Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị chuỗi cung ứng 21/12/2020 2 14:00-15:30 DH17KD P.102B
2 Quản trị chất lượng dịch vụ 28/12/2020 2 14:00-15:30 DH17KS1 P.203
3 Quản trị chất lượng dịch vụ 28/12/2020 2 14:00-15:30 DH17KS2 P.206
4 Quản trị chất lượng dịch vụ 28/12/2020 2 14:00-15:30 DH17LH P.204
5 Quản trị Marketing 26/12/2020 7 08:00-09:30 DH17KD P.103
6 Quản trị bán hàng 19/12/2020 7 14:00-15:30 K10KDO1 P.04
7 Kinh tế học đại cương 31/12/2020 5 14:00-15:30 K11LKT1 P.201
8 Quản trị chiến lược 28/12/2020 2 08:00-09:30 K11KDO1 P.201
9 Quản trị chiến lược 28/12/2020 2 08:00-09:30 K11KDO2 P.103
10 Kế toán quản trị 24/12/2020 5 08:00-09:30 K10KTO1 P.203
11 Kế toán quản trị 24/12/2020 5 08:00-09:30 K10KTO2 P.204
12 Phân tích hoạt động kinh doanh 28/12/2020 2 08:00-09:30 K11KTO1 P.203
13 Phân tích hoạt động kinh doanh 28/12/2020 2 08:00-09:30 K11KTO2 P.204
14 Giải tích 21/12/2020 2 08:00-09:30 K11THO1 P.203
15 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 31/12/2020 5 14:00-15:30 K11TCH1 P.203
16 Quản trị vận hành 28/12/2020 2 14:00-15:30 DH17KD P.103
17 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 08:00-09:30 K10LHA1 P.04
18 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14:00-15:30 K11KSA1 P.204
19 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14:00-15:30 K11KSA2 P.206
20 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14:00-15:30 K11KSA3 P.203
21 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14:00-15:30 K11KSA4 P.301
22 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 08:00-09:30 K11LHA1 P.02
23 Kinh tế vĩ mô 19/12/2020 7 08:00-09:30 K11TCH1 P.102B
24 Kinh tế vĩ mô 19/12/2020 7 08:00-09:30 K11KTO1 P.04
25 Kinh tế vĩ mô 19/12/2020 7 08:00-09:30 K11KTO2 P.201
26 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 08:00-09:30 K11KDO1 P.05
27 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 08:00-09:30 K11KDO2 P.08
28 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 08:00-09:30 K11KQT1 P.04
29 Anh văn chuyên ngành Kế toán 19/12/2020 7 14:00-15:30 K10KTO1 P.204
30 Anh văn chuyên ngành Kế toán 19/12/2020 7 14:00-15:30 K10KTO2 P.201
31 Luật an sinh xã hội 23/12/2020 4 14:00-15:30 DH17LKT P.103
32 Luật tố tụng dân sự 26/12/2020 7 08:00-09:30 K10LKT1 P.201
33 Luật thương  mại 2 21/12/2020 2 08:00-09:30 K10LKT1 P.204
34 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 31/12/2020 5 14:00-15:30 DH17KD P.204
35 Phân tích tài chính 21/12/2020 2 08:00-09:30 K10TCH1 P.203
36 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 23/12/2020 4 14:00-15:30 K10TCH1 P.203
37 Anh văn chuyên ngành TCNH 26/12/2020 7 08:00-09:30 K10TCH1 P.103
38 Kế toán ngân hàng thương mại  29/12/2020 3 08:00-09:30 K10TCH1 P.203
39 Kế toán ngân hàng thương mại 29/12/2020 3 08:00-09:30 DH17KT1 P.206
40 Kế toán ngân hàng thương mại 29/12/2020 3 08:00-09:30 DH17KT2 P.203
41 Tiếng Anh du lịch 1 21/12/2020 2 14:00-15:30 K10NNA1 P.201
42 Tiếng Anh du lịch 1 21/12/2020 2 14:00-15:30 K10NNA2 P.204
43 Tiếng Anh du lịch 1 21/12/2020 2 14:00-15:30 K10NNA3 P.206
44 Tiếng Trung 3 23/12/2020 4 14:00-15:30 K10NNA1 P.204
45 Tiếng Trung 3 23/12/2020 4 14:00-15:30 K10NNA2 P.201
46 Tiếng Trung 3 23/12/2020 4 14:00-15:30 K10NNA3 P.203
47 Quản trị chiến lược 21/12/2020 2 08:00-09:30 K10KDO1 P.103
48 Tiếng Anh thương mại 1 26/12/2020 7 14:00-15:30 K10NNA1 P.201
49 Tiếng Anh thương mại 1 26/12/2020 7 14:00-15:30 K10NNA2 P.204
50 Tiếng Anh thương mại 1 26/12/2020 7 14:00-15:30 K10NNA3 P.102B
51 Tiếng Anh chuyên ngành Luật 19/12/2020 7 08:00-09:30 K10LKT1 P.204
52 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 08:00-09:30 K11THO1 P.103
53 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 08:00-09:30 K11KSA1 P.201
54 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 08:00-09:30 K11KSA2 P.204
55 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 08:00-09:30 K11KSA3 P.203
56 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 08:00-09:30 K11KSA4 P.206
57 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14:00-15:30 K11LHA1 P.201
58 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14:00-15:30 K11TCH1 P.204
59 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14:00-15:30 K11LKT1 P.206
60 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14:00-15:30 K11KTO1 P.103
61 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14:00-15:30 K11KTO2 P.203
62 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 08:00-09:30 K11KDO1 P.08
63 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 08:00-09:30 K11KDO2 P.04
64 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 08:00-09:30 K11KQT1 P.103
65 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 08:00-09:30 K11NNA1 P.201
66 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 08:00-09:30 K11NNA2 P.103
67 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 08:00-09:30 K11NNA3 P203
68 Văn hóa du lịch 26/12/2020 3 08:00-09:30 K10LHA1 P.204
69 Văn hóa du lịch 26/12/2020 3 08:00-09:30 K11LHA1 P.203
lien thong dai hoc tai binh thuan