• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Phát triển du lịch bền vững 16.05.2016 2 8h00-9h30 DH14KS1 32 P.07
2 Phát triển du lịch bền vững 16.05.2016 2 8h00-9h30 DH14KS2 32 P.05
3 Phát triển du lịch bền vững 16.05.2016 2 8h00-9h30 DH14KS3 29 P.04
4 Phát triển du lịch bền vững 16.05.2016 2 8h00-9h30 DH14LH 21 P.04
5 Phát triển du lịch bền vững 16.05.2016 2 8h00-9h30 CD14KS 5 P.04
6 Phát triển du lịch bền vững 16.05.2016 2 8h00-9h30 CD14LH 1 P.04
7 Văn hóa ẩm thực 20.05.2016 6 14h00-15h30 DH14KS1 32 P.02
8 Văn hóa ẩm thực 20.05.2016 6 14h00-15h30 DH14KS2 32 P.05
9 Văn hóa ẩm thực 20.05.2016 6 14h00-15h30 DH14KS3 29 P.08
10 Văn hóa ẩm thực 20.05.2016 6 14h00-15h30 DH14LH 21 P.08
11 Văn hóa ẩm thực 20.05.2016 6 14h00-15h30 CD14KS 5 P.08
12 Quản trị hành chính văn phòng 16.05.2016 2 14h00-15h30 DH14KD 33 P.07
13 Quản trị hành chính văn phòng 16.05.2016 2 14h00-15h30 CD14KD 2 P.07
14 Toán tài chính 17.05.2016 3 14h00-15h30 DH13KT 56 P.08
15 Toán tài chính 17.05.2016 3 14h00-15h30 DH14TCNH 17 P.02
16 Toán tài chính 17.05.2016 3 14h00-15h30 DH14KT1 33 P.07
17 Toán tài chính 17.05.2016 3 14h00-15h30 DH14KT2 29 P.02
18 Toán tài chính 17.05.2016 3 14h00-15h30 CD14KT 4 P.07
19 Hệ thống thông tin kế toán 21.05.2016 7 8h00-9h30 DH13KT 56 P.08
20 Kiểm toán 2 19.05.2016 5 18h00-19h30 LT15KT 23 P.02
21 Ngôn ngữ học 23.05.2016 2 8h00-9h30 DH15TA1 38 P.08
22 Ngôn ngữ học 23.05.2016 2 8h00-9h30 DH15TA2 37 P.08
23 Ngôn ngữ học 23.05.2016 2 8h00-9h30 DH15TA3 36 P.02
24 Ngôn ngữ học 23.05.2016 2 8h00-9h30 DH15TA4 37 P.07
25 Ngôn ngữ học 23.05.2016 2 8h00-9h30 LT15TA 7 P.07
26 Cú pháp 18.05.2016 4 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.04
27 Cú pháp 18.05.2016 4 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.04
28 Cú pháp 18.05.2016 4 8h00-9h30 LT15TA 7 P.04
29 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 24.05.2016 3 8h00-9h30 DH12KD 7 P.07
30 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 24.05.2016 3 8h00-9h30 DH13KD 32 P.07
31 Hành vi khách hàng 18.05.2016 4 14h00-15h30 DH13KD 32 P.02
32 Hành vi khách hàng 23.05.2016 2 18h00-19h30 LT15KD 14 P.05
33 Luật kinh tế 20.05.2016 6 8h00-9h30 DH14KD 33 P.07
34 Luật kinh tế 20.05.2016 6 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.04
35 Luật kinh tế 20.05.2016 6 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.04
36 Luật kinh tế 20.05.2016 6 8h00-9h30 CD14KD 2 P.07
37 Luật kinh tế 20.05.2016 6 8h00-9h30 CD14KT 4 P.04
38 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 8h00-9h30 DH15TH 47 P.04
39 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 8h00-9h30 DH15TCNH 22 P.04
40 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 14h00-15h30 DH15KD 55 P.02
41 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 8h00-9h30 DH15KT1 50 P.05
42 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 8h00-9h30 DH15KT2 53 P.10
43 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 14h00-15h30 DH15KS1 59 P.05
44 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.10
45 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 14h00-15h30 DH15LH 40 P.01
46 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 8h00-9h30 CD15TCNH 1 P.04
47 Pháp luật đại cương 19.05.2016 5 14h00-15h30 CD15KS 3 P.01
48 Hành vi tổ chức 21.05.2016 7 8h00-9h30 DH12KD 7 P.07
49 Hành vi tổ chức 21.05.2016 7 8h00-9h30 DH13KD 32 P.07
50 Hành vi tổ chức 21.05.2016 7 8h00-9h30 CD14KD 2 P.07
51 Quan hệ kinh tế quốc tế 27.05.2016 6 14h00-15h30 DH13KD 32 P.07
52 Quan hệ kinh tế quốc tế 27.05.2016 6 14h00-15h30 DH13KS1 25 P.08
53 Quan hệ kinh tế quốc tế 27.05.2016 6 14h00-15h30 DH13KS2 29 P.08
54 Quan hệ kinh tế quốc tế 27.05.2016 6 14h00-15h30 DH13LH 8 P.07
55 Quan hệ kinh tế quốc tế 27.05.2016 6 18h00-19h30 LT15KD 14 P.09
56 Quản trị tài chính DN 1 24.05.2016 3 14h00-15h30 DH14TCNH 17 P.07
57 Quản trị tài chính DN 1 24.05.2016 3 14h00-15h30 DH14KD 33 P.07
58 Quản trị tài chính DN 1 24.05.2016 3 14h00-15h30 DH14KT1 33 P.08
59 Quản trị tài chính DN 1 24.05.2016 3 14h00-15h30 DH14KT2 29 P.08
60 Quản trị tài chính DN 1 24.05.2016 3 14h00-15h30 CD14KD 2 P.07
61 Quản trị tài chính DN 1 24.05.2016 3 14h00-15h30 CD14KT 4 P.08

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"