• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 16 tháng 06 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Marketing du lịch 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
P.02
2 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
P.04
3 Văn hóa ẩm thực 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH15KS1+2
DH15LH
CD15KS
P.04
4 Thanh toán quốc tế 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH14LH P.05
5 Hệ thống thông tin kế toán 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH14KT1+2 P.04
6 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH14TCNH P.04
7 Công nghệ mã nguồn mở 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH14TH P.04
8 Khai thác dữ liệu 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH14TH P.04
9 Cơ sở dữ liệu 1 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH16TH
CD16TH
P.02
10 Ngôn ngữ học 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH16TA1+2+3 P.02
11 Đường lối CM của Đảng CSVN 7/8/2017 2 14h00-15h30 Khóa 2015 P.05
12 Toán tài chính 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH15TCNH
DH15KT1+2
P.04
13 Quản trị hành chính văn phòng 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH15KD P.04
14 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH15LH P.04
15 Hình vị học 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.02
16 Nghe 3 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH15TA1+2+3
CD15TA
P.01
17 Quản trị mạng 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH14TH PM2
18 Hệ điều hành 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH15TH PM2
19 Tin học kế toán 2 (MISA) 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH14KT1+2 PM2
20 Kế toán tài chính 2 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.04
21 Kế toán mô phỏng 1 10/8/2017 5 18h00-19h30 LT16KT1 PM2
22 Viết 3 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.04
23 Địa lý du lịch 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH15KS1+2
DH15LH
CD15KS
P.04
24 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH14KD P.04
25 Quản trị dịch vụ 7/8/2017 2 18h00-19h30 LT16KD P.02
26 Kế toán chi phí giá thành 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH14KT1+2 P.04
27 Kế toán hành chính sự nghiệp 7/8/2017 2 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
28 Lập trình hướng đối tượng 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH15TH PM2
29 Toán cao cấp A2 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH16TH
CD16TH
P.04
30 Tiếng Anh du lịch 2 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.05
31 Kế toán tài chính 1 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15TCNH P.04
32 Nguyên lý kế toán 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.04
33 Ngữ pháp 3 (Grammar 3) 12/8/2017 7 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.04
34 Nghe 3 (Listening 3) 12/8/2017 7 09h30-10h30 VB216TA1+2 P.06
35 Nghe 1 (Listening 1) 12/8/2017 7 14h00-15h30 VB216TA2 P.04
36 Đọc 3 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14TA1+2+3 P.04
37 Nguyên lý thống kê kinh tế 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH15TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
P.04
38 Kinh tế vĩ mô 7/8/2017 2 08h00-09h30 Khóa 2016 P.04
39 Quản trị chất lượng 8/8/2017 3 18h00-19h30 LT16KD P.02
40 Hành vi tổ chức 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH14KD P.05
41 Đại cương lịch sử Việt Nam 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15LH P.04
42 Thanh toán quốc tế 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH14KT1+2 P.04
43 Tài chính tiền tệ 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH15TCNH
DH16KT+CD16KT
P.04
44 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14KT1+2
CD14KT
P.04
45 Kế toán tài chính 4 8/8/2017 3 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
46 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH16LKT P.05
47 Đọc 2 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH15TA1+2+3
CD15TA
P.05
48 Tiếng Anh ngành Lữ hành 3 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH14LH P.05
49 Tiếng Anh ngành CNTT 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15TH P.04
50 Tiếng Nga 2 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15TA1+2+3
CD15TA
P.04
51 Tiếng Anh ngành NHKS 3 8/8/2017 3 08h00-09h30 DH14KS1+2+3 P.05
52 Anh văn chuyên ngành tài chính 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14TCNH P.05
53 Tiếng Anh ngành QTKD 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15KD P.05
54 Kế toán ngân hàng 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH14TCNH P.04
55 Kế toán ngân hàng thương mại 8/8/2017 3 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
56 Kiểm toán 2 9/8/2017 4 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.02
57 Luật hiến pháp Việt Nam 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH16LKT P.05
58 Hành vi khách hàng 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14KD
LT16KD
P.05
59 Quản trị thương hiệu 8/8/2017 3 18h00-19h30 LT16KD P.02
60 Tiếng Anh 2 9/8/2017 4 14h00-15h30 Khóa 2016 P.04
61 Ngữ pháp 1 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.05
62 Luật du lịch 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14KS1+2+3 P.05
63 Kỹ thuật lập trình 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH16TH
CD16TH
PM2
64 Quản trị lễ tân 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH14KS1+2+3
CD14KS+CD15KS
P.04
65 Bảo mật thông tin 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH14TH PM2
66 Tiếng Anh ngành NHKS 1 8/8/2017 3 14h00-15h30 DH15KS1+2
CD15KS
P.05
67 Tiếng Anh tổng quát 2 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.04
68 Tin học căn bản 10/8/2017 5 08h00-09h30 Khóa 2016 PM2
69 Thương mại điện tử 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH15TH P.04
70 Nghiên cứu Marketing 7/8/2017 2 08h00-09h30 DH14KD P.02
71 Thương mại điện tử 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH14KD P.04
72 Nhập môn logic 12/8/2017 7 08h00-09h30 DH15TH P.04
73 Tiếng Anh du lịch 1 12/8/2017 7 08h00-09h30 DH15TA1+2+3
CD15TA
P.04
74 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 12/8/2017 7 08h00-09h30 Khóa 2016 P.04
75 Lập trình Java 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH14TH PM2
76 Luật kinh tế 9/8/2017 4 14h00-15h30 DH14TCNH
DH15KD
DH15KT1+2
P.04
77 Pháp luật đại cương 12/8/2017 7 14h00-15h30 Khóa 2016 P.04
78 Cú pháp 9/8/2017 4 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.04
79 Cơ sở văn hóa Việt Nam 9/8/2017 4 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.04
80 Tiếng Việt 12/8/2017 7 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.04
81 Quan hệ kinh tế quốc tế 9/8/2017 4 14h00-15h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
P.04
82 Quan hệ kinh tế quốc tế 9/8/2017 4 18h00-19h30 LT16KD P.02
83 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 12/8/2017 7 08h00-09h30 DH15LH P.04
84 Nghe 1 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.01
85 Phân tích hoạt động kinh doanh 12/8/2017 7 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.04
86 Phân tích hoạt động kinh doanh 9/8/2017 4 18h00-19h30 LT16KT2 P.02
87 Phát triển du lịch bền vững 12/8/2017 7 14h00-15h30 DH15KS1+2
DH15LH
CD15KS
P.04
88 Đầu tư tài chính 12/8/2017 7 14h00-15h30 DH14TCNH P.04
89 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 9/8/2017 4 18h00-19h30 LT16KD P.02
90 Kinh doanh nhà hàng 9/8/2017 4 14h00-15h30 DH14KS1+2+3 P.04
91 Viết 2 12/8/2017 7 14h00-15h30 DH15TA1+2+3
CD15TA
P.04
92 Viết 1 (Writing 1) 12/8/2017 7 14h00-15h30 VB216TA1+2 P.04
93 Đất nước các nước nói Tiếng Anh (Studies of English speaking countries) 12/8/2017 7 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.04
94 Nguyên lý kế toán 7/8/2017 2 14h00-15h30 DH16TCNH
DH16KD
DH16KS
DH16LH
CD16KD
CD16KS
P.04
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"