Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kiểm toán 2 11/01/2021 2 14:00-15:30 DH17KT1 P.204
2 Kiểm toán 2 11/01/2021 2 14:00-15:30 DH17KT2 P.202B
3 Soạn thảo văn bản pháp luật 11/01/2021 2 14:00-15:30 K11LKT1 P.104
4 Vệ sinh an toàn thực phẩm 12/01/2021 3 14:00-15:30 K12DVA01 P.204
5 Tiếng Anh quản trị văn phòng 12/01/2021 3 08:00-09:30 K11NNA1 P.201
6 Tiếng Anh quản trị văn phòng 12/01/2021 3 08:00-09:30 K11NNA2 P.203
7 Tiếng Anh quản trị văn phòng 12/01/2021 3 08:00-09:30 K11NNA3 P.204
8 Tài chính quốc tế 12/01/2021 3 14:00-15:30 DH17TCNH P.202A
9 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 12/01/2021 3 14:00-15:30 K12OTO1 P.203
10 Viết 3 (Essay writing) 13/01/2021 4 14:00-15:30 DH17TA1 P.201
11 Viết 3 (Essay writing) 13/01/2021 4 14:00-15:30 DH17TA2 P.202B
12 Viết 3 (Essay writing) 13/01/2021 4 14:00-15:30 DH17TA3 P.204
13 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 08:00-09:30 K12KSA1 P.04
14 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 08:00-09:30 K12KSA2 P.08
15 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 08:00-09:30 K12LHA1 P.204
16 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 08:00-09:30 K12DVA01 P.206
17 Ngữ pháp 3 14/01/2021 5 14:00-15:30 K11NNA1 P.201
18 Ngữ pháp 3 14/01/2021 5 14:00-15:30 K11NNA2 P.203
19 Ngữ pháp 3 14/01/2021 5 14:00-15:30 K11NNA3 P.206
20 Nhập môn Công nghệ thông tin 14/01/2021 5 14:00-15:30 K12THO1 P.101
21 Quản trị lễ tân 2 15/01/2021 6 08:00-09:30 K11KSA1 P.204
22 Quản trị lễ tân 2 15/01/2021 6 08:00-09:30 K11KSA2 P.206
23 Quản trị lễ tân 2 15/01/2021 6 08:00-09:30 K11KSA3 P.04
24 Quản trị lễ tân 2 15/01/2021 6 08:00-09:30 K11KSA4 P.08
25 Quản trị học 15/01/2021 6 14:00-15:30 K12TCH1 P.203
26 Quản trị học 15/01/2021 6 14:00-15:30 K12KDO1 P.08
27 Quản trị học 15/01/2021 6 14:00-15:30 K12KDO2 P.04
28 Quản trị học 15/01/2021 6 14:00-15:30 K12LOG1 P.202B
29 Luật dân sự 2 16/01/2021 7 08:00-09:30 K11LKT1 P.102B
30 Nghe 3 16/01/2021 7 08:00-09:30 K11NNA1 P.201
31 Nghe 3 16/01/2021 7 08:00-09:30 K11NNA2 P.204
32 Nghe 3 16/01/2021 7 08:00-09:30 K11NNA3 P.206
33 Toán rời rạc 16/01/2021 7 08:00-09:30 K12THO1 P.04
34 Toán tài chính 18/01/2021 2 08:00-09:30 K12TCH1 P.04
35 Toán tài chính 18/01/2021 2 08:00-09:30 K12KTO1 P.08
36 Toán tài chính 18/01/2021 2 08:00-09:30 K12KTO2 P.07
37 Lý luận Nhà nước và pháp luật 18/01/2021 2 14:00-15:30 K12LKT1 P.203
38 Ngữ pháp 1 18/01/2021 2 14:00-15:30 K12NNA1 P.04
39 Ngữ pháp 1 18/01/2021 2 14:00-15:30 K12NNA2 P.08
40 Nguyên lý kế toán 19/01/2021 3 08:00-09:30 K12TCH1 P.04
41 Nguyên lý kế toán 19/01/2021 3 08:00-09:30 K12KTO1 P.08
42 Nguyên lý kế toán 19/01/2021 3 08:00-09:30 K12KTO2 P.10
43 Nguyên lý kế toán 19/01/2021 3 14:00-15:30 K12KDO1 P.04
44 Nguyên lý kế toán 19/01/2021 3 14:00-15:30 K12KDO2 P.08
45 Nguyên lý kế toán 19/01/2021 3 14:00-15:30 K12LOG1 P.02
46 Viết 1 20/01/2021 4 14:00-15:30 K11NNA1 P.206
47 Viết 1 20/01/2021 4 14:00-15:30 K11NNA2 P.203
48 Viết 1 20/01/2021 4 14:00-15:30 K11NNA3 P.201
49 Quản trị thương hiệu 20/01/2021 4 08:00-09:30 DH17KD P.201
50 Lý thuyết và thực hành dịch - viết 20/01/2021 4 08:00-09:30 DH17TA-N2 P.203
51 Tiếng Anh cao cấp 22/01/2021 6 14:00-15:30 DH17TA1 P.203
52 Tiếng Anh cao cấp 22/01/2021 6 14:00-15:30 DH17TA2 P.202B
53 Tiếng Anh cao cấp 22/01/2021 6 14:00-15:30 DH17TA3 P.204
54 Thiết kế và điều hành tour 22/01/2021 6 08:00-09:30 K10LHA1 P.201
55 Bảo hiểm trong kinh doanh quốc tế 22/01/2021 6 14:00-15:30 K10KQT1 P.206
56 Bảo mật thông tin 22/01/2021 6 08:00-09:30 K10THO1 P.204
57 Vật lý 22/01/2021 6 08:00-09:30 K12OTO1 P.203
58 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 23/01/2021 7 08:00-09:30 K12KDO1 P.103
59 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 23/01/2021 7 08:00-09:30 K12KDO2 P.203
60 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 25/01/2021 2 08:00-09:30 K10LHA1 P.201
61 Nghe 1 25/01/2021 2 14:00-15:30 K12NNA1 P.103
62 Nghe 1 25/01/2021 2 14:00-15:30 K12NNA2 P.203
63 Tin học căn bản 27/01/2021 4 08:00-09:30 K12KSA1 P.104
64 Tin học căn bản 27/01/2021 4 08:00-09:30 K12KSA2 P.101
65 Tin học căn bản 27/01/2021 4 14:00-15:30 K12LHA1 P.101
66 Tin học căn bản 27/01/2021 4 14:00-15:30 K12LOG1 P.104
67 Tin học căn bản 28/01/2021 5 08:00-09:30 K12DVA01 P.102A
68 Tin học căn bản 28/01/2021 5 08:00-09:30 K12OTO1-N1 P.104
69 Tin học căn bản 28/01/2021 5 08:00-09:30 K12OTO1-N2 P.101
70 Quản trị Logistics 23/01/2021 7 08:00-09:30 K12LOG1 P.201
lien thong dai hoc tai binh thuan