• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

(Tiếp theo lịch trước)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Kế toán tài chính 2 31/05/2016 3 14h00-15h30 DH14KT1 33 P.02
2 Kế toán tài chính 2 31/05/2016 3 14h00-15h30 DH14KT2 29 P.07
3 Kế toán tài chính 2 31/05/2016 3 14h00-15h30 CD14KT 4 P.07
4 Phân tích hoạt động kinh doanh 6/06/2016 2 14h00-15h30 DH14KT1 33 P.05
5 Phân tích hoạt động kinh doanh 6/06/2016 2 14h00-15h30 DH14KT2 29 P.07
6 Phân tích hoạt động kinh doanh 6/06/2016 2 14h00-15h30 CD14KT 4 P.07
7 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 25/05/2016 4 8h00-9h30 DH14KS1 32 P.10
8 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 25/05/2016 4 8h00-9h30 DH14KS2 32 P.02
9 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 25/05/2016 4 8h00-9h30 DH14KS3 29 P.04
10 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 25/05/2016 4 8h00-9h30 CD14KS 5 P.04
11 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 25/05/2016 4 8h00-9h30 DH14LH 21 P.04
12 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 25/05/2016 4 8h00-9h30 CD14LH 1 P.04
13 Tiếng Anh du lịch 1 28/05/2016 7 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.07
14 Tiếng Anh du lịch 1 28/05/2016 7 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.08
15 Tiếng Anh du lịch 1 28/05/2016 7 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.08
16 Tiếng Anh du lịch 1 28/05/2016 7 8h00-9h30 CD14TA 6 P.08
17 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 DH13LH 8 P.05
18 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 DH14KS1 32 P.02
19 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 DH14KS2 32 P.04
20 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 DH14KS3 29 P.04
21 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 DH14LH 21 P.05
22 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 CD14KS 5 P.05
23 Địa lý du lịch 6/06/2016 2 8h00-9h30 CD14LH 1 P.05
24 Tiếng Anh tổng quát 2 31/05/2016 3 8h00-9h30 DH15TA1 37 P.07
25 Tiếng Anh tổng quát 2 31/05/2016 3 8h00-9h30 DH15TA2 33 P.02
26 Tiếng Anh tổng quát 2 31/05/2016 3 8h00-9h30 DH15TA3 34 P.08
27 Tiếng Anh tổng quát 2 31/05/2016 3 8h00-9h30 DH15TA4 34 P.08
28 Tiếng Anh tổng quát 2 31/05/2016 3 8h00-9h30 CD15TA 1 P.08
29 Thanh toán quốc tế 25/05/2016 4 14h00-15h30 DH13KT 56 P.04
30 Đọc 3 23/05/2016 2 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.05
31 Đọc 3 23/05/2016 2 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.07
32 Đọc 3 23/05/2016 2 14h00-15h30 LT15TA 7 P.07
33 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/06/2016 4 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.04
34 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/06/2016 4 8h00-9h30 DH14KD 33 P.04
35 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/06/2016 4 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.08
36 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/06/2016 4 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.08
37 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/06/2016 4 8h00-9h30 CD14KD 2 P.04
38 Nguyên lý thống kê kinh tế 8/06/2016 4 8h00-9h30 CD14KT 4 P.08
39 Kế toán chi phí giá thành 28/05/2016 7 14h00-15h30 DH13KT 56 P.08
40 Nguyên lý kế toán 3/06/2016 6 14h00-15h30 DH15KS1 56 P.08
41 Nguyên lý kế toán 3/06/2016 6 14h00-15h30 DH15KS2 53 P.07
42 Nguyên lý kế toán 3/06/2016 6 14h00-15h30 CD15KS 1 P.08
43 Tin học kế toán 2 (phần mềm kế toán)-N1 11/06/2016 7 8h00-9h30 DH13KT 30 PM4
44 Tin học kế toán 2 (phần mềm kế toán)-N2 11/06/2016 7 14h00-15h30 DH13KT 26 PM4
45 Tin học kế toán 2 (phần mềm kế toán) 11/06/2016 7 14h00-15h30 CD14KT 4 PM4
46 Kế toán tài chính 4 1/06/2016 4 18h00-19h30 LT15KT 23 P.07
47 Đại cương lịch sử Việt Nam 21/05/2016 7 14h00-15h30 DH13LH 8 P.02
48 Đại cương lịch sử Việt Nam 21/05/2016 7 14h00-15h30 DH14LH 21 P.02
49 Đại cương lịch sử Việt Nam 21/05/2016 7 14h00-15h30 CD14LH 1 P.02
50 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 8h00-9h30 DH15TH 38 P.05
51 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.04
52 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 14h00-15h30 DH15KD 54 P.04
53 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.05
54 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.02
55 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 27/05/2016 6 8h00-9h30 DH15KS1 59 P.04
56 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 27/05/2016 6 8h00-9h30 DH15KS2 54 P.08
57 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 8h00-9h30 DH15LH 34 P.02
58 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 8h00-9h30 DH15TA1 37 P.04
59 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 8h00-9h30 DH15TA2 33 P.04
60 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 27/05/2016 6 8h00-9h30 DH15TA3 34 P.02
61 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 27/05/2016 6 8h00-9h30 DH15TA4 34 P.07
62 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 26/05/2016 5 14h00-15h30 CD15TCNH 1 P.04
63 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 27/05/2016 6 8h00-9h30 CD15TA 1 P.07
64 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 27/05/2016 6 8h00-9h30 CD15KS 1 P.08
65 Đọc 2 25/05/2016 4 14h00-15h30 DH14TA3 24 P.02
66 Đọc 2 25/05/2016 4 14h00-15h30 CD14TA 6 P.02
67 Đọc 2 25/05/2016 4 14h00-15h30 DH14TA1 31 P.05
68 Đọc 2 25/05/2016 4 14h00-15h30 DH14TA2 29 P.01
69 Hình vị học 28/05/2016 7 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.02
70 Hình vị học 28/05/2016 7 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.05
71 Hình vị học 28/05/2016 7 14h00-15h30 LT15TA 7 P.05
72 Nghe 1 20/06/2016 2 14h00-15h30 DH15TA2 33 P.05
73 Nghe 1 20/06/2016 2 14h00-15h30 DH15TA4 34 P.02
74 Nghe 1 20/06/2016 2 14h00-15h30 CD15TA 1 P.02
75 Nghe 1 20/06/2016 2 14h00-15h30 DH15TA1 37 P.10
76 Nghe 1 20/06/2016 2 14h00-15h30 DH15TA3 34 P.07
77 Nghe 3 7/06/2016 3 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.02
78 Nghe 3 7/06/2016 3 8h00-9h30 CD14TA 6 P.02
79 Nghe 3 7/06/2016 3 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.05
80 Nghe 3 7/06/2016 3 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.07
81 Ngữ pháp 2 7/06/2016 3 14h00-15h30 DH15TA1 38 P.05
82 Ngữ pháp 2 7/06/2016 3 14h00-15h30 DH15TA2 37 P.07
83 Ngữ pháp 2 7/06/2016 3 14h00-15h30 DH15TA3 36 P.08
84 Ngữ pháp 2 7/06/2016 3 14h00-15h30 DH15TA4 37 P.08
85 Ngữ pháp 2 7/06/2016 3 14h00-15h30 CD15TA 3 P.08
86 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 DH14TH 36 P.02
87 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.04
88 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 DH14KD 33 P.02
89 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.04
90 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.04
91 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 DH14KS1 32 P.04
92 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 DH14KS2 32 P.08
93 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 DH14KS3 29 P.08
94 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 DH14LH 21 P.05
95 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.07
96 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.08
97 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.08
98 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 CD14TH 5 P.02
99 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 CD14KD 2 P.05
100 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 2/06/2016 5 8h00-9h30 CD14KT 4 P.05
101 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 CD14KS 5 P.04
102 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 CD14LH 1 P.04
103 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3/06/2016 6 8h00-9h30 CD14TA 6 P.08
104 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 8h00-9h30 DH15TCNH 21 P.08
105 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 8h00-9h30 DH15KD 54 P.04
106 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 8h00-9h30 DH15KT1 48 P.07
107 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 8h00-9h30 DH15KT2 40 P.08
108 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 14h00-15h30 DH15KS1 59 P.08
109 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.07
110 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 14h00-15h30 DH15LH 34 P.05
111 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 8h00-9h30 CD15TCNH 1 P.08
112 Kinh tế vĩ mô 30/05/2016 2 14h00-15h30 CD15KS 1 P.05

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"