• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

(Tiếp theo)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 3 1/06/2016 4 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.04
2 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 3 1/06/2016 4 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.04
3 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 10/06/2016 6 14h00-15h30 DH14KD 33 P.08
4 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 10/06/2016 6 14h00-15h30 CD14KD 2 P.08
5 Viết 2 9/06/2016 5 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.05
6 Viết 2 9/06/2016 5 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.04
7 Viết 2 9/06/2016 5 8h00-9h30 CD14TA 6 P.04
8 Viết 2 9/06/2016 5 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.04
9 Viết 3 (essay writing) 1/06/2016 4 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.04
10 Viết 3 (essay writing) 1/06/2016 4 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.05
11 Viết 3 (Essay writing) 1/06/2016 4 14h00-15h30 LT15TA 7 P.05
12 Quản trị chuỗi cung ứng 2/06/2016 5 14h00-15h30 DH12KD 7 P.05
13 Quản trị chuỗi cung ứng 2/06/2016 5 14h00-15h30 DH13KD 32 P.05
14 Nghiên cứu Marketing 8/06/2016 4 14h00-15h30 DH13KD 32 P.05
15 Đầu tư tài chính 3/06/2016 6 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.04
16 Anh văn chuyên ngành tài chính 6/06/2016 2 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.04
17 Tiếng Anh 2 9/06/2016 5 14h00-15h30 DH15KD 54 P.04
18 Tiếng Anh 2 9/06/2016 5 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.08
19 Tiếng Anh 2 9/06/2016 5 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.05
20 Tiếng Anh 2 10/06/2016 6 8h00-9h30 DH15TH 38 P.07
21 Tiếng Anh 2 9/06/2016 5 14h00-15h30 DH15TCNH 22 P.02
22 Tiếng Anh 2 10/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.04
23 Tiếng Anh 2 10/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KS2 53 P.08
24 Tiếng Anh 2 9/06/2016 5 14h00-15h30 CD15TCNH 1 P.02
25 Tiếng Anh 2 10/06/2016 6 8h00-9h30 CD15KS 1 P.04
26 Tiếng Anh 2 10/06/2016 6 8h00-9h30 DH15LH 34 P.05
27 Quản trị dịch vụ 16/06/2016 5 18h00-19h30 LT15KD 14 P.07
28 Phân tích hoạt động kinh doanh 3/06/2016 6 18h00-19h30 LT15KT 23 P.04
29 Kế toán hành chính sự nghiệp 6/06/2016 2 18h00-19h30 LT15KT 23 P.04
30 Kinh tế lượng 16/06/2016 5 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.07
31 Kế toán tài chính 1 11/06/2016 7 14h00-15h30 DH14TCNH 17 P.08
32 Nguyên lý kế toán 13/06/2016 2 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.08
33 Nguyên lý kế toán 13/06/2016 2 14h00-15h30 DH15KD 54 P.08
34 Nguyên lý kế toán 13/06/2016 2 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.10
35 Nguyên lý kế toán 13/06/2016 2 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.07
36 Nguyên lý kế toán 13/06/2016 2 14h00-15h30 DH15LH 34 P.05
37 Nguyên lý kế toán 13/06/2016 2 14h00-15h30 CD15TCNH 1 P.08
38 Kế toán ngân hàng thương mại 9/06/2016 5 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.04
39 Kế toán ngân hàng thương mại 9/06/2016 5 18h00-19h30 LT15KT 23 P.04
40 Toán cao cấp A2 1/06/2016 4 8h00-9h30 DH15TH 38 P.05
41 Quản trị chất lượng 8/06/2016 4 18h00-19h30 LT15KD 14 P.09
42 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 10/06/2016 6 14h00-15h30 DH14TH 36 P.07
43 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 10/06/2016 6 14h00-15h30 CD14TH 5 P.07
44 Tiếng Nga 2 13/06/2016 2 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.02
45 Tiếng Nga 2 13/06/2016 2 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.05
46 Tiếng Nga 2 13/06/2016 2 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.07
47 Tiếng Nga 2 13/06/2016 2 8h00-9h30 CD14TA 6 P.07
48 Ngân hàng TW 27/06/2016 2 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.04
49 Cơ sở văn hóa Việt Nam 11/06/2016 7 14h00-15h30 DH15TA1 38 P.07
50 Cơ sở văn hóa Việt Nam 11/06/2016 7 14h00-15h30 DH15TA2 37 P.05
51 Cơ sở văn hóa Việt Nam 11/06/2016 7 14h00-15h30 DH15TA3 36 P.02
52 Cơ sở văn hóa Việt Nam 11/06/2016 7 14h00-15h30 DH15TA4 37 P.08
53 Cơ sở văn hóa Việt Nam 11/06/2016 7 14h00-15h30 CD15TA 3 P.08
54 Tiếng Việt 14/06/2016 3 8h00-9h30 DH15TA1 38 P.07
55 Tiếng Việt 14/06/2016 3 8h00-9h30 DH15TA2 37 P.05
56 Tiếng Việt 14/06/2016 3 8h00-9h30 DH15TA3 36 P.02
57 Tiếng Việt 14/06/2016 3 8h00-9h30 DH15TA4 37 P.10
58 Tiếng Việt 14/06/2016 3 8h00-9h30 CD15TA 3 P.10
59 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 22/06/2016 4 18h00-19h30 LT15KD 14 P.07
60 Tin học căn bản 15/06/2016 4 8h00-9h00 DH15KT1-N1 35 PM1
61 Tin học căn bản 15/06/2016 4 9h30-10h30 DH15KS1-N2 19 PM4
62 Tin học căn bản 15/06/2016 4 9h30-10h30 DH15KS2-N2 16 PM4
63 Tin học căn bản 15/06/2016 4 8h00-9h00 DH15LH 34 PM4
64 Tin học căn bản 15/06/2016 4 9h30-10h30 CD15KS 1 PM4
65 Tin học căn bản 16/06/2016 5 8h00-9h00 DH15KT2-N1 26 PM1
66 Tin học căn bản 16/06/2016 5 8h00-9h00 DH15KS2-N1 38 PM4
67 Tin học căn bản 16/06/2016 5 9h30-10h30 DH15KD-N2 38 PM4
68 Tin học căn bản 15/06/2016 4 13h30-14h30 DH15TCNH 24 PM4
69 Tin học căn bản 15/06/2016 4 13h30-14h30 DH15KD-N1 17 PM4
70 Tin học căn bản 15/06/2016 4 15h00-16h00 DH15KT1-N2 12 PM1
71 Tin học căn bản 15/06/2016 4 15h00-16h00 DH15KT2-N2 14 PM1
72 Tin học căn bản 15/06/2016 4 15h00-16h00 DH15KS1-N1 40 PM4
73 Bảo mật thông tin 1/06/2016 4 14h00-15h30 DH13TH 13 P.04
74 Khai thác dữ liệu 10/06/2016 6 14h00-15h30 DH13TH 13 P.08
75 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KT1 48 P.08
76 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KT2 40 P.07
77 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 14h00-15h30 DH15KS1 56 P.04
78 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 14h00-15h30 DH15KS2 53 P.08
79 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 14h00-15h30 DH15LH 34 P.07
80 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 14h00-15h30 CD15TCNH 1 P.02
81 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 14h00-15h30 CD15KS 1 P.08
82 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.02
83 Phương pháp học đại học 24/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KD 54 P.04
84 Quản trị lễ tân 6/06/2016 2 14h00-15h30 DH13KS1 25 P.08
85 Quản trị lễ tân 6/06/2016 2 14h00-15h30 DH13KS2 29 P.08
86 Kinh doanh nhà hàng 18/06/2016 7 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.08
87 Kinh doanh nhà hàng 18/06/2016 7 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.08
88 Cơ sở dữ liệu 1 20/06/2016 2 8h00-9h30 DH14TH 36 P.04
89 Cơ sở dữ liệu 1 20/06/2016 2 8h00-9h30 CD14TH 5 P.04
90 Cơ sở dữ liệu 1 20/06/2016 2 8h00-9h30 DH15TH 47 P.08
91 Tài chính công 22/06/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.07
92 Tiếng Anh thương mại 1 (kinh doanh giao tiếp) 8/06/2016 4 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.04
93 Tiếng Anh thương mại 1 (kinh doanh giao tiếp) 8/06/2016 4 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.04
94 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 8h00-9h30 DH15TH 38 P.04
95 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.04
96 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 14h00-15h30 DH15KD 54 P.08
97 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.04
98 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.10
99 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/06/2016 3 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.04
100 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/06/2016 3 8h00-9h30 DH15KS2 53 P.08
101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 8h00-9h30 DH15LH 34 P.05
102 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 8h00-9h30 DH15TA1 37 P.07
103 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 8h00-9h30 DH15TA2 33 P.08
104 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/06/2016 3 8h00-9h30 DH15TA3 34 P.05
105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/06/2016 3 8h00-9h30 DH15TA4 34 P.07
106 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2016 2 14h00-15h30 CD15TCNH 1 P.04
107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/06/2016 3 8h00-9h30 CD15TA 1 P.07
108 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28/06/2016 3 8h00-9h30 CD15KS 1 P.08
109 Tài chính tiền tệ 17/06/2016 6 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.04
110 Tài chính tiền tệ 17/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KT1 50 P.04
111 Tài chính tiền tệ 17/06/2016 6 8h00-9h30 DH15KT2 53 P.08
112 Quản trị thương hiệu 27/06/2016 2 18h00-19h30 LT15KD 14 P.04
113 Hệ điều hành 23/06/2016 5 8h00-9h30 DH14TH 36 P.04
114 Hệ điều hành 23/06/2016 5 8h00-9h30 CD14TH 5 P.04
115 Kỹ thuật lập trình 23/06/2016 5 8h00-9h30 DH15TH 47 PM4

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"