• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014 - 2015 (ĐỢT 2)
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 5/01/2015 2 8h00-9h30 DH12TCNH HTB
2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 5/01/2015 2 8h00-9h30 DH12KT HTB
3 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD12TCNH HTB
4 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD12KT1+2 HTB
5 Văn hóa du lịch 5/01/2015 2 8h00-9h30 DH12KS HTB
6 Lịch sử Việt Nam 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD13LH HTB
7 Cú pháp 5/01/2015 2 8h00-9h30 K3570101 HTB
9 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 5/01/2015 2 8h00-9h30 K3540101-TH HTB
10 Phân tích tài chính 5/01/2015 2 14h00-15h30 DH12TCNH HTA
11 Phân tích tài chính 5/01/2015 2 14h00-15h30 CD12TCNH HTA
12 Quản trị bán hàng 5/01/2015 2 8h00-9h30 DH12KD P.03-CS1
13 Quản trị bán hàng 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD12KD P.03-CS1
14 Lập kế hoạch kinh doanh 5/01/2015 2 14h00-15h30 CD12KD HTA
15 Lập kế hoạch kinh doanh 5/01/2015 2 14h00-15h30 K3540101-TH HTA
16 Tổ chức sự kiện 5/01/2015 2 14h00-15h30 DH12KS HTA
17 Tổ chức sự kiện 5/01/2015 2 14h00-15h30 K3540101-NHKS HTA
19 Chăm sóc khách hàng 5/01/2015 2 14h00-15h30 CD12KS1+2 HTA
40 Tiếng Anh cao cấp 5/01/2015 2 14h00-15h30 K3570101 HTA
42 Nghe 4 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD12TA1+2 P.02-CS1
45 Công nghệ mã nguồn mở 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD12TH PM4-CS2
46 Lập trình Web 5/01/2015 2 13h00-14h30 CD12TH PM4-CS2
67 Ngữ pháp 3 5/01/2015 2 8h00-9h30 DH13TA1+2 P.03-CS1
68 Ngữ pháp 3 5/01/2015 2 8h00-9h30 CD13TA P.03-CS1
88 Nghe 4 5/01/2015 2 9h00-10h00 DH12TA P.02-CS1
93 Lập trình web 5/01/2015 2 13h00-14h30 DH13TH PM4-CS2
94 Lập trình web 5/01/2015 2 13h00-14h30 CD13TH PM4-CS2
149 Thuế ứng dụng 10/01/2015 2 14h30-16h00 DH13KT PM4-CS2
150 Thuế ứng dụng 10/01/2015 2 14h30-16h00 CD13KT PM4-CS2
20 Thuế 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH12KS P.10-CS1
21 Thị trường chứng khoán 6/01/2015 3 8h00-9h30 K3540301+02 P.10-CS1
22 Tài chính quốc tế 6/01/2015 3 14h00-15h30 K3540301+02 P.10-CS1
23 Quản trị chiến lược 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH12KD P.10-CS1
24 Quản trị chiến lược 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD12KD P.10-CS1
25 Quản trị học 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH13KD HTB
26 Quản trị học 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH13KS1+2 HTB
27 Quản trị học 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH13LH HTB
28 Quản trị học 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD13KD HTB
29 Quản trị học 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD13KS1+2 HTB
30 Quản trị học 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD13LH HTB
31 Kiểm toán phần 1 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH12KT P.10-CS1
32 Kiểm toán phần 1 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD12KT1+2 P.10-CS1
33 Kiểm toán phần 2 6/01/2015 3 8h00-9h30 K3540201 P.10-CS1
34 Luật du lịch 6/01/2015 3 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.10-CS1
35 Luật du lịch 6/01/2015 3 14h00-15h30 DH13LH P.10-CS1
36 Phân tích hoạt động kinh doanh 6/01/2015 3 14h00-15h30 DH12KT P.10-CS1
37 Phân tích hoạt động kinh doanh 6/01/2015 3 14h00-15h30 CD12KT1+2 P.10-CS1
39 Marketing du lịch 6/01/2015 3 14h00-15h30 K3540101-NHKS P.10-CS1
41 Tiếng Anh quản trị văn phòng 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH12TA P.11-CS1
49 Phát triển du lịch bền vững 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD12KS1+2 P.11-CS1
69 Tiếng Anh quản trị văn phòng 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD12TA1+2 P.11-CS1
71 Quản trị nguồn nhân lực 6/01/2015 3 14h00-15h30 DH12KD P.10-CS1
72 Quản trị nguồn nhân lực 6/01/2015 3 14h00-15h30 CD12KD P.10-CS1
73 Quản trị nguồn nhân lực 6/01/2015 3 14h00-15h30 CD12KS1+2 P.10-CS1
84 Tiếng Nga 1 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH13TA1+2 P.11-CS1
85 Tiếng Nga 1 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD13TA P.11-CS1
90 Đọc 1 6/01/2015 3 14h00-15h30 DH13TA1+2 P.11-CS1
91 Đọc 1 6/01/2015 3 14h00-15h30 CD13TA P.11-CS1
98 Tiếng Anh thương mại 3 6/01/2015 3 8h00-9h30 K3570101 P.11-CS1
101 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 6/01/2015 3 14h00-15h30 CD13KT P.11-CS1
110 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH13KT P.11-CS1
112 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD13KT P.11-CS1
121 Mạng máy tính căn bản 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD12TH PM1-CS1
122 Mạng máy tính 6/01/2015 3 8h00-9h30 DH13TH PM1-CS1
123 Mạng máy tính 6/01/2015 3 8h00-9h30 CD13TH PM1-CS1
124 Kiến trúc máy tính 6/01/2015 3 14h00-15h30 DH13TH P.11-CS1
125 Kiến trúc máy tính 6/01/2015 3 14h00-15h30 CD13TH P.11-CS1
38 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 7/01/2015 4 14h00-15h30 CD12KS1+2 P.10-CS1
43 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 7/01/2015 4 8h00-9h30 DH12TCNH P.10-CS1
44 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD12TCNH P.10-CS1
50 Kế toán quản trị 7/01/2015 4 8h00-9h30 DH12KT P.10-CS1
51 Kế toán quản trị 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD12KT1+2 P.10-CS1
65 Tiếng Hoa 3 7/01/2015 4 8h00-9h30 DH12TA P.10-CS1
75 Tiếng Anh thương mại 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD12TA1+2 P.10-CS1
76 Nghe 2 7/01/2015 4 9h00-10h00 DH13TA1+2 P.02-CS1
97 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 7/01/2015 4 14h00-15h30 CD13LH P.10-CS1
99 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 7/01/2015 4 14h00-15h30 CD13KD P.10-CS1
100 Nghe 2 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD13TA P.02-CS1
111 Thuế 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD13KT P.10-CS1
113 Quản trị sản xuất 7/01/2015 4 8h00-9h30 K3540101-TH P.10-CS1
114 Quản trị sản xuất 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD12KD P.10-CS1
115 Quản trị chất lượng 7/01/2015 4 8h00-9h30 DH12KD P.11-CS1
116 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 7/01/2015 4 8h00-9h30 K3540101-NHKS P.11-CS1
117 Tổng quan Giáo học pháp 7/01/2015 4 8h00-9h30 K3570101 P.11-CS1
118 Kế toán ngân hàng 7/01/2015 4 14h00-15h30 K3540301+02 P.10-CS1
119 Kế toán ngân hàng 7/01/2015 4 14h00-15h30 K3540201 P.10-CS1
126 Nhập môn logic 7/01/2015 4 8h00-9h30 DH13TH P.11-CS1
127 Nhập môn logic 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD13TH P.11-CS1
128 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7/01/2015 4 14h00-15h30 DH13TH PM4-CS2
129 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 7/01/2015 4 14h00-15h30 CD13TH PM4-CS2
134 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/01/2015 4 14h00-15h30 DH12KD P.10-CS1
135 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/01/2015 4 14h00-15h30 CD12KD P.10-CS1
141 Hệ thống thông tin quản lý 7/01/2015 4 14h00-15h30 K3540101-TH P.10-CS1
161 Địa lý du lịch Việt Nam 7/01/2015 4 8h00-9h30 DH13KS1+2 P.11-CS1
162 Địa lý du lịch Việt Nam 7/01/2015 4 8h00-9h30 CD13KS1+2 P.11-CS1
18 An ninh khách sạn 8/01/2015 5 14h00-15h30 CD12KS1+2 P.11-CS1
52 Quản trị ngân hàng thương mại 8/01/2015 5 14h00-15h30 K3540301+02 P.10-CS1
53 Thuế 8/01/2015 5 14h00-15h30 DH13KD P.10-CS1
54 Thuế 8/01/2015 5 14h00-15h30 DH13KT P.10-CS1
55 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 8/01/2015 5 14h00-15h30 DH12KT P.10-CS1
56 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 8/01/2015 5 14h00-15h30 CD12KT1+2 P.10-CS1
87 Ngữ âm học 8/01/2015 5 8h00-9h30 DH12TA P.10-CS1
89 Ngữ âm học 8/01/2015 5 8h00-9h30 CD12TA1+2 P.10-CS1
95 Tiếng Nga 2 8/01/2015 5 8h00-9h30 K3540101-NHKS P.10-CS1
96 Tiếng Nga 2 8/01/2015 5 8h00-9h30 CD12KS1+2 P.10-CS1
120 Kế toán hành chính sự nghiệp 8/01/2015 5 14h00-15h30 K3540201 P.11-CS1
131 Văn học Anh 8/01/2015 5 8h00-9h30 K3570101 P.10-CS1
136 Quản trị dự án đầu tư 8/01/2015 5 8h00-9h30 DH13KT P.11-CS1
137 Quản trị dự án đầu tư 8/01/2015 5 8h00-9h30 CD13KT P.11-CS1
140 Quản trị khách sạn - nhà hàng 8/01/2015 5 14h00-15h30 K3540101-NHKS P.11-CS1
142 Nghiên cứu Marketing 8/01/2015 5 8h00-9h30 K3540101-TH P.11-CS1
143 Quản trị Logistics 8/01/2015 5 14h00-15h30 K3540101-TH P.11-CS1
144 Hành vi tổ chức 8/01/2015 5 14h00-15h30 CD13KD P.11-CS1
145 Thị trường tài chính  8/01/2015 5 8h00-9h30 DH12TCNH P.11-CS1
152 An ninh khách sạn 8/01/2015 5 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.11-CS1
156 Phân tích thiết kế hệ thống 8/01/2015 5 8h00-9h30 CD12TH PM1-CS1
158 Quản trị Marketing 8/01/2015 5 8h00-9h30 CD12KD P.11-CS1
57 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 DH13KD P.10-CS1
58 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 DH13KT P.10-CS1
59 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 DH13KS1+2 P.10-CS1
60 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 DH13LH P.10-CS1
61 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 CD13KD P.11-CS1
62 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 CD13KT P.11-CS1
63 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 CD13KS1+2 P.11-CS1
64 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 9/01/2015 6 8h00-9h30 CD13LH P.11-CS1
66 Viết 1 9/01/2015 6 8h00-9h30 DH13TA1+2 P.08-CS1
77 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 DH13KD P.10-CS1
78 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 DH13KT P.10-CS1
79 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 DH13KS1+2 P.10-CS1
80 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 DH13LH P.10-CS1
81 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 CD13KD P.10-CS1
82 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 CD13KS1+2 P.10-CS1
83 Marketing căn bản 9/01/2015 6 14h00-15h30 CD13LH P.10-CS1
92 Viết 1 9/01/2015 6 8h00-9h30 CD13TA P.08-CS1
132 Lý thuyết dịch và thực hành 9/01/2015 6 8h00-9h30 K3570101 P.08-CS1
133 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 9/01/2015 6 8h00-9h30 CD12KS1+2 P.08-CS1
138 Quản trị lễ tân 9/01/2015 6 8h00-9h30 DH12KS P.08-CS1
148 Kế toán mô phỏng 9/01/2015 6 14h00-15h30 K3540201 PM4-CS2
154 Tiếng Anh nâng cao  9/01/2015 6 8h00-9h30 CD12TA1+2 P.08-CS1
8 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 10/01/2015 7 14h00-15h30 CD13TA HTB
47 Tổng quan du lịch 10/01/2015 7 14h00-15h30 DH13KS1+2 HTB
48 Tổng quan du lịch 10/01/2015 7 14h00-15h30 DH13LH HTB
70 Thanh toán quốc tế 10/01/2015 7 14h00-15h30 DH12TCNH HTB
74 Tiếng Anh du lịch 2 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH12TA P.10-CS1
86 Quản trị chất lượng dịch vụ 10/01/2015 7 14h00-15h30 K3540101-NHKS HTB
102 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH13TH HTB
103 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH13KD HTB
104 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH13KT HTB
105 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH13KS1+2 HTB
106 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH13LH HTB
107 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 CD13TH P.10-CS1
108 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 CD13KS1+2 P.10-CS1
109 Tiếng Anh 3 10/01/2015 7 8h00-9h30 CD13LH P.10-CS1
130 Kế toán mô phỏng 10/01/2015 7 8h00-9h30 CD12KT1+2 P.10-CS1
139 Mô hình tài chính 10/01/2015 7 8h00-9h30 K3540301+02 PM4-CS2
146 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TH 10/01/2015 7 14h00-15h30 K3540301+02 HTB
147 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TH 10/01/2015 7 14h00-15h30 CD12TCNH HTB
151 Quản trị buồng 10/01/2015 7 14h00-15h30 DH12KS P.03-CS1
153 Quản trị buồng 10/01/2015 7 14h00-15h30 CD13KS1+2 P.03-CS1
155 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 10/01/2015 7 14h00-15h30 DH13TA1+2 HTB
157 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 10/01/2015 7 8h00-9h30 DH12KS P.10-CS1
159 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 10/01/2015 7 14h00-15h30 DH13KD HTB
160 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 10/01/2015 7 14h00-15h30 CD13KD HTB
163 Địa lý Việt Nam và tình hình KT-XH Việt Nam 10/01/2015 7 14h00-15h30 CD13LH HTB
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"