• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Thị   trường chứng khoán 4/11/2014 3 8h00-9h30 K3540301 39 P.02-CS2
2 Thị   trường chứng khoán 4/11/2014 3 8h00-9h30 K3540302 36 P.10-CS1
3 Nghiệp   vụ ngân hàng thương mại 5/11/2014 4 8h00-9h30 CD12KT1 40 P.11-CS1
4 Nghiệp   vụ ngân hàng thương mại 5/11/2014 4 8h00-9h30 CD12KT2 42 P.05-CS2
5 Tài   chính quốc tế 7/11/2014 6 14h00-15h30 K3540301 39 P.02-CS2
6 Tài   chính quốc tế 7/11/2014 6 14h00-15h30 K3540302 36 P.05-CS2
7 Quản   trị chiến lược 6/11/2014 5 14h00-15h30 DH12KD 7 P.11-CS1
8 Quản   trị chiến lược 6/11/2014 5 14h00-15h30 CD12KD 37 P.11-CS1
9 Quản   trị học 13/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KD 35 HTB-CS1
10 Quản   trị học 13/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KS1 33 P.10-CS1
11 Quản   trị học 13/11/2014 5 8h00-9h30 DH13KS2 33 P.11-CS1
12 Quản   trị học 13/11/2014 5 8h00-9h30 DH13LH 10 HTB-CS1
13 Quản   trị học 14/11/2014 6 14h00-15h30 CD13KD 17 HTB-CS1
14 Quản   trị học 14/11/2014 6 14h00-15h30 CD13KS1 35 P.05-CS2
15 Quản   trị học 14/11/2014 6 14h00-15h30 CD13KS2 37 P.02-CS2
16 Quản   trị học 14/11/2014 6 14h00-15h30 CD13LH 23 HTB-CS1
17 Kiểm   toán phần 1 7/11/2014 6 8h00-9h30 DH12KT 18 HTB-CS1
18 Kiểm   toán phần 1 7/11/2014 6 8h00-9h30 CD12KT1 40 HTB-CS1
19 Kiểm   toán phần 1 7/11/2014 6 8h00-9h30 CD12KT2 42 P.10-CS1
20 Kiểm   toán phần 2 8/11/2014 7 8h00-9h30 K3540201 52 HTB-CS1
21 Luật   du lịch 1/11/2014 7 8h00-9h30 DH13KS1 33 HTB-CS1
22 Luật   du lịch 1/11/2014 7 8h00-9h30 DH13KS2 33 P.11-CS1
23 Luật   du lịch 1/11/2014 7 8h00-9h30 DH13LH 10 HTB-CS1
24 Phân   tích hoạt động kinh doanh 12/11/2014 4 14h00-15h30 DH12KT 18 P.07-CS2
25 Phân   tích hoạt động kinh doanh 12/11/2014 4 14h00-15h30 CD12KT1 40 P.07-CS2
26 Phân   tích hoạt động kinh doanh 12/11/2014 4 14h00-15h30 CD12KT2 42 P.10-CS2
27 Tiếng   Anh chuyên ngành NHKS 2 11/11/2014 3 14h00-15h30 CD12KS1 34 P.03-CS1
28 Tiếng   Anh chuyên ngành NHKS 2 11/11/2014 3 14h00-15h30 CD12KS2 44 HTA-CS1
29 Marketing   du lịch 12/11/2014 4 8h00-9h30 K3540101-NHKS 19 P.11-CS1
30 Tiếng   Anh cao cấp 10/11/2014 2 8h00-9h30 K3570101 38 P.07-CS2
31 Tiếng   Anh quản trị văn phòng 11/11/2014 3 8h00-9h30 DH12TA 38 P.10-CS1
32 Nghe   4 12/11/2014 4 14h00-15h30 CD12TA1 24 P.10-CS1
33 Nghe   4 12/11/2014 4 14h00-15h30 CD12TA2 23 P.10-CS1
34 Quản   trị tài chính doanh nghiệp 2 13/11/2014 5 14h00-15h30 DH12TCNH 15 HTB-CS1
35 Quản   trị tài chính doanh nghiệp 2 13/11/2014 5 14h00-15h30 CD12TCNH 38 HTB-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"