• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 13 tháng  05  năm 2019

LỊCH THI

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 2)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Luật Quốc tế 20/05/2019 2 08:00-09:30 DH16LKT P.201
2 Tư pháp quốc tế 22/05/2019 4 08:00-09:30 DH16LKT P.201
3 Lập và thẩm định dự án đầu tư 20/05/2019 2 08:00-09:30 DH16TCNH P.204
4 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 25/05/2019 7 14:00-15:30 DH17KS1 P.203
5 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 25/05/2019 7 14:00-15:30 DH17KS2 P.103
6 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 25/05/2019 7 14:00-15:30 DH17LH P.204
7 Marketing căn bản 01/06/2019 7 08:00-09:30 DH17KS1 P.206
8 Marketing căn bản 01/06/2019 7 08:00-09:30 DH17KS2 P.203
9 Marketing căn bản 01/06/2019 7 08:00-09:30 DH17LH P.103
10 Kinh tế vĩ mô 22/05/2019 4 08:00-09:30 K10TCH1 P.204
11 Kinh tế vĩ mô 22/05/2019 4 14:00-15:30 K10KTO1 P.201
12 Kinh tế vĩ mô 22/05/2019 4 08:00-09:30 K10KTO2 P.301
13 Kinh tế vĩ mô 22/05/2019 4 14:00-15:30 K10KDO1-N1 P.204
14 Kinh tế vĩ mô 22/05/2019 4 14:00-15:30 K10KDO1-N2 P.301
15 Kinh tế vĩ mô 22/05/2019 4 08:00-09:30 K10KQT1 P.204
16 Phân tích hoạt động kinh doanh 25/05/2019 7 08:00-09:30 DH17KT1 P.206
17 Phân tích hoạt động kinh doanh 25/05/2019 7 08:00-09:30 DH17KT2 P.203
18 Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 25/05/2019 7 08:00-09:30 DH17LKT P.103
19 Tài sản, quyền sở hữu, và thừa kế 27/05/2019 2 14:00-15:30 DH16LKT P.201
20 Kế toán tài chính 2 01/06/2019 7 14:00-15:30 DH17KT1 P.203
21 Kế toán tài chính 2 01/06/2019 7 14:00-15:30 DH17KT2 P.206
22 Quản trị lễ tân 2 08/06/2019 7 08:00-09:30 DH17KS1 P.204
23 Quản trị lễ tân 2 08/06/2019 7 08:00-09:30 DH17KS2 P.203
24 Quản trị lễ tân 29/05/2019 4 14:00-15:30 DH16KS P.04
25 Kinh doanh nhà hàng 20/05/2019 2 08:00-09:30 DH16KS P.04
26 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 08/06/2019 7 14:00-15:30 DH17TCNH P.103
27 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 08/06/2019 7 14:00-15:30 DH17KT1 P.203
28 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 08/06/2019 7 14:00-15:30 DH17KT2 P.103
29 Đại số tuyến tính 21/05/2019 3 08:00-09:30 K10THO1 P.04
30 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 01/06/2019 7 14:00-15:30 DH17LKT P.103
31 Luật tài chính 08/06/2019 7 08:00-09:30 DH17LKT P.103
32 Thị trường tài chính 25/05/2019 7 08:00-09:30 DH17TCNH P.203
33 Hành vi tổ chức 27/05/2019 2 14:00-15:30 DH16KD P.204
34 Viết 3 (essay writing) 24/05/2019 6 08:00-09:30 DH16TA1 P.04
35 Viết 3 (essay writing) 24/05/2019 6 08:00-09:30 DH16TA2 P.08
36 Kế toán tài chính 1 01/06/2019 7 08:00-09:30 DH17TCNH P.103
37 Kế toán ngân hàng thương mại 24/05/2019 6 14:00-15:30 DH16TCNH P.04
38 Kế toán tài chính 4 24/05/2019 6 14:00-15:30 DH16KT-N1 P.04
39 Kế toán tài chính 4 24/05/2019 6 14:00-15:30 DH16KT-N2 P.10
40 Kế toán tài chính 4 24/05/2019 6 14:00-15:30 CD16KT P.10
41 Hệ điều hành 25/05/2019 7 14:00-15:30 DH17TH P.206
42 Tiếng Nga 2 15/06/2019 7 14:00-15:30 DH17TA1 P.203
43 Tiếng Nga 2 15/06/2019 7 14:00-15:30 DH17TA2 P.204
44 Tiếng Nga 2 15/06/2019 7 14:00-15:30 DH17TA3 P.206
45 Tiếng Anh quản trị văn phòng 17/06/2019 2 08:00-09:30 DH17TA1 P.201
46 Tiếng Anh quản trị văn phòng 17/06/2019 2 08:00-09:30 DH17TA2 P.204
47 Tiếng Anh quản trị văn phòng 17/06/2019 2 08:00-09:30 DH17TA3 P.206
48 Hành vi khách hàng 23/05/2019 5 08:00-09:30 DH16KD P.201
49 Khai thác dữ liệu 29/05/2019 4 14:00-15:30 DH16TH P.07
50 Kỹ thuật lập trình 30/05/2019 5 08:00-09:30 K10THO1 P.101
51 Lập trình hướng đối tượng 03/06/2019 2 08:00-09:30 K10THO1 P.101
52 Nguyên lý kế toán 30/05/2019 5 08:00-09:30 K10KTO1 P.201
53 Nguyên lý kế toán 30/05/2019 5 08:00-09:30 K10KTO2 P.204
54 Thuế 24/05/2019 6 08:00-09:30 K10KTO1 P.204
55 Thuế 24/05/2019 6 08:00-09:30 K10KTO2 P.206
56 Tin học Kế toán 2  29/05/2019 4 08:00-09:30 DH16KT-N1 P.104
57 Tin học Kế toán 2  29/05/2019 4 14:00-15:30 DH16KT-N2 P.104
58 Dẫn luận ngôn ngữ học  31/05/2019 6 08:00-09:30 K10NNA1 P.04
59 Dẫn luận ngôn ngữ học  31/05/2019 6 08:00-09:30 K10NNA2 P.08
60 Dẫn luận ngôn ngữ học  31/05/2019 6 08:00-09:30 K10NNA3 P.07
61 Tiếng Việt thực hành 27/05/2019 2 08:00-09:30 K10NNA1 P.201
62 Tiếng Việt thực hành 27/05/2019 2 08:00-09:30 K10NNA2 P.204
63 Tiếng Việt thực hành 27/05/2019 2 08:00-09:30 K10NNA3 P.206
64 Thanh toán quốc tế 29/05/2019 4 14:00-15:30 DH16LH P.07
65 Đọc 2 13/06/2019 5 08:00-09:30 DH17TA3 P.204
66 Đọc 2 13/06/2019 5 08:00-09:30 DH17TA1 P.201
67 Đọc 2 13/06/2019 5 08:00-09:30 DH17TA2 P.206
68 Viết 2 11/06/2019 3 08:00-09:30 DH17TA1 P.02
69 Viết 2 11/06/2019 3 08:00-09:30 DH17TA2 P.05
70 Viết 2 11/06/2019 3 08:00-09:30 DH17TA3 P.07
71 Ngữ pháp 1 08/06/2019 7 08:00-09:30 VB218TA1 P.06
72 Viết 1 08/06/2019 7 09:30-11:00 VB218TA1 P.06
73 Quản trị chuỗi cung ứng 03/06/2019 2 14:00-15:30 K10KQT1 P.102B
74 Thanh toán quốc tế 31/05/2019 6 14:00-15:30 DH16KT-N1 P.204
75 Thanh toán quốc tế 31/05/2019 6 14:00-15:30 DH16KT-N2 P.206
76 Tiếng Anh du lịch 2 29/05/2019 4 08:00-09:30 DH16TA1 P.04
77 Tiếng Anh du lịch 2 29/05/2019 4 08:00-09:30 DH16TA2 P.08
78 Tiếng Anh du lịch 2 29/05/2019 4 08:00-09:30 CD16TA P.08
79 Kinh tế vi mô 28/05/2019 3 08:00-09:30 K10KSA1 P.04
80 Kinh tế vi mô 28/05/2019 3 14:00-15:30 K10KSA2 P.04
81 Kinh tế vi mô 28/05/2019 3 14:00-15:30 K10KSA3 P.08
82 Kinh tế vi mô 28/05/2019 3 08:00-09:30 K10KSA4 P.02
83 Kinh tế vi mô 28/05/2019 3 08:00-09:30 K10LHA1 P.08
84 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 08/06/2019 7 14:00-15:30 DH17KD P.204
85 Đọc 3 31/05/2019 6 14:00-15:30 DH16TA1 P.04
86 Đọc 3 31/05/2019 6 14:00-15:30 DH16TA2 P.08
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"