• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 (ĐỢT 1)
               
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Công nghệ mã nguồn mở 11/11/2014 3 14h00-15h30 CD12TH 19 PM4-CS2
2 Lập trình Web 17/11/2014 2 14h00-15h30 CD12TH 19 PM2-CS1
3 Tổng quan du lịch 25/11/2014 3 8h00-9h30 DH13KS1 33 P.10-CS1
4 Tổng quan du lịch 25/11/2014 3 8h00-9h30 DH13KS2 33 HTA-CS1
5 Tổng quan du lịch 25/11/2014 3 8h00-9h30 DH13LH 10 HTA-CS1
6 Phát triển du lịch bền vững 17/11/2014 2 8h00-9h30 CD12KS1 34 P.08-CS1
7 Phát triển du lịch bền vững 17/11/2014 2 8h00-9h30 CD12KS2 44 HTB-CS1
8 Kế toán quản trị 21/11/2014 6 8h00-9h30 DH12KT 18 HTB-CS1
9 Kế toán quản trị 21/11/2014 6 8h00-9h30 CD12KT1 40 HTB-CS1
10 Kế toán quản trị 21/11/2014 6 8h00-9h30 CD12KT2 42 P.10-CS1
11 Quản trị ngân hàng thương mại 15/11/2014 7 14h00-15h30 K3540301 39 P.07-CS2
12 Quản trị ngân hàng thương mại 15/11/2014 7 14h00-15h30 K3540302 36 P.05-CS2
13 Thuế 11/11/2014 3 14h00-15h30 DH13KD 35 P.02-CS2
14 Thuế 11/11/2014 3 14h00-15h30 DH13KT-nhóm 1 31 P.04-CS2
15 Thuế 11/11/2014 3 14h00-15h30 DH13KT-nhóm 2 31 P.10-CS2
16 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 28/11/2014 6 14h00-15h30 DH12KT 18 HTB-CS1
17 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 28/11/2014 6 14h00-15h30 CD12KT1 40 HTB-CS1
18 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 28/11/2014 6 14h00-15h30 CD12KT2 42 P.10-CS1
19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KD 35 P.10-CS1
20 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KT-nhóm 1 31 P.07-CS2
21 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KT-nhóm 2 31 P.10-CS2
22 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KS1 33 P.11-CS1
23 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KS2 33 HTB-CS1
24 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 8h00-9h30 DH13LH 10 HTB-CS1
25 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 14h00-15h30 CD13KD 17 HTA-CS1
26 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 14h00-15h30 CD13KT 55 HTB-CS1
27 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 14h00-15h30 CD13KS1 35 P.11-CS1
28 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 14h00-15h30 CD13KS2 37 P.10-CS1
29 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 27/11/2014 5 14h00-15h30 CD13LH 23 HTA-CS1
30 Tiếng Hoa 3 17/11/2014 2 8h00-9h30 DH12TA 38 P.08-CS1
31 Viết 1 17/11/2014 2 14h00-15h30 DH13TA1 33 HTA-CS1
32 Viết 1 17/11/2014 2 14h00-15h30 DH13TA2 30 P.10-CS1
33 Ngữ pháp 3 21/11/2014 6 14h00-15h30 DH13TA1 33 P.03-CS1
34 Ngữ pháp 3 21/11/2014 6 14h00-15h30 DH13TA2 30 P.08-CS1
35 Ngữ pháp 3 21/11/2014 6 14h00-15h30 CD13TA 38 P.10-CS1
36 Tiếng Anh quản trị văn phòng 24/11/2014 2 8h00-9h30 CD12TA1 24 HTB-CS1
37 Tiếng Anh quản trị văn phòng 24/11/2014 2 8h00-9h30 CD12TA2 23 HTB-CS1
38 Thanh toán quốc tế 3/12/2014 4 8h00-9h30 DH12TCNH 15 P.04-CS1
39 Quản trị nguồn nhân lực 29/11/2014 7 8h00-9h30 DH12KD 7 P.07-CS2
40 Quản trị nguồn nhân lực 29/11/2014 7 8h00-9h30 CD12KD 37 P.07-CS2
41 Quản trị nguồn nhân lực 29/11/2014 7 8h00-9h30 CD12KS1 34 P.02-CS2
42 Quản trị nguồn nhân lực 29/11/2014 7 8h00-9h30 CD12KS2 44 P.04-CS2
43 Tiếng Anh du lịch 2 22/11/2014 7 8h00-9h30 DH12TA 38 HTB-CS1
44 Tiếng Anh thương mại 4/12/2014 5 8h00-9h30 CD12TA1 24 P.08-CS1
45 Tiếng Anh thương mại 4/12/2014 5 14h00-15h30 CD12TA2 23 P.08-CS1
46 Nghe 2 22/11/2014 7 8h00-9h30 DH13TA1 33 P.03-CS1
47 Nghe 2 22/11/2014 7 8h00-9h30 DH13TA2 30 P.04-CS1
48 Marketing căn bản 1/12/2014 2 14h00-15h30 DH13KD 35 HTA-CS1
49 Marketing căn bản 1/12/2014 2 14h00-15h30 DH13KT-nhóm 1 31 P.08-CS1
50 Marketing căn bản 1/12/2014 2 14h00-15h30 DH13KT-nhóm 2 31 P.05-CS1
51 Marketing căn bản 1/12/2014 2 14h00-15h30 DH13KS1 33 P.10-CS1
52 Marketing căn bản 1/12/2014 2 14h00-15h30 DH13KS2 33 HTB-CS1
53 Marketing căn bản 1/12/2014 2 14h00-15h30 DH13LH 10 HTB-CS1
54 Marketing căn bản 2/12/2014 3 14h00-15h30 CD13KD 17 HTB-CS1
55 Marketing căn bản 2/12/2014 3 14h00-15h30 CD13KS1 35 P.11-CS1
56 Marketing căn bản 2/12/2014 3 14h00-15h30 CD13KS2 37 HTA-CS1
57 Marketing căn bản 2/12/2014 3 14h00-15h30 CD13LH 23 HTB-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"