Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị hành chính văn phòng 20/07/2020 2 08:00-09:30 K10KDO1-N1 P.203
2 Quản trị hành chính văn phòng 20/07/2020 2 08:00-09:30 K10KDO1-N2 P.204
3 Đại cương bảo hiểm 20/07/2020 2 08:00-09:30 K11TCH1 P.103
4 Công nghệ phần mềm 21/07/2020 3 14:00-15:30 K10THO1 P.103
5 Quản trị tài chính 1 22/07/2020 4 14:00-15:30 K10KTO1 P.203
6 Quản trị tài chính 1 22/07/2020 4 14:00-15:30 K10KTO2 P.103
7 Quản trị tài chính 1 22/07/2020 4 14:00-15:30 K10KDO1-N1 P.201
8 Quản trị tài chính 1 22/07/2020 4 14:00-15:30 K10KDO1-N2 P.204
9 Quản trị tài chính 1 22/07/2020 4 14:00-15:30 K10KQT1 P.103
10 Nghe 3 22/07/2020 4 08:00-09:30 K10NNA1 P.203
11 Nghe 3 22/07/2020 4 08:00-09:30 K10NNA2 P.204
12 Nghe 3 22/07/2020 4 08:00-09:30 K10NNA3 P.201
13 Luật kinh tế 23/07/2020 5 14:00-15:30 K10TCH1 P.103
14 Luật kinh tế 23/07/2020 5 14:00-15:30 K10KTO1 P.203
15 Luật kinh tế 23/07/2020 5 14:00-15:30 K10KTO2 P.103
16 Luật kinh tế 23/07/2020 5 14:00-15:30 K10KDO1-N1 P.201
17 Luật kinh tế 23/07/2020 5 14:00-15:30 K10KDO1-N2 P.204
18 Quản trị kinh doanh lữ hành 27/07/2020 2 08:00-09:30 DH17LH P.103
19 Quan hệ kinh tế quốc tế 27/07/2020 2 08:00-09:30 K10KDO1-N1 P.203
20 Quan hệ kinh tế quốc tế 27/07/2020 2 08:00-09:30 K10KDO1-N2 P.204
21 Lập và thẩm định dự án đầu tư 27/07/2020 2 08:00-09:30 DH17TCNH P.103
22 Nghe 4 27/07/2020 2 14:00-15:30 DH17TA1 P.102B
23 Nghe 4 27/07/2020 2 14:00-15:30 DH17TA2 P.202B
24 Nghe 4 27/07/2020 2 14:00-15:30 DH17TA3 P.202A
25 Nghiên cứu Marketing 27/07/2020 2 14:00-15:30 DH17KD P.201
26 Luật dân sự 1 28/07/2020 3 08:00-09:30 K11LKT1 P.201
27 Luật tố tụng hình sự 28/07/2020 3 08:00-09:30 K10LKT1 P.204
28 Ngữ pháp 2 28/07/2020 3 14:00-15:30 K11NNA1 P.103
29 Ngữ pháp 2 28/07/2020 3 14:00-15:30 K11NNA2 P.203
30 Ngữ pháp 2 28/07/2020 3 14:00-15:30 K11NNA3 P.201
31 Kế toán tài chính 2 29/07/2020 4 08:00-09:30 K10KTO1 P.203
32 Kế toán tài chính 2 29/07/2020 4 08:00-09:30 K10KTO2 P.201
33 Kế toán tài chính 4 29/07/2020 4 14:00-15:30 DH17KT1 P.203
34 Kế toán tài chính 4 29/07/2020 4 14:00-15:30 DH17KT2 P.201
35 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 29/07/2020 4 14:00-15:30 DH17KD P.204
36 Nguyên lý kế toán 30/07/2020 5 08:00-09:30 K11KDO1 P.103
37 Nguyên lý kế toán 30/07/2020 5 08:00-09:30 K11KDO2 P203
38 Nguyên lý kế toán 30/07/2020 5 08:00-09:30 K11KQT1 P.201
39 Nguyên lý kế toán 30/07/2020 5 08:00-09:30 K10KQT1 P.201
40 Quản trị khách sạn 30/07/2020 5 14:00-15:30 DH17KS1 P.203
41 Quản trị khách sạn 30/07/2020 5 14:00-15:30 DH17KS2 P.204
42 Kế toán Mỹ 31/07/2020 6 08:00-09:30 DH17KT1 P.206
43 Kế toán Mỹ 31/07/2020 6 08:00-09:30 DH17KT2 P.203
44 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 31/07/2020 6 08:00-09:30 K10TCH1 P.203
45 Bảo mật thông tin 31/07/2020 6 14:00-15:30 DH17TH P.302
46 Tiếng Trung 2 31/07/2020 6 14:00-15:30 K10NNA1 P.103
47 Tiếng Trung 2 31/07/2020 6 14:00-15:30 K10NNA2 P.203
48 Tiếng Trung 2 31/07/2020 6 14:00-15:30 K10NNA3 P.206
49 Tâm lý khách du lịch 01/08/2020 7 08:00-09:30 K11KSA1 P.103
50 Tâm lý khách du lịch 01/08/2020 7 08:00-09:30 K11KSA2 P.203
51 Tâm lý khách du lịch 01/08/2020 7 08:00-09:30 K11KSA3 P.04
52 Tâm lý khách du lịch 01/08/2020 7 14:00-15:30 K11KSA4 P.103
53 Tâm lý khách du lịch 01/08/2020 7 14:00-15:30 K11LHA1 P.203
54 Hệ điều hành 01/08/2020 7 14:00-15:30 K10THO1 P.204
55 Địa lý du lịch 03/08/2020 2 08:00-09:30 K11KSA1 P.103
56 Địa lý du lịch 03/08/2020 2 08:00-09:30 K11KSA2 P.203
57 Địa lý du lịch 03/08/2020 2 08:00-09:30 K11KSA3 P.204
58 Địa lý du lịch 03/08/2020 2 14:00-15:30 K11KSA4 P.103
59 Địa lý du lịch 03/08/2020 2 14:00-15:30 K11LHA1 P.203
60 Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng 03/08/2020 2 14:00-15:30 K11KQT1 P.201
61 Ngân hàng Trung ương 03/08/2020 2 14:00-15:30 DH17TCNH P.201
62 Kế toán chi phí giá thành 04/08/2020 3 08:00-09:30 DH17KT1 P.201
63 Kế toán chi phí giá thành 04/08/2020 3 08:00-09:30 DH17KT2 P.204
64 Đại số tuyến tính 04/08/2020 3 08:00-09:30 K11THO1 P.206
65 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/08/2020 3 14:00-15:30 K10TCH1 P.103
66 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/08/2020 3 14:00-15:30 K10KTO1 P.201
67 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/08/2020 3 14:00-15:30 K10KTO2 P.103
68 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/08/2020 4 08:00-09:30 K10KDO1-N1 P.203
69 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/08/2020 4 08:00-09:30 K10KDO1-N1 P.103
70 Nguyên lý thống kê kinh tế 05/08/2020 4 08:00-09:30 K10KQT1 P.103
71 Lý thuyết xác suất và thống kê 05/08/2020 4 14:00-15:30 K10THO1 P.201
72 Lý thuyết xác suất và thống kê 05/08/2020 4 14:00-15:30 DH17TH P.103
73 Kế toán ngân hàng thương mại 05/08/2020 4 14:00-15:30 DH17TCNH P.103
74 Marketing căn bản 06/08/2020 5 08:00-09:30 K10KSA1 P.201
75 Marketing căn bản 06/08/2020 5 08:00-09:30 K10KSA2 P.203
76 Marketing căn bản 06/08/2020 5 08:00-09:30 K10KSA3 P.103
77 Marketing căn bản 06/08/2020 5 14:00-15:30 K10KSA4 P.201
78 Marketing căn bản 06/08/2020 5 14:00-15:30 K10LHA1 P.203
79 Hành vi khách hàng 06/08/2020 5 14:00-15:30 DH17KD P.204
80 Tiếng Anh du lịch 2 07/08/2020 6 08:00-09:30 DH17TA1 P.203
81 Tiếng Anh du lịch 2 07/08/2020 6 08:00-09:30 DH17TA2 P.103
82 Tiếng Anh du lịch 2 07/08/2020 6 08:00-09:30 DH17TA3 P.103
83 Hệ thống thông tin kế toán 07/08/2020 6 14:00-15:30 DH17KT1 P.203
84 Hệ thống thông tin kế toán 07/08/2020 6 14:00-15:30 DH17KT2 P.206
85 Thanh toán quốc tế 08/08/2020 7 08:00-09:30 K10KQT1 P.204
86 Đọc 2 08/08/2020 7 14:00-15:30 K10NNA1 P.103
87 Đọc 2 08/08/2020 7 14:00-15:30 K10NNA2 P.203
88 Đọc 2 08/08/2020 7 14:00-15:30 K10NNA3 P.204
89 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 08:00-09:30 K11KSA1 P.103
90 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 08:00-09:30 K11KSA2 P.203
91 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 08:00-09:30 K11KSA3 P.204
92 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 14:00-15:30 K11KSA4 P.201
93 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 14:00-15:30 K11LHA1 P.203
94 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 14:00-15:30 K11TCH1 P.103
95 Kinh tế vi mô 10/08/2020 2 14:00-15:30 K11KQT1 P.103
96 Tiếng Anh thương mại 2 11/08/2020 3 08:00-09:30 DH17TA1 P.103
97 Tiếng Anh thương mại 2 11/08/2020 3 08:00-09:30 DH17TA2 P.201
98 Tiếng Anh thương mại 2 11/08/2020 3 08:00-09:30 DH17TA3 P.204
99 Kinh tế vi mô 11/08/2020 3 14:00-15:30 K11KTO1 P.04
100 Kinh tế vi mô 11/08/2020 3 14:00-15:30 K11KTO2 P.201
101 Kinh tế vi mô 11/08/2020 3 14:00-15:30 K11KDO1 P.103
102 Kinh tế vi mô 11/08/2020 3 14:00-15:30 K11KDO2 P.08
103 Đọc 1 12/08/2020 4 08:00-09:30 K11NNA1 P.103
104 Đọc 1 12/08/2020 4 08:00-09:30 K11NNA2 P.203
105 Đọc 1 12/08/2020 4 08:00-09:30 K11NNA3 P.201
106 Luật đất đai 12/08/2020 4 14:00-15:30 K11LKT1 P.201
107 Luật đất đai 12/08/2020 4 14:00-15:30 K10LKT1 P.204
   
                                                                                                                                    Bình Thuận, ngày 10 tháng 07 năm 2020
   TL. HIỆU TRƯỞNG
   Q. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT
   
  đã ký
   
  Ths. Võ Khắc Trường Thi
lien thong dai hoc tai binh thuan