• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 27 tháng  11  năm 2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 3)  

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP
1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 14/12/2018 6 08h00-09h30 DH17TH
2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 14/12/2018 6 08h00-09h30 DH16TH
3 Lập trình hướng đối tượng 17/12/2018 2 08h00-09h30 DH17TH
4 Văn học Anh 17/12/2018 2 14h00-15h30 DH15TA1
5 Văn học Anh 17/12/2018 2 14h00-15h30 DH15TA2
6 Văn học Anh 17/12/2018 2 14h00-15h30 DH15TA3
7 Kế toán mô phỏng 26/12/2018 4 14h00-15h30 DH15KT1
8 Kế toán mô phỏng 26/12/2018 4 14h00-15h30 CD16KT
9 Kế toán mô phỏng 26/12/2018 4 14h00-15h30 DH15KT2
10 Lập kế hoạch kinh doanh 22/12/2018 7 08h00-09h30 DH15KD
11 Hệ thống thông tin quản lý 17/12/2018 2 08h00-09h30 DH15KD
12 Tiếng Anh du lịch 1 27/12/2018 5 08h00-09h30 DH16TA1
13 Tiếng Anh du lịch 1 27/12/2018 5 08h00-09h30 DH16TA2
14 Tiếng Anh du lịch 1 27/12/2018 5 08h00-09h30 CD16TA
15 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2018 6 14h00-15h30 DH17TCNH
16 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2018 6 14h00-15h30 DH17KD
17 Quản trị chiến lược 27/12/2018 5 08h00-09h30 DH16KD
18 Toán rời rạc 22/12/2018 7 08h00-09h30 K10THO
19 Thuế 22/12/2018 7 14h00-15h30 DH17TCNH
20 Thuế 22/12/2018 7 14h00-15h30 DH17KD
21 Kế toán tài chính 1 15/12/2018 7 08h00-09h30 DH17KT1
22 Kế toán tài chính 1 15/12/2018 7 08h00-09h30 DH17KT2
23 Toán cao cấp C 26/12/2018 4 08h00-09h30 K10TCH
24 Toán cao cấp C 26/12/2018 4 08h00-09h30 K10KTO1
25 Toán cao cấp C 26/12/2018 4 08h00-09h30 K10KTO2
26 Toán cao cấp C 26/12/2018 4 08h00-09h30 K10KDO-N1
27 Toán cao cấp C 26/12/2018 4 08h00-09h30 K10KDO-N2
28 Toán cao cấp C 26/12/2018 4 08h00-09h30 K10KQT
29 Kinh tế vi mô 28/12/2018 6 14h00-15h30 K10KTO1
30 Kinh tế vi mô 28/12/2018 6 14h00-15h30 K10KTO2
31 Kinh tế vi mô 28/12/2018 6 08h00-09h30 K10TCH
32 Kinh tế vi mô 28/12/2018 6 08h00-09h30 K10KDO-N1
33 Kinh tế vi mô 28/12/2018 6 08h00-09h30 K10KDO-N2
34 Kinh tế vi mô 28/12/2018 6 08h00-09h30 K10KQT
35 Ngữ pháp 1 27/12/2018 5 14h00-15h30 K10NNA1
36 Ngữ pháp 1 27/12/2018 5 14h00-15h30 K10NNA2
37 Ngữ pháp 1 27/12/2018 5 14h00-15h30 K10NNA3
38 Pháp luật về doanh nghiệp 12/12/2018 4 14h00-15h30 DH17LKT
39 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 08/12/2018 7 14h00-15h30 K10LKT
40 Nghe 4 29/12/2018 7 08h00-09h30 DH16TA1
41 Nghe 4 29/12/2018 7 08h00-09h30 DH16TA2
42 Nghe 4 29/12/2018 7 08h00-09h30 CD16TA
43 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 08h00-09h30 DH16TH
44 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 08h00-09h30 DH16TCNH
45 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KD
46 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KT-N1
47 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KT-N2
48 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 14h00-15h30 DH16KS
49 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 14h00-15h30 DH16LH
50 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 14h00-15h30 DH16TA1
51 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 14h00-15h30 DH16TA2
52 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 14h00-15h30 DH16LKT
53 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 08h00-09h30 CD16KT
54 Đường lối CM của Đảng CSVN 02/01/2019 4 14h00-15h30 CD16TA
55 Quản trị học 03/01/2019 5 08h00-09h30 DH17KS1
56 Quản trị học 03/01/2019 5 08h00-09h30 DH17KS2
57 Quản trị học 03/01/2019 5 08h00-09h30 DH17LH
58 Quản trị học 03/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TCNH
59 Quản trị học 03/01/2019 5 08h00-09h30 DH17KD
60 Tiếng Nga 1 03/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TA1
61 Tiếng Nga 1 03/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TA2
62 Tiếng Nga 1 03/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TA3
63 Tiếng Nga 04/01/2019 6 08h00-09h30 DH15KS1
64 Tiếng Nga 04/01/2019 6 08h00-09h30 DH15LH
65 Tiếng Nga 04/01/2019 6 08h00-09h30 DH15KS2
66 Kiến trúc  máy tính 22/12/2018 7 14h00-15h30 DH17TH
67 Mạng máy tính 25/12/2018 3 14h00-15h30 DH17TH
68 Lập trình Windows 24/12/2018 2 08h00-09h30 DH16TH
69 XML và ứng dụng 22/12/2018 7 08h00-09h30 DH15TH
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"