• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 03 tháng 01 năm 2017


LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

LẦN 2

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Thanh toán quốc tế 09/01/2017 2 8h00-9h30 DH13LH P.08
2 Tiếng Anh thương mại 2 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH13TA1+2 P.08
3 Viết 1 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH15TA1+2+3 P.08
4 Viết 1 9/01/2017 2 8h00-9h30 CD15TA P.08
5 Quản trị dự án CNTT 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH13TH P.08
6 Quan hệ kinh tế quốc tế 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH14KD P.08
7 Lý thuyết xác xuất và thống kê 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
P.07
8 Lý thuyết xác xuất và thống kê 9/01/2017 2 8h00-9h30 Khóa 2015 P.07
9 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.08
10 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 9/01/2017 2 14h00-15h30 CD15TA P.08
11 Ngữ âm học 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH14TA1+2+3 P.08
12 Ngữ âm học 9/01/2017 2 8h00-9h30 CD14TA P.08
13 Lập kế hoạch kinh doanh 9/01/2017 2 8h00-9h30 CD14KD P.08
14 Lập kế hoạch kinh doanh 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH13KD P.08
15 Thị trường tài chính 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH14TCNH P.08
16 Lý thuyết dịch và thực hành viết 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13TA1+2 P.08
17 Nghe 2 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH15TA1+2+3 P.01
18 Nghe 2 11/01/2017 4 8h00-9h30 CD15TA P.01
19 Kế toán du lịch 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH13KS1+2 P.08
20 Cơ sở dữ liệu 2 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
P.11
21 Cơ sở dữ liệu 2 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH15TH P.11
22 Tổng quan du lịch 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH15KS1+2 P.07
23 Tổng quan du lịch 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH15LH P.07
24 Tổng quan du lịch 9/01/2017 2 8h00-9h30 CD15KS P.07
25 Phân tích tài chính 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH14TCNH P.10
26 Thuế 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.08
27 Thuế 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH15KD P.08
28 Thuế 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.08
29 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14KS1+2+3 P.11
30 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14LH P.11
31 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 12/01/2017 5 8h00-9h30 CD14KS P.11
32 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong KD du lịch 12/01/2017 5 8h00-9h30 CD14LH P.11
33 Tâm lý khách du lịch 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.08
34 Tâm lý khách du lịch 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH15LH P.08
35 Tâm lý khách du lịch 9/01/2017 2 14h00-15h30 CD15KS P.08
36 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14TCNH P.11
37 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH14KT1+2 P.08
38 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 12/01/2017 5 8h00-9h30 CD14KT P.11
39 Ngữ nghĩa học 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13TA1+2 P.08
40 Đọc 1 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.10
41 Đọc 1 11/01/2017 4 14h00-15h30 CD15TA P.10
42 Kiểm toán 1 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.10
43 Kiểm toán 1 12/01/2017 5 14h00-15h30 CD14KT P.08
44 Tổng quan giáo học pháp 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH13TA1+2 P.10
45 Thanh toán quốc tế 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH14TCNH P.08
46 Kế toán ngân hàng thương mại 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13KT P.08
47 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15TH PM2
48 Quản trị chiến lược 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH14KD P.10
49 Quản trị chiến lược 11/01/2017 4 14h00-15h30 CD14KD P.10
50 Quản trị khách sạn 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH14KS1+2+3 P.08
51 Quản trị khách sạn 11/01/2017 4 8h00-9h30 CD14KS P.08
52 Quản trị khách sạn 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13KS1+2 P.08
53 Hệ điều hành Unix 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13TH PM2
54 Tiếng Nga 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.10
55 Tiếng Nga 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13LH P.10
56 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH14LH P.10
57 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 9/01/2017 2 14h00-15h30 CD14LH P.10
58 Quản trị sản xuất 11/01/2017 4 8h00-9h30 CD14KD P.08
59 Quản trị sản xuất 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13KD P.08
60 Anh văn chuyên ngành Kế toán 9/01/2017 2 8h00-9h30 DH14KT1+2 P.08
61 Anh văn chuyên ngành Kế toán 9/01/2017 2 8h00-9h30 CD14KT P.08
62 Quản trị Marketing 9/01/2017 2 14h00-15h30 CD14KD P.10
63 Quản trị Marketing 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH13KD P.10
64 Ngữ pháp 3 12/01/2017 5 8h00-9h30 CD15TA P.11
65 Ngữ pháp 3 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH15TA1+2+3 P.11
66 Kế toán hành chính sự nghiệp 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13KT P.08
67 Mạng máy tính 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15TH PM2
68 Tiếng Nga 3 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH14TA1+2+3 P.10
69 Kế toán quản trị 9/01/2017 2 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.10
70 Kế toán quản trị 9/01/2017 2 14h00-15h30 CD14KT P.10
71 Marketing căn bản 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15TCNH P.08
72 Marketing căn bản 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15KD P.08
73 Marketing căn bản 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.08
74 Marketing căn bản 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15LH P.08
75 Marketing căn bản 12/01/2017 5 14h00-15h30 CD15KS P.08
76 Lập trình mạng nâng cao 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13TH PM2
77 Tiếng Nga 1 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.08
78 Tiếng Nga 1 12/01/2017 5 14h00-15h30 CD15TA P.08
79 Kiểm toán phần 2 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH13KT P.11
80 Quản trị học 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.02
81 Quản trị học 14/01/2017 7 14h00-15h30 CD15KS P.02
82 Quản trị học 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15TCNH P.02
83 Quản trị học 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15KD P.02
84 Quản trị học 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15LH P.02
85 Quản trị nguồn nhân lực 12/01/2017 5 14h00-15h30 DH14KD P.08
86 Quản trị nguồn nhân lực 12/01/2017 5 14h00-15h30 CD14KD P.08
87 Thiết kế và điều hành tour 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH13LH P.08
88 Thiết kế và điều hành tour 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH14LH P.08
89 Thiết kế và điều hành tour 11/01/2017 4 8h00-9h30 CD14LH P.08
90 Lập trình trên thiết bị di động 11/01/2017 4 14h00-15h30 DH13TH PM2
91 Tiếng Anh quản trị văn phòng 11/01/2017 4 8h00-9h30 DH14TA1+2+3 P.08
92 Tiếng Anh quản trị văn phòng 11/01/2017 4 8h00-9h30 CD14TA P.08
93 Quản trị bán hàng 12/01/2017 5 8h00-9h30 DH14KD P.11
94 Quản trị bán hàng 12/01/2017 5 8h00-9h30 CD14KD P.11
95 Tin học kế toán 1 (kế toán Excel) 14/01/2017 7 14h00-15h30 DH15KT1+2 PM2
96 Kế toán tài chính DN 1 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH15KT1+2 P.11
97 Tiếng Anh cao cấp 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH13TA1+2 P.11
98 Tiếng Anh 3 8/02/2017 4 14h00-15h30 Khóa 2015 P.11
99 Kế toán mô phỏng 8/02/2017 4 8h00-9h30 CD14KT PM2
100 Kế toán mô phỏng 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH13KT PM2
101 Quản trị tài chính DN 2 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH14TCNH P.11
102 Quản trị chất lượng 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH14KD P.11
103 Nghe 4 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH14TA1+2+3 P.01
104 Nghe 4 8/02/2017 4 8h00-9h30 CD14TA P.01
105 Thương mại điện tử 8/02/2017 4 8h00-9h30 CD14KD P.11
106 Thương mại điện tử 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH13KD P.11
107 Phân tích, thiết kế hệ thống 8/02/2017 4 14h00-15h30 DH14TH P.11
108 Phân tích, thiết kế hệ thống 8/02/2017 4 14h00-15h30 CD14TH P.11
109 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH15TCNH P.11
110 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH15KD P.11
111 Tiếng Anh thương mại 1 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH14TA1+2+3 P.02
112 Tiếng Anh thương mại 1 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD14TA P.02
113 Quản trị chất lượng dịch vụ 8/02/2017 4 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.11
114 Quản trị chất lượng dịch vụ 8/02/2017 4 14h00-15h30 DH13LH P.11
115 Kế toán tài chính DN 3 8/02/2017 4 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.11
116 Kế toán tài chính DN 3 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD14KT P.02
117 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH14KS1+2+3 P.02
118 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.02
119 Thuế ứng dụng 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH15KT1+2 PM2
120 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH14KD P.02
121 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD14KD P.02
122 Thiết kế Web 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH14TH PM2
123 Thiết kế Web 8/02/2017 4 8h00-9h30 CD14TH PM2
124 Lập trình Web 8/02/2017 4 8h00-9h30 DH15TH PM2
125 Lập trình Windows 7/02/2017 3 14h00-15h30 DH14TH PM2
126 Lập trình Windows 7/02/2017 3 14h00-15h30 CD14TH PM2
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"