• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 19 tháng  01 năm 2018

LỊCH THI LẦN 2

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

(ĐỢT 1)

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tổ chức sự kiện 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH14KS1+2+3 P.103
2 Tổ chức sự kiện 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH14LH P.103
3 Quản trị chất lượng dịch vụ 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH14KS1+2+3 P.103
4 Quản trị chất lượng dịch vụ 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH14LH P.103
5 Quan hệ kinh tế quốc tế 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH15KD P.103
6 XML và ứng dụng 3/2/2018 7 14h00-15h30 DH14TH P.104
7 Thuế 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
8 Thuế 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH16KD P.103
9 Ngân hàng trung ương 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH14TCNH P.103
10 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH15LH P.103
11 Quản trị nhân sự du lịch 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH14KS1+2+3 P.202
12 Quản trị nhân sự du lịch 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH14LH P.202
13 Phân tích, thiết kế hệ thống 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH15TH P.103
14 Kiến trúc máy tính 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH16TH P.103
15 Quản trị dự án CNTT 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH14TH P.103
16 Cơ sở dữ liệu 2 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH16TH P.104
17 Phân tích tài chính 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
18 Nghe 4 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.205
19 Nghe 4 29/1/2018 2 08h00-09h30 CD15TA P.205
20 Lập kế hoạch kinh doanh 29/1/2018 2 08h00-09h30 DH14KD P.103
21 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.103
22 Văn học Anh 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH14TA1+2+3 P.103
23 Kế toán Mỹ 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.103
24 Quản trị học 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
25 Quản trị học 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH16KD P.103
26 Quản trị học 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH16KS P.103
27 Quản trị học 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH16LH P.103
28 Quản trị chất lượng 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH15KD P.103
29 Quản trị chiến lược 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH15KD P.202
30 Quản trị Marketing 29/1/2018 2 14h00-15h30 DH14KD P.103
31 Quản trị bán hàng 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH15KD P.202
32 Marketing căn bản 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH16TCNH P.202
33 Marketing căn bản 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH16KD P.202
34 Marketing căn bản 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH16KS P.202
35 Marketing căn bản 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH16LH P.202
36 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH15TH P.202
37 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH16TCNH P.202
38 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH16KD P.202
39 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH16KT P.202
40 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH16KS P.202
41 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH16LH P.202
42 Lý thuyết xác suất và thống kê 30/1/2018 3 14h00-15h30 CD16KT P.202
43 Quản trị chuỗi cung ứng 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH14KD P.103
44 Quản trị chuỗi cung ứng 30/1/2018 3 18h00-19h30 LT16KD P.01
45 Quản trị rủi ro tài chính 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH14TCNH P.103
46 Quản trị dịch vụ 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH14KD P.103
47 Toán rời rạc 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH15TH P.202
48 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.103
49 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH15LH P.103
50 Giao tiếp và chăm sóc khách hàng trong kinh doanh du lịch 31/1/2018 4 08h00-09h30 CD15KS P.103
51 Tổng quan du lịch 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH16KS P.103
52 Tổng quan du lịch 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH16LH P.103
53 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 30/1/2018 3 18h00-19h30 LT16KD P.01
54 Kế toán hành chính sự nghiệp 30/1/2018 3 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.202
55 Kế toán quản trị 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.103
56 Phân tích và thẩm định tín dụng 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH14TCNH P.103
57 Thanh toán quốc tế 30/1/2018 7 08h00-09h30 DH15TCNH P.202
58 Tiếng Anh quản trị văn phòng 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.103
59 Tiếng Anh quản trị văn phòng 31/1/2018 4 08h00-09h30 CD15TA P.103
60 Tiếng Anh thương mại 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.103
61 Tiếng Anh thương mại 31/1/2018 4 14h00-15h30 CD15TA P.103
62 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.103
63 Thuế 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH16KT P.202
64 Thuế 1/2/2018 5 08h00-09h30 CD16KT P.202
65 Anh văn chuyên ngành Kế toán 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.103
66 Tiếng Nga 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH14KS1+2+3 P.103
67 Tiếng Nga 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH14LH P.103
68 Tiếng Nga 3 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.202
69 Tâm lý khách du lịch 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH16KS P.103
70 Tâm lý khách du lịch 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH16LH P.103
71 Kế toán ngân hàng thương mại 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH14KT1+2 P.202
72 Kiểm toán phần 2 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.103
73 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH15TCNH P.202
74 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 30/1/2018 3 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.202
75 Ngữ pháp 2 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH16TA1+2+3 P.202
76 Ngữ pháp 2 1/2/2018 5 08h00-09h30 CD16TA P.202
77 Đọc 1 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH16TA1+2+3 P.103
78 Đọc 1 31/1/2018 4 08h00-09h30 CD16TA P.103
79 Viết 1 1/2/2018 5 14h00-15h30 DH16TA1+2+3 P.202
80 Viết 1 1/2/2018 5 14h00-15h30 CD16TA P.202
81 Tin học kế toán 1 (Excel) 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH16KT P.104
82 Tin học kế toán 1 (Excel) 2/2/2018 6 14h00-15h30 CD16KT P.104
83 Kế toán mô phỏng 1 2/2/2018 6 18h00-19h30 LT16KT2 P.104
84 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
85 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH16KD P.103
86 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 1/2/2018 5 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.202
87 Quản trị khách sạn 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.202
88 Quản trị khách sạn 1/2/2018 5 08h00-09h30 CD15KS P.202
89 Thị trường tài chính 31/1/2018 4 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
90 Mạng máy tính 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH16TH P.104
91 Những vấn đề chung về Luật dân sự 31/1/2018 4 14h00-15h30 DH16LKT P.103
92 Luật hành chính 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH16LKT P.202
93 Ngữ âm học 1/2/2018 5 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.202
94 Ngữ âm học 1/2/2018 5 14h00-15h30 CD15TA P.202
95 Tâm lý học 1/2/2018 5 14h00-15h30 DH16LKT P.202
96 Cơ sở dữ liệu 1 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH17TH P.104
97 Tiếng Anh 3 1/2/2018 6 08h00-09h30 Khóa 2016 P.202
98 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH15LH P.202
99 Tiếng Anh thương mại 2 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.202
100 Quản trị kinh doanh lữ hành 1/2/2018 5 14h00-15h30 DH15LH P.202
101 Pháp luật về doanh nghiệp 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH16LKT P.202
102 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 1/2/2018 5 14h00-15h30 DH16KT P.202
103 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 1/2/2018 5 14h00-15h30 CD16KT P.202
104 Kế toán mô phỏng 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH14KT1+2 P.104
105 Quản trị sản xuất 1/2/2018 5 08h00-09h30 DH14KD P.202
106 Nghe 2 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH16TA1+2+3 P.301
107 Nghe 2 2/2/2018 6 14h00-15h30 CD16TA P.301
108 Kiểm toán  phần 1 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.202
109 Kế toán Mỹ 30/1/2018 3 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.01
110 Phát triển du lịch bền vững 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH17KS1+2+3 P.202
111 Phát triển du lịch bền vững 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH17LH P.202
112 Văn hóa ẩm thực 2/2/2018 6 08h00-09h30 DH17KS1+2+3 P.202
113 Văn hóa ẩm thực 2/2/2018 6 08h00-09h30 DH17LH P.202
114 Pháp luật về hợp đồng 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH16LKT P.202
115 Kế toán mô phỏng 2 2/2/2018 6 18h00-19h30 LT16KT1+2 P.104
116 Thiết kế Web 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH15TH P.104
117 Lập trình Web 3/2/2018 7 14h00-15h30 DH16TH P.104
118 Lập và thẩm định dự án đầu tư 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH15KD P.202
119 Quản trị tài chính DN 2 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH15TCNH P.202
120 Quản trị nguồn nhân lực 2/2/2018 6 08h00-09h30 DH15KD P.202
121 Kế toán du lịch 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH14KS1+2+3 P.202
122 Quản trị ngân hàng thương mại 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH14TCNH P.202
123 Tiếng Nga 1 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH16TA1+2+3 P.202
124 Tiếng Nga 1 3/2/2018 7 08h00-09h30 CD16TA P.202
125 Thuế ứng dụng 3/2/2018 7 14h00-15h30 DH16KT P.104
126 Thuế ứng dụng 3/2/2018 7 14h00-15h30 CD16KT P.104
127 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS2 2/2/2018 7 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.202
128 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS2 2/2/2018 7 14h00-15h30 CD15KS P.202
129 An ninh khách sạn 3/2/2018 7 14h00-15h30 DH14KS1+2+3 P.204
130 Thiết kế và điều hành tour 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH15LH P.202
131 Tin học đại cương 3/2/2018 7 14h00-15h30 DH17TH P.104
132 Tin học căn bản 3/2/2018 7 14h00-15h30 Khóa 2017 P.104
133 Kinh tế vi mô 2/2/2018 6 14h00-15h30 Khóa 2017 P.104
134 Ngữ pháp 1 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.202
135 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH14KD P.202
136 Logic học 2/2/2018 6 14h00-15h30 DH16LKT P.202
137 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 2/2/2018 6 08h00-09h30 DH17LKT P.202
138 Toán cao cấp C 3/2/2018 7 08h00-09h30 Khóa 2017 P.103
139 Tiếng Anh tăng cường  2/2/2018 6 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.202
140 Tiếng Anh cao cấp 3/2/2018 7 14h00-15h30 DH14TA1+2+3 P.204
141 Ngữ nghĩa học 2/2/2018 6 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.202
142 Tổng quan Giáo học pháp 3/2/2018 7 08h00-09h30 DH14TA1+2+3 P.202
143 Viết 2 3/3/2018 7 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.06
144 Đọc 2 3/3/2018 7 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.06
145 Ngữ âm học 3/3/2018 7 14h00-15h30 VB216TA1+2 P.06
146 Hình vị học 3/3/2018 7 14h00-15h30 VB216TA1+2 P.06
147 Cú pháp 4/3/2018 CN 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.06
148 Viết 3 4/3/2018 CN 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.06
149 Hệ điều hành Unix 03/02/2018 7 08h00-09h30 DH14TH P.104
150 Lập trình Windows 03/02/2018 7 08h00-09h30 DH15TH P.104
151 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 03/02/2018 7 08h00-09h30 DH16TH P.104
152 Tiếng Anh 1, 2 04/02/2018 CN 08h00-09h30 Khóa 2017 P.07
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"