• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng  04  năm 2019

LỊCH THI

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Thương mại điện tử 04/05/2019 7 14g00-15g30 DH16KD P.204
2 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 03/05/2019 6 14g00-15g30 K10LKT1 P.103
3 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/05/2019 7 8g00-9g30 DH17TCNH P.103
4 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/05/2019 7 8g00-9g30 DH17KT1 P.203
5 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/05/2019 7 8g00-9g30 DH17KT2 P.302
6 Nguyên lý thống kê kinh tế 04/05/2019 7 8g00-9g30 DH17KD P.103
7 Logic học đại cương 13/05/2019 2 8g00-9g30 K10LKT1 P.04
8 Quản trị nhân sự du lịch  11/05/2019 7 14h00-15h30 DH16KS P.103
9 Quản trị nhân sự du lịch  11/05/2019 7 14h00-15h30 DH16LH P.103
10 Hình vị học  04/05/2019 7 14g00-15g30 DH16TA1 P.103
11 Hình vị học  04/05/2019 7 14g00-15g30 DH16TA2 P.203
12 Cú pháp 03/05/2019 6 8g00-9g30 DH16TA1 P.103
13 Cú pháp 03/05/2019 6 8g00-9g30 DH16TA2 P.203
14 Marketing du lịch 13/05/2019 2 8g00-9g30 DH16KS P.08
15 Marketing du lịch 13/05/2019 2 8g00-9g30 DH16LH P.04
16 Luật sở hữu trí tuệ 06/05/2019 2 14g00-15g30 DH17LKT P.103
17 Luật hình sự 08/05/2019 4 14g00-15g30 DH17LKT P.103
18 Luật sở hữu trí tuệ 06/05/2019 2 14g00-15g30 DH16LKT P.206
19 Pháp luật đại cương 07/05/2019 3 14g00-15g30 DH17KS1 P.301
20 Pháp luật đại cương 07/05/2019 3 14g00-15g30 DH17KS2 P.302
21 Pháp luật đại cương 07/05/2019 3 14g00-15g30 DH17LH P.303
22 Luật Hành chính 02/05/2019 5 14g00-15g30 DH17LKT P.04
23 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 13/05/2019 2 14g00-15g30 K10NNA1 P.04
24 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 13/05/2019 2 14g00-15g30 K10NNA2 P.08
25 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 13/05/2019 2 14g00-15g30 K10NNA3 P.07
26 Hệ thống thông tin kế toán 07/05/2019 3 8g00-9g30 DH16KT-N1 P.303
27 Hệ thống thông tin kế toán 07/05/2019 3 8g00-9g30 DH16KT-N2 P.304
28 Pháp luật đại cương 08/05/2019 4 14g00-15g30 K10THO1 P.04
29 Pháp luật đại cương 09/05/2019 5 14h00-15h30 K10TCH1 P.201
30 Pháp luật đại cương 09/05/2019 5 14h00-15h30 K10KQT1 P.201
31 Pháp luật đại cương 09/05/2019 5 14h00-15h30 K10KTO1 P.203
32 Pháp luật đại cương 09/05/2019 5 14h00-15h30 K10KTO2 P.103
33 Pháp luật đại cương 08/05/2019 4 14g00-15g30 K10KDO1-N1 P.301
34 Pháp luật đại cương 08/05/2019 4 14g00-15g30 K10KDO1-N2 P.304
35 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 06/05/2019 2 8g00-9g30 DH17TCNH P.103
36 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 06/05/2019 2 8g00-9g30 DH17KT1 P.203
37 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 06/05/2019 2 8g00-9g30 DH17KT2 P.201
38 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 06/05/2019 2 8g00-9g30 DH17KD P.103
39 Luật kinh tế 08/05/2019 4 8g00-9g30 DH17TCNH P.103
40 Luật kinh tế 08/05/2019 4 8g00-9g30 DH17KT1 P.204
41 Luật kinh tế 08/05/2019 4 8g00-9g30 DH17KT2 P.103
42 Luật kinh tế 08/05/2019 4 8g00-9g30 DH17KD P.203
43 Luật kinh tế 08/05/2019 4 8g00-9g30 DH16TCNH P.203
44 Nghe 1 03/05/2019 6 14g00-15g30 K10NNA1 P.10
45 Nghe 1 03/05/2019 6 14g00-15g30 K10NNA2 P.07
46 Nghe 1 03/05/2019 6 14g00-15g30 K10NNA3 P.02
47 Nghe 3 06/05/2019 2 14g00-15g30 DH17TA1 P.204
48 Nghe 3 06/05/2019 2 14g00-15g30 DH17TA2 P.201
49 Nghe 3 06/05/2019 2 14g00-15g30 DH17TA3 P.102B
50 Địa lý du lịch 02/05/2019 5 14g00-15g30 K10KSA1 P.08
51 Địa lý du lịch 02/05/2019 5 8g00-9g30 K10KSA2 P.204
52 Địa lý du lịch 02/05/2019 5 14g00-15g30 K10KSA3 P.07
53 Địa lý du lịch 02/05/2019 5 8g00-9g30 K10KSA4 P.304
54 Địa lý du lịch 02/05/2019 5 8g00-9g30 K10LHA1 P.103
55 Đạo đức kinh doanh và văn hóa cty 07/05/2019 3 8g00-9g30 DH16KD P.301
56 Kế toán chi phí giá thành 09/05/2019 5 8g00-9g30 DH16KT-N1 P.204
57 Kế toán chi phí giá thành 09/05/2019 5 8g00-9g30 DH16KT-N2 P.304
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"