• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 22 tháng  10 năm 2019

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

(ĐỢT 1) 

-----------------------

 

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Đọc 3 28/10/2019 2 14g00-15g30 DH17TA1 P.103
2 Đọc 3 28/10/2019 2 14g00-15g30 DH17TA2 P.201
3 Đọc 3 28/10/2019 2 14g00-15g30 DH17TA3 P.203
4 Luật hình sự 28/10/2019 2 8g00-9g30 K10LKT1 P.206
5 Tâm lý học tư pháp 31/10/2019 5 14g00-15g30 K10LKT1 P.206
6 Luật lao động 28/10/2019 2 9g45-11g15 DH17LKT P.103
7 Luật  môi trường 31/10/2019 5 8g00-9g30 DH16LKT P.303
8 Luật  môi trường 31/10/2019 5 8g00-9g30 DH17LKT P.203
9 Pháp luật kinh doanh bất động sản 14/11/2019 5 8g00-9g30 DH16LKT P.203
10 Luật hiến pháp 04/11/2019 2 8g00-9g30 K10LKT1 P.206
11 Luật hành chính 07/11/2019 5 8g00-9g30 K10LKT1 P.203
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học 07/11/2019 5 8g00-9g30 DH16LKT P.303
13 Luật tố tụng hình sự 04/11/2019 2 8g00-9g30 DH17LKT P.103
14 Tiếng Anh thương mại 1 04/11/2019 2 14g00-15g30 DH17TA1 P.203
15 Tiếng Anh thương mại 1 04/11/2019 2 14g00-15g30 DH17TA2 P.206
16 Tiếng Anh thương mại 1 04/11/2019 2 14g00-15g30 DH17TA3 P.103
17 Văn hóa du lịch 25/11/2019 2 8g00-9g30 DH17LH P.301
18 Tiếng Anh thương mại nâng cao 31/10/2019 5 14g00-15g30 DH16TA1 P.203
19 Tiếng Anh thương mại nâng cao 31/10/2019 5 14g00-15g30 DH16TA2 P.204
20 Văn học Anh 06/11/2019 4 14g00-15g30 DH16TA1 P.203
21 Văn học Anh 06/11/2019 4 14g00-15g30 DH16TA2 P.204
22 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 29/10/2019 3 8g00-9g30 DH16KD P.103
23 Kiểm toán 1 05/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT1 P.301
24 Kiểm toán 1 05/11/2019 3 14g00-15g30 DH17KT2 P.206
25 Thuế 30/10/2019 4 14g00-15g30 K10TCH1 P.204
26 Thuế 30/10/2019 4 14g00-15g30 K10KDO1 P.203
27 Ngân hàng Trung ương 29/10/2019 3 8g00-9g30 DH16TCNH P.103
28 Tổ chức sự kiện 05/11/2019 3 8g00-9g30 DH16KS P.103
29 Tổ chức sự kiện 05/11/2019 3 8g00-9g30 DH16LH P.103
30 An ninh khách sạn 29/10/2019 3 14g00-15g30 DH16KS P.04
31 An ninh khách sạn 29/10/2019 3 14g00-15g30 DH17KS1 P.08
32 An ninh khách sạn 29/10/2019 3 14g00-15g30 DH17KS2 P.08
33 Toán tài chính 01/11/2019 6 8g00-9g30 K10TCH1 P.04
34 Toán tài chính 01/11/2019 6 8g00-9g30 K10KTO1 P.04
35 Toán tài chính 01/11/2019 6 8g00-9g30 K10KTO2 P.302
36 Thiết kế và điều hành tour 28/11/2019 5 8g00-9g30 DH17LH P.301
37 Kinh doanh nhà hàng 07/11/2019 5 14g00-15g30 DH17KS1 P.204
38 Kinh doanh nhà hàng 07/11/2019 5 14g00-15g30 DH17KS2 P.204
39 Nghe 2 12/11/2019 3 14g00-15g30 K10NNA1 P.203
40 Nghe 2 12/11/2019 3 14g00-15g30 K10NNA2 P.204
41 Nghe 2 12/11/2019 3 14g00-15g30 K10NNA3 P.206
42 Kế toán du lịch 07/11/2019 5 14g00-15g30 DH16KS P.203
43 Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư 11/11/2019 2 8g00-9g30 DH17LKT P.103
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"