• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 19 tháng  01 năm 2018

LỊCH THI LẦN 2

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

(ĐỢT 1) 

-----------------------

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Nghe 2 17/08/2019 7 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
2 Nói 2 17/08/2019 7 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
3 Ngữ pháp 1 17/08/2019 7 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
4 Viết 1 17/08/2019 7 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
5 Ngữ pháp 2 17/08/2019 7 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
6 Đọc 1 17/08/2019 7 08g00-09g30 VB218TA1 P.06
7 Thương mại điện tử 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16KD P.203
8 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 17/08/2019 7 08g00-09g30 K10LKT1 P.203
9 Nguyên lý thống kê kinh tế 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17TCNH P.203
10 Nguyên lý thống kê kinh tế 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17KT1+2 P.203
11 Nguyên lý thống kê kinh tế 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17KD P.203
12 Logic học đại cương 17/08/2019 7 09g30-11g00 K10LKT1 P.203
13 Quản trị nhân sự du lịch  17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16KS
DH16LH
P.203
14 Hình vị học  17/08/2019 7 09g30-11g00 DH16TA1+2 P.203
15 Cú pháp 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16TA1+2 P.103
16 Marketing du lịch 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16KS P.103
17 Marketing du lịch 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16LH P.103
18 Luật sở hữu trí tuệ 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17LKT P.203
19 Luật hình sự 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17LKT P.103
20 Luật sở hữu trí tuệ 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16LKT P.203
21 Pháp luật đại cương 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17KS1+2 P.203
22 Pháp luật đại cương 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17LH P.203
23 Cơ sở Văn hóa Việt Nam 17/08/2019 7 08g00-09g30 K10NNA1+2+3 P.201
24 Hệ thống thông tin kế toán 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16KT P.201
25 Pháp luật đại cương 17/08/2019 7 08g00-09g30 Khóa 2018 P.201
26 Luật kinh tế 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17TCNH P.103
27 Luật kinh tế 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17KT1+2 P.103
28 Luật kinh tế 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17KD P.103
29 Luật kinh tế 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16TCNH P.201
30 Nghe 1 17/08/2019 7 14g00-15g30 K10NNA1+2+3 P.102B
31 Nghe 3 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH17TA1+2+3 P.102B
32 Đạo đức kinh doanh và văn hóa cty 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH16KD P.203
33 Kế toán chi phí giá thành 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH16KT P.203
34 Tư pháp quốc tế 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16LKT P.201
35 Lập và thẩm định dự án đầu tư 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH16TCNH P.203
36 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH17KS1+2 P.203
37 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH17LH P.203
38 Marketing căn bản 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17KS1+2 P.201
39 Marketing căn bản 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17LH P.201
40 Kinh tế vĩ mô 17/08/2019 7 09g30-11g00 Khóa 2018 P.203
41 Quản trị lễ tân 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH16KS P.203
42 Đại số tuyến tính 17/08/2019 7 08g00-09g30 K10THO1 P.201
43 Hành vi tổ chức 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16KD P.201
44 Viết 3 (essay writing) 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16TA1+2 P.201
45 Kế toán ngân hàng thương mại 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16TCNH P.201
46 Kế toán tài chính 4 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH16KT P.201
47 Kế toán tài chính 4 17/08/2019 7 14g00-15g30 CD16KT P.201
48 Hệ điều hành 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17TH P.201
49 Tiếng Nga 2 17/08/2019 7 14g00-15g30 DH17TA1+2+3 P.201
50 Khai thác dữ liệu 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH16TH P.201
51 Lập trình hướng đối tượng 17/08/2019 7 14g00-15g30 K10THO1 P.101
52 Viết 2 17/08/2019 7 08g00-09g30 DH17TA1+2+3 P.201
53 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH17KD P.203
54 Luật kinh doanh bảo hiểm 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH16LKT P.203
55 Ngữ pháp 2 17/08/2019 7 09g30-11g00 K10NNA1+2+3 P.203
56 Tin học căn bản 17/08/2019 7 14g00-15g30 Khóa 2018 P.101
57 Logic học 17/08/2019 7 09g30-11g00 DH17LKT P.203
58 Luật Hành chính 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH17LKT P.103
59 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH17TCNH P.103
60 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH17KT1+2 P.103
61 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH17KD P.103
62 Địa lý du lịch 19/08/2019 2 14g00-15g30 K10KSA1+2+3+4 P.103
63 Địa lý du lịch 19/08/2019 2 14g00-15g30 K10LHA1 P.103
64 Phân tích hoạt động kinh doanh 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH17KT1+2 P.103
65 Kinh doanh nhà hàng 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH16KS P.103
66 Tiếng Anh quản trị văn phòng 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH17TA1+2+3 P.103
67 Hành vi khách hàng 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH16KD P.103
68 Kỹ thuật lập trình 19/08/2019 2 14g00-15g30 K10THO1 P.104
69 Nguyên lý kế toán 19/08/2019 2 08g00-09g30 K10KTO1+2 P.103
70 Thuế 19/08/2019 2 14g00-15g30 K10KTO1+2 P.103
71 Tin học Kế toán 2  19/08/2019 2 08g00-09g30 DH16KT P.104
72 Dẫn luận ngôn ngữ học  19/08/2019 2 08g00-09g30 K10NNA1+2+3 P.103
73 Tiếng Việt thực hành 19/08/2019 2 14g00-15g30 K10NNA1+2+3 P.103
74 Đọc 2 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH17TA1+2+3 P.103
75 Thanh toán quốc tế 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH16KT P.103
76 Quan hệ kinh tế quốc tế 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH17KD P.103
77 Quan hệ kinh tế quốc tế 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH16KS P.103
78 Quan hệ kinh tế quốc tế 19/08/2019 2 14g00-15g30 DH16LH P.103
79 Anh văn chuyên ngành TCNH 19/08/2019 2 08g00-09g30 DH16TCNH P.103
80 Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 20/08/2019 3 08g00-09g30 DH17LKT P.103
81 Kế toán tài chính 2 20/08/2019 3 08g00-09g30 DH17KT1+2 P.103
82 Thị trường tài chính 20/08/2019 3 08g00-09g30 DH17TCNH P.103
83 Quản trị chuỗi cung ứng 20/08/2019 3 08g00-09g30 K10KQT1 P.103
84 Nguyên lý kế toán 20/08/2019 3 08g00-09g30 K10TCH1 P.103
85 Nguyên lý kế toán 20/08/2019 3 08g00-09g30 K10KDO1 P.103
86 Nghiên cứu marketing 20/08/2019 3 08g00-09g30 DH16KD P.103
87 Quản trị hành chính văn phòng 20/08/2019 3 08g00-09g30 DH17KD P.103
88 Đầu tư tài chính 20/08/2019 3 08g00-09g30 DH16TCNH P.103
89 Luật Quốc tế 21/08/2019 4 14g00-15g30 DH16LKT P.203
90 Tài sản, quyền sở hữu, và thừa kế 21/08/2019 4 15g30-17g00 DH16LKT P.203
91 Quản trị lễ tân 2 21/08/2019 4 15g30-17g00 DH17KS1+2 P.203
92 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 21/08/2019 4 15g30-17g00 DH17LKT P.203
93 Luật tài chính 21/08/2019 4 14g00-15g30 DH17LKT P.203
94 Kế toán tài chính 1 21/08/2019 4 15g30-17g00 DH17TCNH P.203
95 Thanh toán quốc tế 21/08/2019 4 14g00-15g30 DH16LH P.203
96 Tiếng Anh du lịch 2 21/08/2019 4 14g00-15g30 DH16TA1+2 P.203
97 Tiếng Anh du lịch 2 21/08/2019 4 14g00-15g30 CD16TA P.203
98 Kinh tế vi mô 21/08/2019 4 14g00-15g30 K10KSA1+2+3+4 P.203
99 Kinh tế vi mô 21/08/2019 4 14g00-15g30 K10LHA1 P.203
100 Lịch sử văn minh thế giới 21/08/2019 4 14g00-15g30 DH17LH P.203
101 Tiếng Anh thương mại  21/08/2019 4 15g30-17g00 DH16TA1+2 P.203
102 Tiếng Anh thương mại  21/08/2019 4 15g30-17g00 CD16TA P.203
103 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 22/08/2019 5 14g00-15g30 DH17TCNH P.103
104 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 22/08/2019 5 14g00-15g30 DH17KT1+2 P.103
105 Đọc 3 22/08/2019 5 14g00-15g30 DH16TA1+2 P.103
106 Luật chứng khoán 22/08/2019 5 14g00-15g30 DH16LKT P.103
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"