• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 09 tháng  01  năm 2019

LỊCH THI LẠI LẦN 2

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kế toán du lịch 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.103
2 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH15KD P.103
3 Kiểm toán 1 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
4 Lập và thẩm định dự án đầu tư 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16KD P.103
5 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16KS P.103
6 Tiếng Anh quản trị văn phòng 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16TA1+2
CD16TA
P.103
7 Ngân hàng TW 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
8 Thuế ứng dụng 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH17KT1 P.104
99 Thuế ứng dụng 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH17KT2 P.104
9 Luật thương mại 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH17LKT P.103
10 Toán tài chính 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH17TCNH P.103
11 Toán tài chính 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.103
12 An ninh khách sạn 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.103
13 Luật tài chính 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16LKT P.103
14 Nghe 2 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.202A
15 Luật tố tụng dân sự 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH17LKT P.103
16 Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 22/01/2019 3 14h00-15h30 DH16LKT P.103
17 Quản trị bán hàng 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KD P.103
18 Quản trị Marketing 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15KD P.103
19 Kế toán quản trị 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.103
20 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH16TCNH P.103
21 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH16KT
CD16KT
P.103
22 Quản trị ngân hàng  23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
23 Luật lao động 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16LKT P.103
24 Quản trị rủi ro tài chính 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH15TCNH P.103
25 Tâm lý học 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH17LKT P.103
26 Quản trị dự án CNTT 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15TH P.203
27 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  23/01/2019 4 08h00-09h30 DH17LH P.203
28 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH16LH P.203
29 Pháp luật về hợp đồng 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17LKT P.103
30 Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH16LKT P.103
31 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17KT1 P.101
32 Phân tích tài chính 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH16TCNH P.302
33 Quản trị dịch vụ 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH15KD P.302
34 Toán cao cấp A2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TH P.303
35 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17TCNH P.203
36 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KT1+2 P.203
37 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KD P.203
38 Lý thuyết xác suất và thống kê 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16TH P.203
39 Kế toán tài chính 3 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16KT
CD16KT
P.203
40 Quản trị lễ tân 1 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH17KS1+2 P.203
41 Quản trị khách sạn 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16KS P.203
42 Quản trị chất lượng 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16KD P.203
43 Tài chính quốc tế 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH15TCNH P.103
44 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17KT2 P.101
45 Kế toán ngân hàng thương mại 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH15KT1+2 P.302
46 Kế toán Mỹ 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.302
47 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16KS P.302
48 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16LH P.302
49 Ngữ nghĩa học 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.302
50 Tài chính tiền tệ 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TCNH P.302
51 Tài chính tiền tệ 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17LKT P.302
52 Tài chính tiền tệ 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17KT1+2 P.302
53 Đọc 1 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.204
54 Viết 1 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.303
55 Tiếng Nga 3 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16TA1+2 P.303
56 Tâm lý khách du lịch 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17KS1+2 P.302
57 Tâm lý khách du lịch 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17LH P.302
58 Ngữ pháp 3 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TA1+2+3 P.302
59 Phát triển du lịch bền vững 24/01/2019 5 14h00-15h30 K10KSA1+2+3+4 P.303
60 Phát triển du lịch bền vững 24/01/2019 5 14h00-15h30 K10LHA P.303
61 Văn hóa ẩm thực 25/01/2019 6 14h00-15h30 K10KSA1+2+3+4 P.103
62 Văn hóa ẩm thực 25/01/2019 6 14h00-15h30 K10LHA P.103
63 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17TH P.303
64 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH16TH P.303
65 Lập trình hướng đối tượng 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17TH P.103
66 Văn học Anh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.103
67 Kế toán mô phỏng 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH15KT1+2 P.104
68 Kế toán mô phỏng 21/01/2019 2 14h00-15h30 CD16KT P.104
69 Lập kế hoạch kinh doanh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH15KD P.103
70 Hệ thống thông tin quản lý 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH15KD P.103
71 Tiếng Anh du lịch 1 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH16TA1+2 P.103
72 Tiếng Anh du lịch 1 25/01/2019 6 08h00-09h30 CD16TA P.103
73 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17TCNH P.103
74 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17KD P.103
75 Quản trị chiến lược 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH16KD P.103
76 Toán rời rạc 26/01/2019 7 08h00-09h30 K10THO P.204
77 Thuế 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17TCNH P.103
78 Thuế 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17KD P.103
79 Kế toán tài chính 1 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH17KT1+2 P.103
80 Toán cao cấp C 25/01/2019 6 14h00-15h30 Khóa 2018 P.103
81 Kinh tế vi mô 26/01/2019 7 08h00-09h30 Khóa 2018 P.204
82 Ngữ pháp 1 23/01/2019 4 08h00-09h30 K10NNA1+2+3 P.203
83 Pháp luật về doanh nghiệp 24/01/2019 5 14h00-15h30 DH17LKT P.303
84 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 24/01/2019 5 08h00-09h30 K10LKT P.303
85 Nghe 4 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH16TA1+2 P.102A
86 Nghe 4 25/01/2019 6 14h00-15h30 CD16TA P.102A
87 Đường lối CM của Đảng CSVN 26/01/2019 7 14h00-15h30 Khóa 2016 P.203
88 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17KS1+2 P.203
90 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17LH P.203
91 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17TCNH P.203
92 Quản trị học 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH17KD P.203
93 Tiếng Nga 1 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17TA1+2+3 P.103
94 Tiếng Nga 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.203
95 Tiếng Nga 23/01/2019 4 08h00-09h30 DH15LH P.203
96 Kiến trúc  máy tính 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH17TH P.104
97 Mạng máy tính 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH17TH P.101
98 Lập trình Windows 25/01/2019 6 08h00-09h30 DH16TH P.101
100 Kinh tế học 24/01/2019 5 14h00-15h30 K10LKT P.303
101 Tin học căn bản 25/01/2019 6 08h00-09h30 Khóa 2018 P.101
102 Thanh toán quốc tế 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16TCNH P.204
103 Phân tích và thẩm định tín dụng 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15TCNH P.204
104 Quản trị sản xuất 26/01/2019 7 14h00-15h30 DH15KD P.203
105 Thị trường tài chính 22/01/2019 3 08h00-09h30 DH16TCNH P.103
106 Mô hình tài chính 21/01/2019 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.104
107 Luật tố tụng hình sự 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16LKT P.303
108 Quản trị chất lượng dịch vụ 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH15KS1+2 P.103
109 Quản trị chất lượng dịch vụ 25/01/2019 6 14h00-15h30 DH15LH P.103
110 Quản trị nhân sự du lịch 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15KS1+2 P.204
111 Quản trị nhân sự du lịch 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15LH P.204
112 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH15TA1+2+3 P.204
113 Tiếng Anh tăng cường  23/01/2019 4 14h00-15h30 K10NNA1+2+3 P.204
114 Quản trị tài chính 2 24/01/2019 5 08h00-09h30 DH16TCNH P.303
115 Thiết kế và điều hành tour 26/01/2019 7 08h00-09h30 DH16LH P.204
116 Marketing căn bản 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17TCNH P.204
117 Marketing căn bản 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH17KD P.204
118 Tiếng Anh thương mại nâng cao 23/01/2019 4 14h00-15h30 DH15TA1+2+3 P.204
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"