• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Phát triển du lịch bền vững 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
CD14KS
CD14LH
P.07
2 Văn hóa ẩm thực 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
CD14KS
P.07
3 Quản trị hành chính văn phòng 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH14KD
CD14KD
P.07
4 Toán tài chính 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH13KT P.07
5 Toán tài chính 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH14TCNH P.07
6 Toán tài chính 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH14KT1+2
CD14KT
P.07
7 Hệ thống thông tin kế toán 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH13KT P.07
8 Ngôn ngữ học 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH15TA1+2+3+4
LT15TA
P.05
9 Cú pháp   4 8h00-9h30 DH13TA1+2
LT15TA
P.07
10 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH12KD
DH13KD
P.05
11 Hành vi khách hàng 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH13KD P.07
12 Hành vi khách hàng 15/08/2016 2 18h00-19h30 LT15KD P.02
13 Luật kinh tế 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH14KD
DH14KT1+2
CD14KD
CD14KT
P.07
14 Pháp luật đại cương 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH15TH
DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
DH15KS1+2
DH15LH
CD15TCNH
CD15KS
P.07
15 Hành vi tổ chức 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH12KD
DH13KD
CD14KD
P.07
16 Quan hệ kinh tế quốc tế 18/08/2016 5 14h00-15h30 DH13KD
DH13KS1+2
DH13LH
P.07
17 Quan hệ kinh tế quốc tế 16/08/2016 3 18h00-19h30 LT15KD P.02
18 Phân tích hoạt động kinh doanh 17/08/2016 4 14h00-15h30 DH14KT1+2
CD14KT
P.07
19 Kế toán tài chính 2 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH14KT1+2
CD14KT
P.07
20 Kế toán chi phí giá thành 17/08/2016 4 14h00-15h30 DH13KT P.07
21 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH14KS1+2+3
CD14KS
P.07
22 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH14LH
CD14LH
P.07
23 Tiếng Anh du lịch 1 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.07
24 Địa lý du lịch 16/08/2016 3 14h00-15h30 DH13LH
DH14KS1+2+3
DH14LH
CD14KS
CD14LH
P.07
25 Đọc 2 17/08/2016 4 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.07
26 Hình vị học 17/08/2016 4 14h00-15h30 DH13TA1+2
LT15TA
P.07
27 Đọc 3 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH13TA1+2
LT15TA
P.05
28 Nguyên lý thống kê kinh tế 18/08/2016 5 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
CD14KD
CD14KT
P.07
29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17/08/2016 4 14h00-15h30 K2015 P.05
30 Nghe 1 17/08/2016 4 8h00-9h00 DH15TA1+2+3+4
CD15TA
P.02
31 Tin học kế toán 2 (phần mềm kế toán) 19/08/2016 6 14h00-15h30 DH13KT
CD14KT
P.05
32 Kế toán tài chính 4 17/08/2016 4 18h00-19h30 LT15KT P.02
33 Quản trị tài chính DN 1 17/08/2016 4 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
CD14KD
CD14KT
P.07
34 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 18/08/2016 5 8h00-9h30 K2015 P.07
35 Tiếng Anh tổng quát 2 17/08/2016 4 8h00-9h30 DH15TA1+2+3+4
CD15TA
P.07
36 Thanh toán quốc tế 17/08/2016 4 8h00-9h30 DH13KT P.07
37 Nguyên lý kế toán 17/08/2016 4 8h00-9h30 DH15KS1+2
CD15KS
P.05
38 Đại cương lịch sử Việt Nam 17/08/2016 4 8h00-9h30 DH13LH
DH14LH
CD14LH
P.07
39 Ngữ pháp 2 18/08/2016 5 14h00-15h30 DH15TA1+2+3+4
CD14TA
P.07
40 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 19/08/2016 6 8h00-9h30 K2014 P.07
41 Kinh tế vĩ mô 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
DH15KS1+2
DH15LH
CD15TCNH
CD15KS
P.05
42 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 3 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH13KS1+2 P.05
43 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 16/08/2016 3 14h00-15h30 DH14KD
CD14KD
P.07
44 Viết 2 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.05
45 Viết 3 (essay writing) 16/08/2016 3 14h00-15h30 DH13TA1+2
LT15TA
P.07
46 Quản trị chuỗi cung ứng 17/08/2016 4 14h00-15h30 DH12KD
DH13KD
P.07
47 Nghiên cứu Marketing 18/08/2016 5 8h00-9h30 DH13KD P.07
48 Đầu tư tài chính 15/08/2016 2 18h00-19h30 LT15TCNH P.02
49 Anh văn chuyên ngành tài chính 15/08/2016 2 18h00-19h30 LT15TCNH P.02
50 Tiếng Anh 2 16/08/2016 3 14h00-15h30 K2015 P.07
51 Quản trị dịch vụ 17/08/2016 4 18h00-19h30 LT15KD P.02
52 Phân tích hoạt động kinh doanh 15/08/2016 2 18h00-19h30 LT15KT P.02
53 Kinh tế lượng 17/08/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH P.02
54 Kế toán tài chính 1 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH14TCNH P.05
55 Nguyên lý kế toán 17/08/2016 4 8h00-9h30 DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
DH15LH
CD15TCNH
P.05
56 Kế toán ngân hàng thương mại 15/08/2016 2 18h00-19h30 LT15TCNH
LT15KT
P.02
57 Toán cao cấp A2 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH15TH P.07
58 Quản trị chất lượng 18/08/2016 5 18h00-19h30 LT15KD P.02
59 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 15/08/2016 2 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
P.05
60 Tiếng Nga 2 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.05
61 Ngân hàng TW 17/08/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH P.02
62 Cơ sở văn hóa Việt Nam 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH15TA1+2+3+4
CD15TA
P.05
63 Tiếng Việt 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH15TA1+2+3+4
CD15TA
P.05
64 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 19/08/2016 6 18h00-19h30 LT15KD P.02
65 Tin học căn bản 19/08/2016 6 8h00-9h30 K2015 PM1
66 Bảo mật thông tin 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH13TH P.05
67 Khai thác dữ liệu 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH13TH P.05
68 Phương pháp học đại học 19/08/2016 6 14h00-15h30 K2015 P.05
69 Quản trị lễ tân 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.07
70 Kinh doanh nhà hàng 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH13KS1+2 P.05
71 Thương mại điện tử 16/08/2016 3 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
P.05
72 Lập trình hướng đối tượng 19/08/2016 6 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
PM2
73 Cơ sở dữ liệu 1 18/08/2016 5 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
DH15TH
P.07
74 Tài chính công 17/08/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH P.02
75 Tiếng Anh thương mại 1 (kinh doanh giao tiếp) 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH13TA1+2 P.07
76 Nghe 3 17/08/2016 4 9h00-10h00 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.02
77 Tài chính tiền tệ 18/08/2016 5 14h00-15h30 DH14TCNH
DH15KT1+2
P.07
78 Quản trị thương hiệu 20/08/2016 7 18h00-19h30 LT15KD P.02
79 Hệ điều hành 15/08/2016 2 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
P.05
80 Kỹ thuật lập trình 19/08/2016 6 8h00-9h30 DH15TH PM2

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"