• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 10 tháng 11 năm 2016


LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 1)

 

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Thanh toán quốc tế 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH13LH 8 P.02
2 Văn học Anh 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.08
3 Văn học Anh 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.08
4 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 DH15TA1 47 P.08
5 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 DH15TA2 46 P.10
6 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 DH15TA3 47 P.11
7 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 CD15TA 1 P.11
8 Cơ sở dữ liệu 2 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH14TH 36 P.08
9 Cơ sở dữ liệu 2 28/11/2016 2 14h00-15h30 CD14TH 5 P.08
10 Quản trị dự án CNTT 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH13TH 13 P.07
11 Cơ sở dữ liệu 2 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH15TH 38 P.10
13 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA2 46 P.07
14 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA1 47 P.04
15 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA3 46 P.10
16 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 CD15TA 1 P.10
17 Ngữ nghĩa học 1/12/2016 5 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.08
18 Ngữ nghĩa học 1/12/2016 5 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.08
19 Tổng quan giáo học pháp 5/12/2016 2 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.10
20 Tổng quan giáo học pháp 5/12/2016 2 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.07
21 Kế toán du lịch 25/11/2016 6 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.04
22 Kế toán du lịch 25/11/2016 6 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.04
23 Kiểm toán 1 2/12/2016 6 14h00-15h30 DH14KT1 33 P.05
24 Kiểm toán 1 2/12/2016 6 14h00-15h30 DH14KT2 29 P.07
25 Kiểm toán 1 2/12/2016 6 14h00-15h30 CD14KT 4 P.07
26 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.04
27 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KD 52 P.08
28 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.10
29 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.04
30 XML và ứng dụng 17/11/2016 5 14h00-15h30 DH13TH 13 PM2
31 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.08
32 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.08
33 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.11
34 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 CD14TA 6 P.11
35 Quan hệ kinh tế quốc tế 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH14KD 33 P.07
36 Lập kế hoạch kinh doanh 24/11/2016 5 14h00-15h30 CD14KD 2 P.11
37 Lập kế hoạch kinh doanh 24/11/2016 5 14h00-15h30 DH13KD 32 P.11
38 Tiếng Anh thương mại 2 18/11/2016 6 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.04
39 Tiếng Anh thương mại 2 18/11/2016 6 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.04
40 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA1 47 P.04
41 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA2 46 P.07
42 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA3 46 P.05
43 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 CD15TA 1 P.05
44 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14KS1 32 P.11
45 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14KS2 32 P.06
46 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14KS3 29 P.08
47 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14LH 21 P.08
48 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 CD14KS 5 P.08
49 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 CD14LH 1 P.08
50 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.08
51 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 DH15KS2 54 P.11
52 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 DH15LH 33 P.07
53 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 CD15KS 1 P.11
54 Thị trường tài chính 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.11
55 Phân tích tài chính 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH14TCNH 17 P.02
56 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 DH15KS1 56 P.08
57 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.10
58 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 DH15LH 33 P.05
59 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 CD15KS 1 P.05
60 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.08
61 Thanh toán quốc tế 5/12/2016 2 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.07
62 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.04
63 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.08
64 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 CD14KT 4 P.04
65 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH14TH 36 P.10
66 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 CD14TH 5 P.10
67 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15TCNH 21 P.04
68 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15KD 52 P.11
69 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.04
70 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.07
71 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.08
72 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.08
73 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15LH 33 P.04
74 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 CD15KS 1 P.08
75 Lý thuyết dịch và thực hành viết 24/11/2016 5 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.08
76 Lý thuyết dịch và thực hành viết 24/11/2016 5 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.08
77 Đọc 1 1/12/2016 5 8h00-9h30 DH15TA1 47 P.08
78 Đọc 1 1/12/2016 5 8h00-9h30 DH15TA2 46 P.11
79 Đọc 1 1/12/2016 5 14h00-15h30 DH15TA3 46 P.11
80 Đọc 1 1/12/2016 5 14h00-15h30 CD15TA 1 P.11
1 Thanh toán quốc tế 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH13LH 8 P.02
2 Văn học Anh 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.08
3 Văn học Anh 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.08
4 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 DH15TA1 47 P.08
5 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 DH15TA2 46 P.10
6 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 DH15TA3 47 P.11
7 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 23/11/2016 4 14h00-15h30 CD15TA 1 P.11
8 Cơ sở dữ liệu 2 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH14TH 36 P.08
9 Cơ sở dữ liệu 2 28/11/2016 2 14h00-15h30 CD14TH 5 P.08
10 Quản trị dự án CNTT 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH13TH 13 P.07
11 Cơ sở dữ liệu 2 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH15TH 38 P.10
13 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA2 46 P.07
14 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA1 47 P.04
15 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA3 46 P.10
16 Nghe 2 25/11/2016 6 14h00-15h30 CD15TA 1 P.10
17 Ngữ nghĩa học 1/12/2016 5 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.08
18 Ngữ nghĩa học 1/12/2016 5 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.08
19 Tổng quan giáo học pháp 5/12/2016 2 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.10
20 Tổng quan giáo học pháp 5/12/2016 2 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.07
21 Kế toán du lịch 25/11/2016 6 8h00-9h30 DH13KS1 25 P.04
22 Kế toán du lịch 25/11/2016 6 8h00-9h30 DH13KS2 29 P.04
23 Kiểm toán 1 2/12/2016 6 14h00-15h30 DH14KT1 33 P.05
24 Kiểm toán 1 2/12/2016 6 14h00-15h30 DH14KT2 29 P.07
25 Kiểm toán 1 2/12/2016 6 14h00-15h30 CD14KT 4 P.07
26 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15TCNH 21 P.04
27 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KD 52 P.08
28 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.10
29 Thuế 29/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.04
30 XML và ứng dụng 17/11/2016 5 14h00-15h30 DH13TH 13 PM2
31 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TA1 31 P.08
32 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TA2 29 P.08
33 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TA3 24 P.11
34 Ngữ âm học 24/11/2016 5 8h00-9h30 CD14TA 6 P.11
35 Quan hệ kinh tế quốc tế 21/11/2016 2 8h00-9h30 DH14KD 33 P.07
36 Lập kế hoạch kinh doanh 24/11/2016 5 14h00-15h30 CD14KD 2 P.11
37 Lập kế hoạch kinh doanh 24/11/2016 5 14h00-15h30 DH13KD 32 P.11
38 Tiếng Anh thương mại 2 18/11/2016 6 8h00-9h30 DH13TA1 29 P.04
39 Tiếng Anh thương mại 2 18/11/2016 6 8h00-9h30 DH13TA2 27 P.04
40 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA1 47 P.04
41 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA2 46 P.07
42 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 DH15TA3 46 P.05
43 Viết 1 18/11/2016 6 14h00-15h30 CD15TA 1 P.05
44 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14KS1 32 P.11
45 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14KS2 32 P.06
46 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14KS3 29 P.08
47 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 DH14LH 21 P.08
48 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 CD14KS 5 P.08
49 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 29/11/2016 3 8h00-9h30 CD14LH 1 P.08
50 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.08
51 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 DH15KS2 54 P.11
52 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 DH15LH 33 P.07
53 Tổng quan du lịch 28/11/2016 2 8h00-9h30 CD15KS 1 P.11
54 Thị trường tài chính 24/11/2016 5 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.11
55 Phân tích tài chính 28/11/2016 2 14h00-15h30 DH14TCNH 17 P.02
56 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 DH15KS1 56 P.08
57 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.10
58 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 DH15LH 33 P.05
59 Tâm lý khách du lịch 30/11/2016 4 14h00-15h30 CD15KS 1 P.05
60 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.08
61 Thanh toán quốc tế 5/12/2016 2 8h00-9h30 DH14TCNH 17 P.07
62 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 DH14KT1 33 P.04
63 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 DH14KT2 29 P.08
64 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/11/2016 4 8h00-9h30 CD14KT 4 P.04
65 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH14TH 36 P.10
66 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 CD14TH 5 P.10
67 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15TCNH 21 P.04
68 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15KD 52 P.11
69 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT1 48 P.04
70 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KT2 40 P.07
71 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15KS1 56 P.08
72 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 DH15KS2 54 P.08
73 Lý thuyết xác xuất và thống kê 23/11/2016 4 8h00-9h30 DH15LH 33 P.04
74 Lý thuyết xác xuất và thống kê 22/11/2016 3 14h00-15h30 CD15KS 1 P.08
75 Lý thuyết dịch và thực hành viết 24/11/2016 5 14h00-15h30 DH13TA1 29 P.08
76 Lý thuyết dịch và thực hành viết 24/11/2016 5 14h00-15h30 DH13TA2 27 P.08
77 Đọc 1 1/12/2016 5 8h00-9h30 DH15TA1 47 P.08
78 Đọc 1 1/12/2016 5 8h00-9h30 DH15TA2 46 P.11
79 Đọc 1 1/12/2016 5 14h00-15h30 DH15TA3 46 P.11
80 Đọc 1 1/12/2016 5 14h00-15h30 CD15TA 1 P.11
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"