• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng  05 năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

(ĐỢT 5)  

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tiếng Anh Du lịch 07/07/2018 7 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.09
2 Ngữ nghĩa học 07/07/2018 7 10h00-11h30 VB216TA1+2 P.09
3 Tiếng Anh thương mại 07/07/2018 7 14h00-15h30 VB216TA1+2 P.09
4 Đọc 3 08/07/2018 CN 10h00-11h30 VB216TA1+2 P.09
5 Tiếng Anh cao cấp 13/08/2018 2 08h00-09h30 VB216TA1+2 P.09
6 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
7 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH16KD P.103
8 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
9 Khai thác dữ liệu 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH15TH P.103
10 Nhập môn logic 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH16TH P.103
11 Luật du lịch 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.103
12 Luật du lịch 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH15LH P.103
13 Luật du lịch 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH16KS P.103
14 Luật du lịch 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH16LH P.103
15 Tin học căn bản 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH17TCNH P.101
16 Tin học căn bản 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH17LKT P.101
17 Tin học căn bản 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH17KT1+2 P.101
18 Tin học căn bản 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH17KD P.101
19 Hành vi khách hàng 13/08/2018 2 08h00-09h30 DH15KD P.103
20 Thanh toán quốc tế 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH15LH P.103
21 Bảo mật thông tin 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH15TH P.101
22 Đại cương lịch sử Việt Nam 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH16LH P.103
23 Dẫn luận ngôn ngữ học 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.103
24 Dẫn luận ngôn ngữ học 13/08/2018 2 14h00-15h30 VB216TA2 P.103
25 Thương mại điện tử 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH16TH P.103
26 Luật đất đai 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH16LKT P.103
27 Luật kinh tế 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.103
28 Luật kinh tế 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH16KD P.103
29 Luật kinh tế 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.103
30 Pháp luật đại cương 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH17TH P.202
31 Pháp luật đại cương 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH17TCNH P.202
32 Pháp luật đại cương 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.202
33 Pháp luật đại cương 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH17KD P.202
34 Cú pháp 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.202
35 Hệ thống thông tin kế toán 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.202
36 Quản trị lễ tân 13/08/2018 2 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.202
37 Hình vị học 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.103
38 Luật tố tụng dân sự 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH16LKT P.103
39 Quan hệ kinh tế quốc tế 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.103
40 Quan hệ kinh tế quốc tế 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH15LH P.103
41 Quan hệ kinh tế quốc tế 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH16KD P.103
42 Kế toán chi phí giá thành 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.103
43 Phân tích hoạt động kinh doanh 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
44 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH16LH P.103
45 Tổng quan du lịch 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH17KS1+2+3 P.201
46 Tổng quan du lịch 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH17LH P.201
47 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH15KD P.201
48 Ngữ pháp 2 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.201
49 Lập và thẩm định dự án đầu tư 14/08/2018 3 08h00-09h30 DH15TCNH P.201
50 Quản trị mạng 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH15TH P.101
51 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 3 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH15LH P.103
52 Nghiên cứu Marketing 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH15KD P.103
53 Kinh tế vi mô 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH17KS1+2+3 P.103
54 Kinh tế vi mô 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH17LH P.103
55 Kinh tế vĩ mô 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH17TCNH P.103
56 Kinh tế vĩ mô 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH17LKT P.103
57 Kinh tế vĩ mô 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.103
58 Kinh tế vĩ mô 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH17KD P.103
59 Kế toán ngân hàng 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH15TCNH P.103
60 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.103
61 Viết 3 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.201
62 Nguyên lý thống kê kinh tế 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH16TCNH P.201
63 Nguyên lý thống kê kinh tế 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH16KD P.201
64 Nguyên lý thống kê kinh tế 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.201
65 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 14/08/2018 3 14h00-15h30 DH16LH P.201
66 Anh văn chuyên ngành TCNH 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH15TCNH P.201
67 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16KD P.201
68 Marketing du lịch 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.103
69 Marketing du lịch 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH15LH P.103
70 Tài chính tiền tệ 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
71 Tài chính tiền tệ 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16LKT P.103
72 Địa lý du lịch 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16KS P.103
73 Địa lý du lịch 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16LH P.103
74 Địa lý du lịch 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH17KS1+2+3 P.103
75 Địa lý du lịch 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH17LH P.103
76 Đọc 2 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.201
77 Kỹ thuật lập trình 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH17TH P.101
78 Luật hiến pháp Việt Nam 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH17LKT P.201
79 Hệ điều hành 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH16TH P.201
80 Thương mại điện tử 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH15KD P.101
81 Tin học kế toán 2 (Misa) 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.101
82 Tin học kế toán 2 (Misa) 15/08/2018 4 08h00-09h30 CD16KT P.101
83 Đọc 3 15/08/2018 4 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.201
84 Hành vi tổ chức 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH15KD P.201
85 Luật hình sự 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH16LKT P.202
86 Ngữ pháp 3 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.202
87 Thanh toán quốc tế 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.201
88 Toán cao cấp A1 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH17TH P.201
89 Công nghệ mã nguồn mở 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH15TH P.101
90 Lập trình hướng đối tượng 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH16TH P.101
91 Kinh doanh nhà hàng 15/08/2018 4 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.202
92 Viết 2 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.103
93 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH16KS P.103
94 Toán tài chính 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
95 Toán tài chính 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
96 Cơ sở văn hóa Việt Nam 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.103
97 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH17LKT P.103
98 Cơ sở dữ liệu 2 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH17TH P.101
99 Quản trị hành chính văn phòng 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH16KD P.103
100 Luật thương mại 16/08/2018 5 08h00-09h30 DH16LKT P.103
101 Văn hóa ẩm thực 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH16KS P.103
102 Văn hóa ẩm thực 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH16LH P.103
103 Kế toán tài chính 1 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
104 Thuế 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.103
105 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH16TH P.201
106 Tiếng Nga 2 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.201
107 Tiếng Việt thực hành 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.201
108 Kế toán tài chính 2 16/08/2018 5 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.201
109 Nguyên lý kế toán 17/08/2018 6 08h00-09h30 DH17KT1+2 P.103
110 Nguyên lý kế toán 17/08/2018 6 08h00-09h30 DH17KD P.103
111 Nguyên lý kế toán 17/08/2018 6 08h00-09h30 DH17TCNH P.103
112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17/08/2018 6 08h00-09h30 Khóa 2016 P.103
113 Những vấn đề chung về luật dân sự 17/08/2018 6 08h00-09h30 DH17LKT P.103
114 Nghe 1 17/08/2018 6 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.09
115 Nghe 3 17/08/2018 6 14h00-15h30 DH16TA1+2+3
CD16TA
P.09
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"