Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

vb2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 12 tháng  11 năm 2019

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

(ĐỢT 2) 

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 19/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA1 P.103
2 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 19/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA2 P.204
3 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 19/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA3 P.206
4 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 14g00-15g30 K10KSA1 P.02
5 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 08g00-09g30 K10KSA2 P.08
6 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 14g00-15g30 K10KSA3 P.08
7 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 08g00-09g30 K10KSA4 P.02
8 Tâm lý khách du lịch 22/11/2019 6 08g00-09g30 K10LHA1 P.07
9 Kế toán tài chính 3 21/11/2019 5 08g00-09g30 DH17KT1 P.203
10 Kế toán tài chính 3 21/11/2019 5 08g00-09g30 DH17KT2 P.204
11 Phân tích tài chính 29/11/2019 6 14g00-15g30 DH17TCNH P.09
12 Quan hệ kinh tế quốc tế 19/11/2019 3 08g00-09g30 K10KQT1 P.103
13 Kinh tế vĩ mô 18/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS1 P.206
14 Kinh tế vĩ mô 18/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS2 P.103
15 Kinh tế vĩ mô 18/11/2019 2 08g00-09g30 DH17LH P.103
16 Quản trị chất lượng dịch vụ 29/11/2019 6 08g00-09g30 DH16KS P.203
17 Quản trị chất lượng dịch vụ 29/11/2019 6 08g00-09g30 DH16LH P.203
18 Chăm sóc khách hàng 25/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS1 P.201
19 Chăm sóc khách hàng 25/11/2019 2 08g00-09g30 DH17KS2 P.103
20 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 27/11/2019 4 08g00-09g30 DH16KS P.103
21 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 27/11/2019 4 08g00-09g30 DH16LH P.103
22 Quản trị Marketing 29/11/2019 6 14g00-15g30 DH16KD P.08
23 Quản trị bán hàng 28/11/2019 5 14g00-15g30 DH17KD P.203
24 Kế toán hành chính sự nghiệp 27/11/2019 4 14g00-15g30 DH16KT P.103
25 Kế toán quản trị 26/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT1 P.203
26 Kế toán quản trị 26/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT2 P.204
27 Quản trị rủi ro tài chính 25/11/2019 2 08g00-09g30 DH16TCNH P.103
28 Quản trị ngân hàng thương  mại 28/11/2019 5 14g00-15g30 DH16TCNH P.203
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 05/12/2019 5 14g00-15g30 DH17TCNH P.203
30 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 21/11/2019 5 14g00-15g30 DH16TA1 P.203
31 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 21/11/2019 5 14g00-15g30 DH16TA2 P.204
32 Tiếng Anh du lịch 1 26/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA1 P.203
33 Tiếng Anh du lịch 1 26/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA2 P.206
34 Tiếng Anh du lịch 1 26/11/2019 3 08g00-09g30 DH17TA3 P.204
35 Quản trị sản xuất 26/11/2019 3 14g00-15g30 DH16KD P.206
36 Quản trị chất lượng 05/12/2019 5 14g00-15g30 DH17KD P.204
37 Tiếng Anh chuyên ngành KDQT 04/12/2019 4 14g00-15g30 K10KQT1 P.201
38 Phân tích và thẩm định tín dụng 05/12/2019 5 14g00-15g30 DH16TCNH P.203
39 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10TCH1 P.103
40 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KTO1 P.203
41 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KTO2 P.201
42 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KDO1-N1 P.206
43 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 02/12/2019 2 08g00-09g30 K10KDO1-N2 P.103
44 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA1 P.204
45 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA2 P.103
46 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA3 P.203
47 Quản trị học 10/12/2019 3 08g00-09g30 K10KSA4 P.206
48 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10LHA1 P.203
49 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10TCH1 P.203
50 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10KDO1-N1 P.206
51 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10KDO1-N2 P.204
52 Quản trị học 10/12/2019 3 14g00-15g30 K10KQT1 P.204
53 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 03/12/2019 3 08g00-09g30 K10KTO1 P.104
54 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 03/12/2019 3 08g00-09g30 K10KTO2 P.101
55 Quản trị dịch vụ 04/12/2019 4 14g00-15g30 DH16KD P.103
56 Marketing căn bản 30/11/2019 7 08g00-09g30 K10TCH1 P.301
57 Marketing căn bản 30/11/2019 7 08g00-09g30 K10KDO1-N1 P.302
58 Marketing căn bản 30/11/2019 7 08g00-09g30 K10KDO1-N2 P.301
59 Luật an sinh xã hội 06/12/2019 6 08g00-09g30 DH16LKT P.203
60 Luật dân sự 1 07/12/2019 7 08g00-09g30 K10LKT1 P.301
61 Quản trị chuỗi cung ứng 02/12/2019 2 14g00-15g30 DH16KD P.203
62 Quản trị dự án đầu tư 02/12/2019 2 14g00-15g30 DH17KD P.103
63 Thanh toán quốc tế 02/12/2019 2 14g00-15g30 DH17TCNH P.103
64 Tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10TCH1 P.203
65 Tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10KTO1 P.103
66 Tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10KTO2 P.204
67 Lý thuyết tài chính tiền tệ 05/12/2019 5 08g00-09g30 K10KQT1 P.203
lienthongdaihoc