Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Luật hành chính 23/06/2020 3 08:00 - 09:30 K11LKT1 P.201
2 Quản trị truyền thông 29/06/2020 2 08:00 - 09:30 K11KDO1 P.203
3 Quản trị truyền thông 29/06/2020 2 08:00 - 09:30 K11KDO2 P.103
4 Luật quốc tế 25/06/2020 5 08:00 - 09:30 DH17LKT P.103
5 Tư pháp quốc tế 29/06/2020 2 14:00 - 15:30 DH17LKT P.103
6 Tin học kế toán 2 (phần mềm kế toán) 18/07/2020 7 08:00 - 09:30 DH17KT1 P.101
7 Tin học kế toán 2 (phần mềm kế toán) 18/07/2020 7 14:00 - 15:30 DH17KT2 P.101
8 Digital Marketing 25/06/2020 5 08:00 - 09:30 DH17KD P.203
9 Phá sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 25/06/2020 5 14:00 - 15:30 DH16LKT P.201
10 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 14:00 - 15:30 K11THO1 P.204
11 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 14:00 - 15:30 K11KSA1 P.103
12 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 14:00 - 15:30 K11KSA2 P.203
13 Pháp luật đại cương 03/07/2020 6 08:00 - 09:30 K11KSA3 P.103
14 Pháp luật đại cương 03/07/2020 6 08:00 - 09:30 K11KSA4 P.203
15 Pháp luật đại cương 03/07/2020 6 08:00 - 09:30 K11LHA1 P.08
16 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 08:00 - 09:30 K11TCH1 P.303
17 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 08:00 - 09:30 K11KTO1 P.103
18 Pháp luật đại cương 03/07/2020 6 08:00 - 09:30 K11KTO2 P.10
19 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 14:00 - 15:30 K10KSA1 P.206
20 Pháp luật đại cương 03/07/2020 6 08:00 - 09:30 K10KSA2 P.303
21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 08:00 - 09:30 DH17KS1 P.201
22 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 08:00 - 09:30 DH17KS2 P.103
23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 08:00 - 09:30 DH17LH P.103
24 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 08:00 - 09:30 DH17TA1 P.07
25 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 08:00 - 09:30 DH17TA2 P.04
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 08:00 - 09:30 DH17TA3 P.04
27 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 14:00 - 15:30 DH17TH P.201
28 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 14:00 - 15:30 DH17TCNH P.201
29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 14:00 - 15:30 DH17LKT P.103
30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 14:00 - 15:30 DH17KT1 P.07
31 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 14:00 - 15:30 DH17KT2 P.08
32 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30/06/2020 3 14:00 - 15:30 DH17KD P.08
33 Dẫn luận ngôn ngữ học 06/07/2020 2 08:00 - 09:30 K11NNA1 P.203
34 Dẫn luận ngôn ngữ học 06/07/2020 2 08:00 - 09:30 K11NNA2 P.204
35 Dẫn luận ngôn ngữ học 06/07/2020 2 08:00 - 09:30 K11NNA3 P.103
36 Thuế ứng dụng 11/07/2020 7 08:00 - 09:30 K11KTO1 P.104
37 Thuế ứng dụng 11/07/2020 7 14:00 - 15:30 K11KTO2 P.104
38 Marketing du lịch 07/07/2020 3 08:00 - 09:30 DH17KS1 P.201
39 Marketing du lịch 07/07/2020 3 08:00 - 09:30 DH17KS2 P.103
40 Marketing du lịch 07/07/2020 3 08:00 - 09:30 DH17LH P.103
41 Luật du lịch 10/07/2020 6 14:00 - 15:30 K11KSA1 P.103
42 Luật du lịch 10/07/2020 6 14:00 - 15:30 K11KSA2 P.203
43 Luật du lịch 10/07/2020 6 14:00 - 15:30 K11KSA3 P.302
44 Luật du lịch 10/07/2020 6 08:00 - 09:30 K11KSA4 P.203
45 Luật du lịch 10/07/2020 6 08:00 - 09:30 K11LHA1 P.103
46 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 08:00 - 09:30 K11KDO1 P.203
47 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 08:00 - 09:30 K11KDO2 P.08
48 Pháp luật đại cương 02/07/2020 5 08:00 - 09:30 K11KQT1 P.303
lien thong dai hoc tai binh thuan