 14:00-15:30 K10KQT1 P.01
41 Pháp luật kinh doanh bất động sản 23/11/2020 2 08:00-09:30 DH17LKT P.203
42 Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 18/11/2020 4 14:00-15:30 K10KQT1 P.202A
43 Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 18/11/2020 4 14:00-15:30 K11KQT1 P.202A
lien thong dai hoc tai binh thuan