• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015

(TIẾP THEO)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 14h00-15h30 DH14TH 49 HTB-CS1
2 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 DH14TCNH 20 HTB-CS1
3 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 DH14KD 46 HTA-CS1
4 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 8h00-9h30 DH14KT1 39 HTB-CS1
5 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 8h00-9h30 DH14KT2 40 P.02-CS2
6 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 14h00-15h30 DH14KS1 38 HTA-CS1
7 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 8h00-9h30 DH14KS2 41 P.05-CS2
8 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 8h00-9h30 DH14KS3 41 P.07-CS2
9 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 DH14LH 30 HTB-CS1
10 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 14h00-15h30 DH14TA1 34 P.08-CS1
11 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 14h00-15h30 DH14TA2 36 P.10-CS1
12 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 DH14TA3 31 P.09-CS1
13 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 CD14TH 6 P.10-CS1
14 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 CD14KD 3 P.10-CS1
15 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 16/05/2015 7 8h00-9h30 CD14KT 9 HTB-CS1
16 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 CD14KS 14 P.10-CS1
17 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 CD14LH 4 P.10-CS1
18 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 15/05/2015 6 14h00-15h30 CD14TA 7 P.10-CS1
19 Luật du lịch 6/05/2015 4 14h00-15h30 DH14LH 30 P.09-CS1
20 Tài chính tiền tệ 9/05/2015 7 14h00-15h30 DH14KT1 39 HTB-CS1
21 Tài chính tiền tệ 9/05/2015 7 14h00-15h30 DH14KT2 40 P.10-CS1
22 Tài chính tiền tệ 9/05/2015 7 14h00-15h30 CD14KT 9 HTB-CS1
23 Lịch sử văn minh thế giới 9/05/2015 7 14h00-15h30 DH13LH 10 HTA-CS1
24 Lịch sử văn minh thế giới 9/05/2015 7 14h00-15h30 DH14LH 30 HTA-CS1
25 Lịch sử văn minh thế giới 9/05/2015 7 14h00-15h30 CD14LH 4 HTA-CS1
26 Nghe 3 7/05/2015 5 8h00-9h30 DH13TA2 28 P.03-CS1
27 Kế toán chi phí giá thành 12/05/2015 3 14h00-15h30 DH12KT 18 P.04-CS1
28 Nguyên lý kế toán 20/05/2015 4 14h00-15h30 DH14TCNH 20 HTA-CS1
29 Nguyên lý kế toán 20/05/2015 4 14h00-15h30 DH14KD 46 HTB-CS1
30 Nguyên lý kế toán 20/05/2015 4 14h00-15h30 DH14LH 30 P.10-CS1
31 Nguyên lý kế toán 20/05/2015 4 14h00-15h30 CD14KD 3 HTA-CS1
32 Nguyên lý kế toán 20/05/2015 4 14h00-15h30 CD14KS 14 HTA-CS1
33 Nguyên lý kế toán 20/05/2015 4 14h00-15h30 CD14LH 4 HTA-CS1
34 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 6/05/2015 4 8h00-9h30 CD13LH 19 P.02-CS1
35 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 18/05/2015 2 14h00-15h30 DH12KS 31 P.11-CS1
36 Tiếng Anh du lịch 1 19/05/2015 3 8h00-9h30 DH13TA1 31 P.10-CS1
37 Tiếng Anh du lịch 1 19/05/2015 3 8h00-9h30 DH13TA2 28 P.11-CS1
38 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 13/05/2015 4 14h00-15h30 CD13LH 19 P.11-CS1
39 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 13/05/2015 4 14h00-15h30 DH13LH 10 P.11-CS1
40 Viết 2 6/06/2015 7 8h00-9h30 CD13TA 38 HTA-CS1
41 Lập trình hướng đối tượng 13/05/2015 4 8h00-9h30 DH13TH 13 PM4-CS2
42 Lập trình hướng đối tượng 13/05/2015 4 8h00-9h30 CD13TH 17 PM4-CS2
43 Tâm lý khách du lịch 22/05/2015 6 8h00-9h30 DH13LH 10 P.10-CS1
44 Tâm lý khách du lịch 22/05/2015 6 8h00-9h30 CD13LH 19 P.10-CS1
45 Tiếng Nga 1 25/05/2015 2 8h00-9h30 CD13KS1 26 P.09-CS1
46 Tiếng Nga 1 25/05/2015 2 8h00-9h30 CD13KS2 33 P.08-CS1
47 Tiếng Nga 1 25/05/2015 2 8h00-9h30 DH12KS 31 P.10-CS1
48 Kinh tế vĩ mô 2/06/2015 3 8h00-9h30 DH14TCNH 20 HTB-CS1
49 Kinh tế vĩ mô 2/06/2015 3 8h00-9h30 DH14KD 46 HTA-CS1
50 Kinh tế vĩ mô 2/06/2015 3 8h00-9h30 DH14KT1 39 HTB-CS1
51 Kinh tế vĩ mô 2/06/2015 3 8h00-9h30 DH14KT2 40 P.10-CS1
52 Kinh tế vĩ mô 1/06/2015 2 8h00-9h30 DH14KS1 38 P.11-CS1
53 Kinh tế vĩ mô 1/06/2015 2 8h00-9h30 DH14KS2 41 HTA-CS1
54 Kinh tế vĩ mô 1/06/2015 2 8h00-9h30 DH14KS3 41 P.10-CS1
55 Kinh tế vĩ mô 1/06/2015 2 8h00-9h30 DH14LH 30 P.05-CS1
56 Nguyên lý thống kê kinh tế 3/06/2015 4 8h00-9h30 DH13KD 32 HTA-CS1
57 Nguyên lý thống kê kinh tế 3/06/2015 4 8h00-9h30 DH13KT 58 P.04-CS2
58 Nguyên lý thống kê kinh tế 3/06/2015 4 8h00-9h30 CD13KD 17 HTA-CS1
59 Nguyên lý thống kê kinh tế 3/06/2015 4 8h00-9h30 CD13KT 50 HTB-CS1
60 Toán cao cấp A2 3/06/2015 4 14h00-15h30 DH14TH 49 HTB-CS1
61 Toán cao cấp A2 3/06/2015 4 14h00-15h30 CD14TH 6 P.10-CS1
62 Tổng quan du lịch và khách sạn 6/06/2015 7 14h00-15h30 DH14KS1 38 HTB-CS1
63 Tổng quan du lịch và khách sạn 6/06/2015 7 14h00-15h30 DH14KS2 41 HTA-CS1
64 Tổng quan du lịch và khách sạn 6/06/2015 7 14h00-15h30 DH14KS3 41 P.10-CS1
65 Tổng quan du lịch và khách sạn 6/06/2015 7 14h00-15h30 CD14KS 14 HTB-CS1
66 Nguyên lý kế toán 10/06/2015 4 8h00-9h30 DH14KT1 39 P.10-CS1
67 Nguyên lý kế toán 10/06/2015 4 8h00-9h30 DH14KT2 40 HTB-CS1
68 Nguyên lý kế toán 10/06/2015 4 14h00-15h30 DH14KS1 38 P.11-CS1
69 Nguyên lý kế toán 10/06/2015 4 14h00-15h30 DH14KS2 41 P.10-CS1
70 Nguyên lý kế toán 10/06/2015 4 14h00-15h30 DH14KS3 41 HTA-CS1
71 Nguyên lý kế toán 10/06/2015 4 8h00-9h30 CD14KT 9 HTB-CS1
72 Thương mại điện tử 21/05/2015 5 8h00-9h30 DH13TH 13 P.10-CS1
73 Thương mại điện tử 21/05/2015 5 8h00-9h30 CD13TH 17 P.10-CS1
74 Thương mại điện tử 21/05/2015 5 8h00-9h30 CD13KD 17 P.03-CS1
75 Thương mại điện tử 21/05/2015 5 8h00-9h30 DH12KD 7 P.03-CS1
76 Tiếng Anh tổng quát 2 30/05/2015 7 14h00-15h30 DH14TA1 34 P.08-CS1
77 Tiếng Anh tổng quát 2 30/05/2015 7 14h00-15h30 DH14TA2 36 P.10-CS1
78 Tiếng Anh tổng quát 2 30/05/2015 7 14h00-15h30 DH14TA3 31 HTA-CS1
79 Tiếng Anh tổng quát 2 30/05/2015 7 14h00-15h30 CD14TA 7 HTA-CS1
80 Kế toán ngân hàng 4/06/2015 5 8h00-9h30 DH12TCNH 15 HTB-CS1
81 Tiếng Nga 2 3/06/2015 4 14h00-15h30 DH13TA1 31 P.11-CS1
82 Tiếng Nga 2 3/06/2015 4 14h00-15h30 DH13TA2 28 P.10-CS1
83 Tiếng Nga 2 3/06/2015 4 14h00-15h30 CD13TA 38 HTA-CS1
84 Quản trị lễ tân 8/06/2015 2 14h00-15h30 CD13KS1 26 P.11-CS1
85 Quản trị lễ tân 8/06/2015 2 14h00-15h30 CD13KS2 33 HTA-CS1
86 Nghe 3 26/05/2015 3 15h00-16h00 DH13TA1 31 P.04-CS1
87 Phát triển du lịch bền vững 2/06/2015 3 14h00-15h30 DH13KS1 28 HTA-CS1
88 Phát triển du lịch bền vững 2/06/2015 3 14h00-15h30 DH13KS2 30 P.10-CS1
89 Phát triển du lịch bền vững 2/06/2015 3 14h00-15h30 DH13LH 10 P.10-CS1
90 Phát triển du lịch bền vững 2/06/2015 3 14h00-15h30 CD13LH 19 HTA-CS1
91 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 8h00-9h30 DH14TH 49 HTB-CS1
92 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 8h00-9h30 DH14TCNH 20 P.10-CS2
93 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 8h00-9h30 DH14KD 46 HTA-CS1
94 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 8h00-9h30 DH14KT1 39 P.11-CS1
95 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 8h00-9h30 DH14KT2 40 P.07-CS2
96 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 DH14KS1 38 P.02-CS2
97 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 DH14KS2 41 HTA-CS1
98 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 DH14KS3 41 P.10-CS1
99 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 DH14LH 30 HTB-CS1
100 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 CD14TH 6 HTB-CS1
101 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 CD14KD 3 HTB-CS1
102 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 CD14KT 9 HTB-CS1
103 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 8h00-9h30 CD14KS 14 P.10-CS2
104 Tiếng Anh 2 26/05/2015 3 14h00-15h30 CD14LH 4 HTB-CS1
105 Cú pháp 5/06/2015 6 8h00-9h30 DH12TA 38 HTA-CS1
106 Quản trị Resort và khu nghỉ dưỡng 9/06/2015 3 8h00-9h30 CD12KS1 34 P.10-CS1
107 Quản trị Resort và khu nghỉ dưỡng 9/06/2015 3 8h00-9h30 CD12KS2 44 HTA-CS1
108 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 14h00-15h30 DH14TH 49 HTB-CS1
109 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 DH14TCNH 20 HTA-CS1
110 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 DH14KD 46 HTB-CS1
111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 DH14KT1 39 P.11-CS1
112 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 DH14KT2 40 P.10-CS1
113 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 14h00-15h30 DH14KS1 38 P.11-CS1
114 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 14h00-15h30 DH14KS2 41 HTA-CS1
115 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 14h00-15h30 DH14KS3 41 P.10-CS1
116 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 DH14LH 30 HTB-CS1
117 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 DH14TA1 34 P.10-CS1
118 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 DH14TA2 36 HTA-CS1
119 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 DH14TA3 31 P.11-CS1
120 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 CD14TH 6 HTB-CS1
121 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 CD14KD 3 HTA-CS1
122 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 CD14KT 9 HTA-CS1
123 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/06/2015 6 8h00-9h30 CD14KS 14 HTA-CS1
124 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 CD14LH 4 HTB-CS1
125 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27/06/2015 7 8h00-9h30 CD14TA 7 HTB-CS1
126 Nghe 1 27/05/2015 4 14h00-15h30 DH14TA3 31 P.10-CS1
127 Nghe 1 27/05/2015 4 14h00-15h30 CD14TA 7 P.10-CS1
128 Tin học căn bản 8/06/2015 2 8h00-9h00 DH14TCNH 20 PM4-CS2
129 Tin học căn bản 8/06/2015 2 14h00-15h00 DH14KD 46 PM4-CS2
130 Tin học căn bản 8/06/2015 2 9h00-10h00 DH14KT1 39 PM4-CS2
131 Tin học căn bản 8/06/2015 2 15h00-16h00 DH14KT2 40 PM4-CS2
132 Tin học căn bản 8/06/2015 2 8h00-9h00 CD14KS 14 PM4-CS2
133 Tin học căn bản 8/06/2015 2 8h00-9h00 CD14LH 4 PM4-CS2
134 Tin học căn bản 15/06/2015 2 8h00-9h00 DH14KS1 38 PM4-CS2
135 Tin học căn bản 15/06/2015 2 9h00-10h00 DH14KS2 41 PM4-CS2
136 Tin học căn bản 15/06/2015 2 14h00-15h00 DH14KS3 41 PM4-CS2
137 Tin học căn bản 15/06/2015 2 15h00-16h00 DH14LH 30 PM4-CS2
138 Tin học căn bản 15/06/2015 2 15h00-16h00 CD14KD 3 PM4-CS2
139 Tin học căn bản 15/06/2015 2 15h00-16h00 CD14KT 9 PM4-CS2
140 Ngữ pháp 2 4/06/2015 5 8h00-9h30 DH14TA2 36 P.10-CS1
141 Ngữ pháp 2 4/06/2015 5 8h00-9h30 DH14TA3 31 HTB-CS1
142 Ngữ pháp 2 4/06/2015 5 8h00-9h30 CD14TA 7 HTA-CS1
143 Ngữ pháp 2 4/06/2015 5 8h00-9h30 DH14TA1 34 HTA-CS1
144 Kỹ thuật lập trình 9/06/2015 3 8h00-9h30 DH14TH 49 PM4-CS2
145 Kỹ thuật lập trình 9/06/2015 3 8h00-9h30 CD14TH 6 PM4-CS2
146 Nghe 1 27/05/2015 4 15h00-16h00 DH14TA1 34 P.10-CS1
147 Nghe 1 27/05/2015 4 15h00-16h00 DH14TA2 36 P.11-CS1
148 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8/06/2015 2 8h00-9h30 DH14TA1 34 P.11-CS1
149 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8/06/2015 2 8h00-9h30 DH14TA2 36 P.10-CS1
150 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8/06/2015 2 8h00-9h30 DH14TA3 31 HTA-CS1
151 Cơ sở văn hóa Việt Nam 8/06/2015 2 8h00-9h30 CD14TA 7 HTA-CS1
152 Tiếng Việt 11/06/2015 5 8h00-9h30 DH14TA1 34 P.10-CS1
153 Tiếng Việt 11/06/2015 5 8h00-9h30 DH14TA2 36 HTA-CS1
154 Tiếng Việt 11/06/2015 5 8h00-9h30 DH14TA3 31 HTB-CS1
155 Tiếng Việt 11/06/2015 5 8h00-9h30 CD14TA 7 HTB-CS1
156 Nhập môn Logic học 12/06/2015 6 8h00-9h30 DH14TH 49 HTA-CS1
157 Nhập môn Logic học 12/06/2015 6 8h00-9h30 CD14TH 6 HTA-CS1
158 Quản trị hành chính văn phòng 10/06/2015 4 8h00-9h30 DH13KD 32 HTA-CS1
159 Quản trị hành chính văn phòng 10/06/2015 4 8h00-9h30 CD13KD 17 HTA-CS1
160 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 27/06/2015 7 14h00-15h30 DH13KS1 28 HTB-CS1
161 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 27/06/2015 7 14h00-15h30 DH13KS2 30 HTB-CS1
162 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 27/06/2015 7 14h00-15h30 CD13KS1 26 P.10-CS1
163 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 27/06/2015 7 14h00-15h30 CD13KS2 33 HTA-CS1
164 Chăm sóc khách hàng 12/06/2015 5 8h00-9h30 CD13KS1 26 HTA-CS1
165 Chăm sóc khách hàng 12/06/2015 5 8h00-9h30 CD13KS2 33 P.10-CS1
166 Chăm sóc khách hàng 12/06/2015 5 8h00-9h30 K3540101-NHKS 18 HTA-CS1
167 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 6/06/2015 7 8h00-9h30 DH13TH 13 P.10-CS1
168 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 6/06/2015 7 8h00-9h30 CD13TH 17 P.10-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"