Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị nhân sự du lịch 11/01/2021 2 08:00-09:00 DH17KS1 P.204
2 Quản trị nhân sự du lịch 11/01/2021 2 08:00-09:00 DH17KS2 P.206
3 Quản trị nhân sự du lịch 11/01/2021 2 08:00-09:00 DH17LH P.202B
4 XML và ứng dụng  05/01/2021 3 14:00-15:30 DH17TH P.104
5 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 06/01/2021 4 08:00-09:00 DH17KS1 P.201
6 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 06/01/2021 4 08:00-09:00 DH17KS2 P.203
7 Digital Marketing 08/01/2021 6 08:00-09:00 K11KDO1 P.206
8 Digital Marketing 08/01/2021 6 08:00-09:00 K11KDO2 P.204
9 Marketing căn bản 08/01/2021 6 14:00-15:30 K12TCH1 P.206
10 Marketing căn bản 08/01/2021 6 14:00-15:30 K12KTO1 P.204
11 Marketing căn bản 08/01/2021 6 14:00-15:30 K12KTO2 P.203
12 Marketing căn bản 08/01/2021 6 08:00-09:00 K12KDO1 P.04
13 Marketing căn bản 08/01/2021 6 08:00-09:00 K12KDO2 P.08
14 Hướng nghiệp 04/01/2021 2 08:00-09:00 K12LKT1 P.206
15 Quản trị rủi ro tài chính 07/01/2021 5 08:00-09:00 DH17TCNH P.206
16 Phân tích và thẩm định tín dụng 05/01/2021 3 14:00-15:30 DH17TCNH P.102B
17 Quản trị ngân hàng thương mại 09/01/2021 7 08:00-09:00 DH17TCNH P.202A
18 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14:00-15:30 K11TCH1 P.203
19 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14:00-15:30 K11KTO1 P.204
20 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14:00-15:30 K11KTO2 P.206
21 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14:00-15:30 K11KQT1 P.203
22 Kế toán mô phỏng 05/01/2021 3 08:00-09:00 DH17KT1 P.101
23 Kế toán mô phỏng 05/01/2021 3 08:00-09:00 DH17KT2 P.104
24 Kế toán hành chính sự nghiệp 07/01/2021 5 08:00-09:00 DH17KT1 P.201
25 Kế toán hành chính sự nghiệp 07/01/2021 5 08:00-09:00 DH17KT2 P.206
26 Kiểm toán 2 09/01/2021 7 14:00-15:30 DH17KT1 P.201
27 Kiểm toán 2 09/01/2021 7 14:00-15:30 DH17KT2 P.204
28 Luật thuế 05/01/2021 3 14:00-15:30 DH17LKT P.203
29 Phương pháp nghiên cứu khoa học 09/01/2021 7 08:00-09:00 DH17LKT P.04
30 Soạn thảo văn bản pháp luật 09/01/2021 7 14:00-15:30 K11LKT1 P.104
31 Logic học đại cương 11/01/2021 2 08:00-09:00 K12LKT1 P.203
32 Quản trị chiến lược 06/01/2021 4 14:00-15:30 K11KQT1 P.202B
33 Quản trị chiến lược 06/01/2021 4 14:00-15:30 K11KDO1 P.201
34 Quản trị chiến lược 06/01/2021 4 14:00-15:30 K11KDO2 P.203
35 Đọc 2 04/01/2021 2 14:00-15:30 K11NNA1 P.204
36 Đọc 2 04/01/2021 2 14:00-15:30 K11NNA2 P.04
37 Đọc 2 04/01/2021 2 14:00-15:30 K11NNA3 P.203
38 Đọc 1 06/01/2021 4 08:00-09:00 K12NNA1 P.04
39 Đọc 1 06/01/2021 4 08:00-09:00 K12NNA2 P.08
40 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 11/01/2021 2 14:00-15:30 K12LKT1 P.201
41 Luật hiến pháp 07/01/2021 5 08:00-09:00 K12LKT1 P.204
42 Ngữ nghĩa học 04/01/2021 2 08:00-09:00 DH17TA1 P.201
43 Ngữ nghĩa học 04/01/2021 2 08:00-09:00 DH17TA2 P.203
44 Ngữ nghĩa học 04/01/2021 2 08:00-09:00 DH17TA3 P.203
45 Bảo mật thông tin 04/01/2021 2 08:00-09:00 K10THO1 P.204
46 Vật lý 09/01/2021 7 08:00-09:00 K12OTO1 P.203
lien thong dai hoc tai binh thuan