Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Đọc 3 28/10/2019 2 14g00-15g30 DH17TA1 P.103
2 Đọc 3 28/10/2019 2 14g00-15g30 DH17TA2 P.201
3 Đọc 3 28/10/2019 2 14g00-15g30 DH17TA3 P.203
4 Luật hình sự 28/10/2019 2 8g00-9g30 K10LKT1 P.206
5 Tâm lý học tư pháp 31/10/2019 5 14g00-15g30 K10LKT1 P.206
6 Luật lao động 28/10/2019 2 9g45-11g15 DH17LKT P.103
7 Luật  môi trường 31/10/2019 5 8g00-9g30 DH16LKT P.303
8 Luật  môi trường 31/10/2019 5 8g00-9g30 DH17LKT P.203
9 Pháp luật kinh doanh bất động sản 14/11/2019 5 8g00-9g30 DH16LKT P.203
10 Luật hiến pháp 04/11/2019 2 8g00-9g30 K10LKT1 P.206
11 Luật hành chính 07/11/2019 5 8g00-9g30 K10LKT1 P.203
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học 07/11/2019 5 8g00-9g30 DH16LKT P.303
13 Luật tố tụng hình sự 04/11/2019 2 8g00-9g30 DH17LKT P.103
14 Tiếng Anh thương mại 1 04/11/2019 2 14g00-15g30 DH17TA1 P.203
15 Tiếng Anh thương mại 1 04/11/2019 2 14g00-15g30 DH17TA2 P.206
16 Tiếng Anh thương mại 1 04/11/2019 2 14g00-15g30 DH17TA3 P.103
17 Văn hóa du lịch 25/11/2019 2 8g00-9g30 DH17LH P.301
18 Tiếng Anh thương mại nâng cao 31/10/2019 5 14g00-15g30 DH16TA1 P.203
19 Tiếng Anh thương mại nâng cao 31/10/2019 5 14g00-15g30 DH16TA2 P.204
20 Văn học Anh 06/11/2019 4 14g00-15g30 DH16TA1 P.203
21 Văn học Anh 06/11/2019 4 14g00-15g30 DH16TA2 P.204
22 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 29/10/2019 3 8g00-9g30 DH16KD P.103
23 Kiểm toán 1 05/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT1 P.301
24 Kiểm toán 1 05/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT2 P.206
25 Thuế 30/10/2019 4 14g00-15g30 K10TCH1 P.204
26 Thuế 30/10/2019 4 14g00-15g30 K10KDO1 P.203
27 Ngân hàng Trung ương 29/10/2019 3 8g00-9g30 DH16TCNH P.103
28 Tổ chức sự kiện 05/11/2019 3 8g00-9g30 DH16KS P.103
29 Tổ chức sự kiện 05/11/2019 3 8g00-9g30 DH16LH P.103
30 An ninh khách sạn 29/10/2019 3 14g00-15g30 DH16KS P.04
31 An ninh khách sạn 29/10/2019 3 14g00-15g30 DH17KS1 P.08
32 An ninh khách sạn 29/10/2019 3 14g00-15g30 DH17KS2 P.08
33 Toán tài chính 01/11/2019 6 8g00-9g30 K10TCH1 P.04
34 Toán tài chính 01/11/2019 6 8g00-9g30 K10KTO1 P.04
35 Toán tài chính 01/11/2019 6 8g00-9g30 K10KTO2 P.302
36 Thiết kế và điều hành tour 28/11/2019 5 8g00-9g30 DH17LH P.301
37 Kinh doanh nhà hàng 07/11/2019 5 14g00-15g30 DH17KS1 P.204
38 Kinh doanh nhà hàng 07/11/2019 5 14g00-15g30 DH17KS2 P.204
39 Nghe 2 12/11/2019 3 14g00-15g30 K10NNA1 P.203
40 Nghe 2 12/11/2019 3 14g00-15g30 K10NNA2 P.204
41 Nghe 2 12/11/2019 3 14g00-15g30 K10NNA3 P.206
42 Kế toán du lịch 07/11/2019 5 14g00-15g30 DH16KS P.203
43 Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư 11/11/2019 2 8g00-9g30 DH17LKT P.103

PQLĐ

lien thong dai hoc tai binh thuan