Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Luật kinh doanh bảo hiểm 25/07/2020 7 14:00-15:30 DH17LKT P.04
2 Viết 2 29/07/2020 4 08:00-09:30 K10NNA1 P.103
3 Viết 2 29/07/2020 4 08:00-09:30 K10NNA2 P.204
4 Viết 2 29/07/2020 4 08:00-09:30 K10NNA3 P.206
5 Luật chứng khoán 30/07/2020 7 14:00-15:30 DH17LKT P.04
6 Kỹ năng mềm 03/08/2020 2 08:00-09:30 DH16KS P.04
7 Kỹ năng mềm 03/08/2020 2 08:00-09:30 DH16LH P.04
8 Tài sản quyền sở hữu và thừa kế 08/08/2020 7 08:00-09:30 DH17LKT P.103
9 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 08/08/2020 7 08:00-09:30 DH17LH P.201
10 Viết 3 08/08/2020 7 08:00-09:30 VB218TA1 P.06
11 Luật thương mại 1 13/08/2020 5 08:00-09:30 K11LKT1 P.201
12 Luật thương mại 1 13/08/2020 5 08:00-09:30 K10LKT1 P.203
13 Quản trị lễ tân 1 13/08/2020 5 14:00-15:30 K11KSA1 P.201
14 Quản trị lễ tân 1 13/08/2020 5 14:00-15:30 K11KSA2 P.204
15 Quản trị lễ tân 1 13/08/2020 5 14:00-15:30 K11KSA3 P.103
16 Quản trị lễ tân 1 13/08/2020 5 14:00-15:30 K11KSA4 P.203
17 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 13/08/2020 5 08:00-09:30 DH17KS1 P.103
18 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 13/08/2020 5 08:00-09:30 DH17KS2 P.204
19 Quản trị lễ tân 2 14/08/2020 6 08:00-09:30 K10KSA1 P.206
20 Quản trị lễ tân 2 14/08/2020 6 08:00-09:30 K10KSA2 P.203
21 Quản trị lễ tân 2 14/08/2020 6 08:00-09:30 K10KSA3 P.103
22 Quản trị lễ tân 2 14/08/2020 6 08:00-09:30 K10KSA4 P.202B
23 Đầu tư tài chính 14/08/2020 6 14:00-15:30 DH17TCNH P.206
24 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/08/2020 6 14:00-15:30 K10TCH1 P.103
25 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/08/2020 6 14:00-15:30 K10KTO1 P.203
26 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/08/2020 6 14:00-15:30 K10KTO2 P.103
27 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 15/08/2020 7 08:00-09:30 K10KSA1 P.203
28 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 15/08/2020 7 08:00-09:30 K10KSA2 P.201
29 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 15/08/2020 7 08:00-09:30 K10KSA3 P.103
30 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 15/08/2020 7 14:00-15:30 K10KSA4 P.201
31 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 15/08/2020 7 14:00-15:30 K10LHA1 P.203
32 Hành vi tổ chức 15/08/2020 7 14:00-15:30 DH17KD P.204
33 Thị trường tài chính 17/08/2020 2 14:00-15:30 K10TCH1 P.206
34 Cú pháp học 17/08/2020 2 08:00-09:30 DH17TA1 P.201
35 Cú pháp học 17/08/2020 2 08:00-09:30 DH17TA2 P.203
36 Cú pháp học 17/08/2020 2 08:00-09:30 DH17TA3 P.204
37 Tin học căn bản 17/08/2020 2 08:00-09:30 K11TCH1 P.101
38 Tin học căn bản 17/08/2020 2 08:00-09:30 K11LKT1 P.104
39 Tin học căn bản 17/08/2020 2 14:00-15:30 K11KTO1 P.101
40 Tin học căn bản 17/08/2020 2 14:00-15:30 K11KTO2 P.104
41 Tiếng Anh quản trị văn phòng 18/08/2020 3 14:00-15:30 K10NNA1 P.103
42 Tiếng Anh quản trị văn phòng 18/08/2020 3 14:00-15:30 K10NNA2 P.203
43 Tiếng Anh quản trị văn phòng 18/08/2020 3 14:00-15:30 K10NNA3 P.201
44 Lịch sử văn minh thế giới 18/08/2020 3 08:00-09:30 K10LHA1 P.103
45 Tin học căn bản 18/08/2020 3 08:00-09:30 K11NNA1 P.101
46 Tin học căn bản 18/08/2020 3 08:00-09:30 K11NNA2 P.104
47 Tin học căn bản 18/08/2020 3 14:00-15:30 K11NNA3 P.101
48 Quản trị nguồn nhân lực 19/08/2020 4 08:00-09:30 K11KDO1 P.103
49 Quản trị nguồn nhân lực 19/08/2020 4 08:00-09:30 K11KDO2 P.203
50 Marketing căn bản 19/08/2020 4 08:00-09:30 K11KQT1 P.201
51 Toán cao cấp C 19/08/2020 4 14:00-15:30 DH17KS1 P.203
52 Toán cao cấp C 19/08/2020 4 14:00-15:30 DH17KS2 P.201
53 Toán cao cấp C 19/08/2020 4 14:00-15:30 DH17LH P.204
54 Nghe 2 17/08/2020 2 14:00-15:30 K11NNA1 P.203
55 Nghe 2 17/08/2020 2 14:00-15:30 K11NNA2 P.204
56 Nghe 2 17/08/2020 2 14:00-15:30 K11NNA3 P.201
57 Khai thác dữ liệu 14/08/2020 6 08:00-09:30 DH17TH P.204
58 Kế toán tài chính 1 12/08/2020 4 14:00-15:30 K11TCH1 P.103
59 Kế toán tài chính 1 12/08/2020 4 14:00-15:30 K11KTO1 P.203
60 Kế toán tài chính 1 12/08/2020 4 14:00-15:30 K11KTO2 P.206
61 Kế toán tài chính 1 12/08/2020 4 14:00-15:30 K10TCH1 P.103
62 Lập trình hướng đối tượng 15/08/2020 7 08:00-09:30 K11THO1 P.101
63 Đạo đức nghề luật 15/08/2020 7 14:00-15:30 K11LKT1 P.206
   
                                                                                                                                    Bình Thuận, ngày 16 tháng 07 năm 2020
   TL. HIỆU TRƯỞNG
   Q. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT
   
  (đã ký)
   
  Ths. Võ Khắc Trường Thi
lien thong dai hoc tai binh thuan