• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKII NĂM 2014-2015

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Tin học kế toán 2  04/04/2015 7 8h00-9h30 CD13KT - N1 25 PM4-CS2
2 Tin học kế toán 2  04/04/2015 7 8h00-9h30 CD13KT - N2 25 PM4-CS2
3 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 03/04/2015 6 14h00-15h30 DH12KT 18 PM4-CS2
4 Hệ thống thông tin kế toán 08/04/2015 4 14h00-15h30 DH12KT 18 P.10-CS1
5 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 08/04/2015 4 8h00-9h30 DH13KT - N1 29 PM4-CS2
6 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 08/04/2015 4 9h30-11h00 DH13KT - N2 29 PM4-CS2
7 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 09/04/2015 5 8h00-9h30 CD13KT - N1 25 PM4-CS2
8 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 09/04/2015 5 9h30-11h00 CD13KT - N2 25 PM4-CS2
9 Lập và thẩm định dự án đầu tư 08/05/2015 6 14h00-15h30 DH12TCNH 15 P.10-CS1
10 Thanh toán quốc tế 04/05/2015 2 8h00-9h30 DH12KT 18 HTA-CS1
11 Toán tài chính  06/05/2015 4 14h00-15h30 CD13KT 50 HTA-CS1
12 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 09/05/2015 7 8h00-9h30 DH12KD 7 HTA-CS1
13 Quản trị chiến lược 09/05/2015 7 8h00-9h30 DH12KS 31 HTA-CS1
14 Hình vị học 06/05/2015 4 14h00-15h30 DH12TA 38 P.10-CS1
15 Hành vi khách hàng 15/05/2015 6 8h00-9h30 DH12KD 7 P.11-CS1
16 Anh văn chuyên ngành kế toán 08/05/2015 6 8h00-9h30 DH12KT 18 P.10-CS1
17 Quản trị nguồn nhân lực  14/05/2015 5 14h00-15h30 DH12KS 31 HTA-CS1
18 Quản trị nguồn nhân lực 14/05/2015 5 14h00-15h30 DH13LH 10 HTA-CS1
19 Tâm lý du khách và giao tiếp trong kinh doanh 04/05/2015 2 8h00-9h30 DH12KS 31 HTA-CS1
20 Nghiên cứu Marketing 12/05/2015 3 8h00-9h30 DH12KD 7 HTA-CS1
21 Viết 3 (Essay writing) 12/05/2015 3 8h00-9h30 DH12TA 38 HTA-CS1
22 Tiếng Anh thương mại 1 (kinh doanh giao tiếp) 16/05/2015 7 8h00-9h30 DH12TA 38 HTA-CS1
23 Luật kinh tế 05/05/2015 3 8h00-9h30 DH12TCNH 15 P.11-CS1
24 Luật kinh tế 05/05/2015 3 8h00-9h30 DH13KD 32 P.10-CS1
25 Luật kinh tế 05/05/2015 3 8h00-9h30 DH13KT 58 HTB-CS1
26 Luật kinh tế 05/05/2015 3 8h00-9h30 CD13KD 17 P.11-CS1
27 Luật kinh tế 05/05/2015 3 8h00-9h30 CD13KT 50 HTA-CS1
28 Đầu tư tài chính 21/05/2015 5 8h00-9h30 DH12TCNH 15 HTA-CS1
29 Anh văn chuyên ngành TCNH 23/05/2015 7 8h00-9h30 DH12TCNH 15 P.02-CS1
30 Đọc 3 21/05/2015 5 8h00-9h30 DH12TA 38 HTA-CS1
31 Tổ chức sự kiện 18/04/2015 7 8h00-9h30 DH13KS1 28 HTA-CS1
32 Tổ chức sự kiện 18/04/2015 7 8h00-9h30 DH13KS2 30 HTA-CS1
33 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 23/04/2015 5 8h00-9h30 DH13LH 10 P.05-CS1
34 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 23/04/2015 5 8h00-9h30 CD13LH 19 P.05-CS1
35 Hệ điều hành  09/05/2015 7 8h00-9h30 DH13TH 13 PM1-CS1
36 Hệ điều hành  09/05/2015 7 8h00-9h30 CD13TH 17 PM1-CS1
37 Kế toán tài chính 2 19/05/2015 3 8h00-9h30 DH13KT 58 HTB-CS1
38 Kế toán tài chính 2 19/05/2015 3 8h00-9h30 CD13KT 50 HTA-CS1
39 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 8h00-9h30 DH13KD 32 P.11-CS1
40 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 14h00-15h30 DH13KT 58 HTB-CS1
41 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 8h00-9h30 DH13KS1 28 HTB-CS1
42 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 8h00-9h30 DH13KS2 30 HTA-CS1
43 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 8h00-9h30 DH13LH 10 HTA-CS1
44 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 8h00-9h30 CD13KD 17 HTB-CS1
45 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 11/05/2015 2 14h00-15h30 CD13KT 50 HTA-CS1
46 Viết 2 11/05/2015 2 14h00-15h30 DH13TA1 31 P.10-CS1
47 Viết 2 11/05/2015 2 14h00-15h30 DH13TA2 28 P.11-CS1
48 Đọc 2 15/05/2015 6 8h00-9h30 CD13TA 38 HTA-CS1
49 Đọc 2 15/05/2015 6 8h00-9h30 DH13TA1 31 P.10-CS1
50 Đọc 2 15/05/2015 6 8h00-9h30 DH13TA2 28 P.11-CS1
51 Tiếng Anh du lịch 1 12/05/2015 3 8h00-9h30 CD13TA 38 P.10-CS1
52 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 14/05/2015 5 8h00-9h30 DH13KD 32 P.05-CS1
53 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13TH 13 HTA-CS1
54 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13KD 32 HTA-CS1
55 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13KT 58 HTB-CS1
56 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13KS1 28 P.10-CS1
57 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13KS2 30 P.02-CS2
58 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13LH 10 P.10-CS1
59 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13TA1 31 P.11-CS1
60 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 8h00-9h30 DH13TA2 28 P.10-CS2
61 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13TH 17 P.11-CS1
62 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13KD 17 P.11-CS1
63 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13KT 50 HTB-CS1
64 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13KS1 26 HTA-CS1
65 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13KS2 33 P.09-CS1
66 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13LH 19 HTA-CS1
67 Đường lối CM của Đảng CSVN 29/05/2015 6 14h00-15h30 CD13TA 38 P.10-CS2
68 Nghe 3 21/05/2015 5 8h00-9h30 CD13TA 38 P.05-CS1
69 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 8h00-9h30 DH14TCNH 20 HTB-CS1
70 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 14h00-15h30 DH14KD 46 HTB-CS1
71 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 14h00-15h30 DH14KT1 39 P.05-CS1
72 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 14h00-15h30 DH14KT2 40 HTA-CS1
73 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 8h00-9h30 DH14KS1 38 HTB-CS1
74 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 8h00-9h30 DH14KS2 41 HTA-CS1
75 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 8h00-9h30 DH14KS3 41 P.05-CS1
76 Phương pháp học Đại học 07/05/2015 5 14h00-15h30 CD14KD 3 HTA-CS1
77 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 14h00-15h30 DH14TH 49 HTB-CS1
78 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 14h00-15h30 DH14TCNH 20 P.10-CS1
79 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 8h00-9h30 DH14KD 46 HTB-CS1
80 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 8h00-9h30 DH14KT1 39 HTA-CS1
81 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 8h00-9h30 DH14KT2 40 P.10-CS1
82 Pháp luật đại cương 19/05/2015 3 14h00-15h30 DH14KS1 38 HTB-CS1
83 Pháp luật đại cương 19/05/2015 3 14h00-15h30 DH14KS2 41 P.10-CS1
84 Pháp luật đại cương 19/05/2015 3 14h00-15h30 DH14KS3 41 HTA-CS1
85 Pháp luật đại cương 22/05/2015 2 14h00-15h30 DH14LH 30 HTA-CS1
86 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 14h00-15h30 CD14TH 6 HTA-CS1
87 Pháp luật đại cương 22/05/2015 2 8h00-9h30 CD14KD 3 HTA-CS1
88 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 14h00-15h30 CD14KT 9 P.10-CS1
89 Pháp luật đại cương 19/05/2015 3 14h00-15h30 CD14KS 14 HTB-CS1
90 Pháp luật đại cương 18/05/2015 2 14h00-15h30 CD14LH 4 P.10-CS1
91 Ngôn ngữ học 04/05/2015 2 8h00-9h30 DH14TA1 34 P.10-CS1
92 Ngôn ngữ học 04/05/2015 2 8h00-9h30 DH14TA2 36 P.11-CS1
93 Ngôn ngữ học 04/05/2015 2 8h00-9h30 DH14TA3 31 P.09-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"