Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
tuyen sinh van bang 2 tai binh thuan

 

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 19/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA1 P.103
2 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 19/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA2 P.204
3 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 19/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA3 P.206
4 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 14g00-15g30 K10KSA1 P.02
5 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 08g00-09g30 K10KSA2 P.08
6 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 14g00-15g30 K10KSA3 P.08
7 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 08g00-09g30 K10KSA4 P.02
8 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 08g00-09g30 K10LHA1 P.07
9 Kế toán tài chính 3 21/11/2019 5 08g00-09g30 DH17KT1 P.203
10 Kế toán tài chính 3 21/11/2019 5 08g00-09g30 DH17KT2 P.204
11 Phân tích tài chính 29/11/2019 6 14g00-15g30 DH17TCNH P.09
12 Quan hệ kinh tế quốc tế 19/11/2019 3 08g00-09g30 K10KQT1 P.103
13 Kinh tế vĩ mô 18/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS1 P.206
14 Kinh tế vĩ mô 18/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS2 P.103
15 Kinh tế vĩ mô 18/11/2019 2 08g00-09g30 DH17LH P.103
16 Quản trị chất lượng dịch vụ 29/11/2019 6 08g00-09g30 DH16KS P.203
17 Quản trị chất lượng dịch vụ 29/11/2019 6 08g00-09g30 DH16LH P.203
18 Chăm sóc khách hàng 25/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS1 P.201
19 Chăm sóc khách hàng 25/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS2 P.103
20 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 27/11/2019 4 08g00-09g30 DH16KS P.103
21 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 27/11/2019 4 08g00-09g30 DH16LH P.103
22 Quản trị Marketing 29/11/2019 6 14g00-15g30 DH16KD P.08
23 Quản trị bán hàng 28/11/2019 5 14g00-15g30 DH17KD P.203
24 Kế toán hành chính sự nghiệp 27/11/2019 4 14g00-15g30 DH16KT P.103
25 Kế toán quản trị 26/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT1 P.203
26 Kế toán quản trị 26/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT2 P.204
27 Quản trị rủi ro tài chính 25/11/2019 2 08g00-09g30 DH16TCNH P.103
28 Quản trị ngân hàng thương  mại 28/11/2019 5 14g00-15g30 DH16TCNH P.203
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 05/12/2019 5 14g00-15g30 DH17TCNH P.203
30 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 21/11/2019 5 14g00-15g30 DH16TA1 P.203
31 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 21/11/2019 5 14g00-15g30 DH16TA2 P.204
32 Tiếng Anh du lịch 1 26/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA1 P.203
33 Tiếng Anh du lịch 1 26/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA2 P.206
34 Tiếng Anh du lịch 1 26/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA3 P.204
35 Quản trị sản xuất 26/11/2019 3 14g00-15g30 DH16KD P.206
36 Quản trị chất lượng 05/12/2019 5 14g00-15g30 DH17KD P.204
37 Tiếng Anh chuyên ngành KDQT 04/12/2019 4 14g00-15g30 K10KQT1 P.201
38 Phân tích và thẩm định tín dụng 05/12/2019 5 14g00-15g30 DH16TCNH P.203
39 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10TCH1 P.103
40 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KTO1 P.203
41 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KTO2 P.201
42 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KDO1-N1 P.206
43 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KDO1-N2 P.103
44 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA1 P.204
45 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA2 P.103
46 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA3 P.203
47 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA4 P.206
48 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10LHA1 P.203
49 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10TCH1 P.203
50 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10KDO1-N1 P.206
51 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10KDO1-N2 P.204
52 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10KQT1 P.204
53 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 03/12/2019 3 08g00-09g30 K10KTO1 P.104
54 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 03/12/2019 3 08g00-09g30 K10KTO2 P.101
55 Quản trị dịch vụ 04/12/2019 4 14g00-15g30 DH16KD P.103
56 Marketing căn bản 30/11/2019 7 08g00-09g30 K10TCH1 P.301
57 Marketing căn bản 30/11/2019 7 08g00-09g30 K10KDO1-N1 P.302
58 Marketing căn bản 30/11/2019 7 08g00-09g30 K10KDO1-N2 P.301
59 Luật an sinh xã hội 06/12/2019 6 08g00-09g30 DH16LKT P.203
60 Luật dân sự 1 07/12/2019 7 08g00-09g30 K10LKT1 P.301
61 Quản trị chuỗi cung ứng 02/12/2019 2 14g00-15g30 DH16KD P.203
62 Quản trị dự án đầu tư 02/12/2019 2 14g00-15g30 DH17KD P.103
63 Thanh toán quốc tế 02/12/2019 2 14g00-15g30 DH17TCNH P.103
64 Tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10TCH1 P.203
65 Tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10KTO1 P.103
66 Tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10KTO2 P.204
67 Lý thuyết tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10KQT1 P.203
lien thong dai hoc tai binh thuan