• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 13 tháng 12 năm 2016


LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 (LẦN 1)

KHÓA 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 08h00-09h30 DH16TH 39 P.02
2 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 14h00-15h30 DH16TCNH 19 P.04
3 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 14h00-15h30 DH16KD 48 P.04
4 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 14h00-15h30 DH16KT-N1 49 P.11
5 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 14h00-15h30 DH16KT-N2 49 P.07
6 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 08h00-09h30 DH16KS-N1 45 P.04
7 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 08h00-09h30 DH16KS-N2 44 P.08
8 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 08h00-09h30 DH16LH 35 P.05
9 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 08h00-09h30 DH16TA1 49 P.04
10 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 08h00-09h30 DH16TA2 48 P.07
11 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 08h00-09h30 DH16TA3 42 P.11
12 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 08h00-09h30 DH16LKT 35 P.10
13 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 08h00-09h30 CD16TH 1 P.02
14 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 14h00-15h30 CD16KT 1 P.07
15 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 14h00-15h30 CD16KD 1 P.04
16 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 14/01/2017 7 08h00-09h30 CD16TA 6 P.11
17 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/01/2017 6 08h00-09h30 CD16KS 2 P.08
18 Toán cao cấp A1 17/01/2017 3 08h00-09h30 DH16TH 39 P.07
19 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 14h00-15h30 DH16TCNH 19 P.04
20 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 08h00-09h30 DH16KD 48 P.11
21 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N1 49 P.08
22 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N2 49 P.04
23 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 14h00-15h30 DH16KS-N1 45 P.08
24 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 14h00-15h30 DH16KS-N2 44 P.07
25 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 14h00-15h30 DH16LH 35 P.04
26 Toán cao cấp A1 17/01/2017 3 08h00-09h30 CD16TH 1 P.07
27 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 08h00-09h30 CD16KT 1 P.04
28 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 08h00-09h30 CD16KD 1 P.11
29 Toán cao cấp C 17/01/2017 3 14h00-15h30 CD16KS 2 P.07
30 Lý luận nhà nước và pháp luật 17/01/2017 3 14h00-15h30 DH16LKT 35 P.05
31 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 08h00-09h30 DH16KS-N1 45 P.04
32 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 08h00-09h30 DH16KS-N2 44 P.08
33 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 08h00-09h30 DH16LH 35 P.05
34 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 08h00-09h30 DH16LKT 35 P.07
35 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 08h00-09h30 CD16KS 2 P.08
36 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 14h00-15h30 DH16TCNH 19 P.04
37 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 14h00-15h30 DH16KD 48 P.04
38 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 14h00-15h30 DH16KT-N1 49 P.08
39 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 14h00-15h30 DH16KT-N2 49 P.07
40 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 14h00-15h30 CD16KT 1 P.07
41 Kinh tế vi mô 6/02/2017 2 14h00-15h30 CD16KD 1 P.04
42 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 DH16TH 39 P.04
43 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 DH16TCNH 19 P.04
44 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 DH16KD 48 P.08
45 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 14h00-15h30 DH16KT-N1 49 P.04
46 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 14h00-15h30 DH16KT-N2 49 P.08
47 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 14h00-15h30 DH16KS-N1 45 P.05
48 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 14h00-15h30 DH16KS-N2 44 P.07
49 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 DH16LH 35 P.05
50 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 DH16LKT 35 P.07
51 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 CD16TH 1 P.04
52 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 14h00-15h30 CD16KT 1 P.08
53 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 08h00-09h30 CD16KD 1 P.08
54 Tiếng Anh 1 9/02/2017 5 14h00-15h30 CD16KS 2 P.07
55 Tiếng anh tổng quát 1 7/02/2017 3 08h00-09h30 DH16TA3 42 P.07
56 Tiếng anh tổng quát 1 7/02/2017 3 08h00-09h30 CD16TA 6 P.07
57 Tiếng anh tổng quát 1 7/02/2017 3 08h00-09h30 DH16TA1 49 P.04
58 Tiếng anh tổng quát 1 7/02/2017 3 08h00-09h30 DH16TA2 48 P.08
59 Tin học căn bản 10/02/2017 6 08h00-09h00 DH16TA3 42 PM1-2
60 Tin học căn bản 10/02/2017 6 08h00-09h00 CD16TA 6 PM1-2
61 Tin học căn bản 10/02/2017 6 09h30-10h30 DH16TA2 48 PM1-2
62 Tin học căn bản 10/02/2017 6 14h00-15h30 DH16TA1 49 PM1-2
63 Tin học đại cương 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH16TH 39 P.05
64 Tin học đại cương 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD16TH 1 P.05
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"