• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

NĂM HỌC 2014 - 2015

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Tin học kế toán 2  10/08/2015 2 8h00-9h30 CD13KT   PM4-CS2
2 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH12KT   PM4-CS2
3 Hệ thống thông tin kế toán 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH12KT   P.10-CS1
4 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH13KT   PM4-CS2
5 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 11/08/2015 3 8h00-9h30 CD13KT    PM4-CS2
6 Lập và thẩm định dự án đầu tư 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH12TCNH   P.10-CS1
7 Thanh toán quốc tế 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH12KT   HTA-CS1
8 Toán tài chính  10/08/2015 2 14h00-15h30 CD13KT   P.10-CS1
9 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH12KD   P.10-CS1
10 Quản trị chiến lược 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH12KS   P.10-CS1
11 Hình vị học 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH12TA   P.10-CS1
12 Hành vi khách hàng 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH12KD   P.10-CS1
13 Anh văn chuyên ngành kế toán 11/08/2015 3 14h00-15h30 DH12KT   HTA-CS1
14 Quản trị nguồn nhân lực  11/08/2015 3 14h00-15h30 DH12KS   HTA-CS1
15 Quản trị nguồn nhân lực 11/08/2015 3 14h00-15h30 DH13LH   HTA-CS1
16 Tâm lý du khách và giao tiếp trong kinh doanh 12/08/2015 4 8h00-9h30 DH12KS   P.10-CS1
17 Nghiên cứu Marketing 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH12KD   HTA-CS1
18 Viết 3 (Essay writing) 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH12TA   P.10-CS1
19 Tiếng Anh thương mại 1 (kinh doanh giao tiếp) 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH12TA   HTA-CS1
20 Luật kinh tế 12/08/2015 4 8h00-9h30 DH12TCNH
DH13KD
DH13KT
CD13KD
CD13KT
  P.10-CS1
21 Đầu tư tài chính 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH12TCNH   P.10-CS1
22 Anh văn chuyên ngành TCNH 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH12TCNH   HTA-CS1
23 Đọc 3 11/08/2015 3 14h00-15h30 DH12TA   HTA-CS1
24 Tổ chức sự kiện 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH13KS1+2   P.10-CS1
25 Giao tiếp ứng xử trong du lịch 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH13LH
CD13LH
  P.10-CS1
26 Hệ điều hành  11/08/2015 3 14h00-15h30 DH13TH
CD13TH
  PM4-CS2
27 Kế toán tài chính 2 12/08/2015 4 14h00-15h30 DH13KT
CD13KT
  P.11-CS1
28 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 13/08/2015 5 8h00-9h30 DH13KD
DH13KT
DH13KS1+2
DH13LH
CD13KD
CD13KT
  HTA-CS1
29 Viết 2 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH13TA1+2   P.10-CS1
30 Đọc 2 10/08/2015 2 14h00-15h30 CD13TA   P.10-CS1
31 Đọc 2 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH13TA1+2   P.10-CS1
32 Tiếng Anh du lịch 1 11/08/2015 3 14h00-15h30 CD13TA   HTA-CS1
33 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH13KD   P.10-CS1
34 Đường lối CM của Đảng CSVN 13/08/2015 5 14h00-15h30 Đại học K2013   P.10-CS1
35 Đường lối CM của Đảng CSVN 13/08/2015 5 14h00-15h30 Cao đẳng K2013   P.10-CS1
36 Nghe 3 12/08/2015 4 8h00-9h00 CD13TA   P.03-CS1
37 Phương pháp học Đại học 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
DH14KS1+2+3
CD14KD
  P.10-CS1
38 Pháp luật đại cương 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH14TH
DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
DH14KS1+2+3
DH14LH
  P.11-CS1
39 Pháp luật đại cương 13/08/2015 5 8h00-9h30 CD14TH
CD14KD
CD14KT
CD14KS
CD14LH
  HTA-CS1
40 Ngôn ngữ học 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH14TA1+2+3   P.10-CS1
41 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 13/08/2015 5 14h00-15h30 Đại học K2014   P.11-CS1
42 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 13/08/2015 5 14h00-15h30 Cao đẳng K2014   P.11-CS1
43 Luật du lịch 10/08/2015 2 8h00-9h30 DH14LH   P.10-CS1
44 Tài chính tiền tệ 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH14KT1+2
CD14KT
  HTA-CS1
45 Lịch sử văn minh thế giới 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH13LH
DH14LH
CD14LH
  HTA-CS1
46 Nghe 3 12/08/2015 4 9h00-10h00 DH13TA2   P.03-CS1
47 Kế toán chi phí giá thành 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH12KT   HTA-CS1
48 Nguyên lý kế toán 12/08/2015 4 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14LH
CD14KD
CD14KS
CD14LH
  P.10-CS1
49 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 10/08/2015 2 14h00-15h30 CD13LH   P.11-CS1
50 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 13/08/2015 5 8h00-9h30 DH12KS   HTA-CS1
51 Tiếng Anh du lịch 1 11/08/2015 3 14h00-15h30 DH13TA1+2   HTA-CS1
52 Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 1 12/08/2015 4 8h00-9h30 CD13LH
DH13LH
  P.10-CS1
53 Viết 2 10/08/2015 2 8h00-9h30 CD13TA   P.10-CS1
54 Lập trình hướng đối tượng 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH13TH
CD13TH
  PM4-CS2
55 Tâm lý khách du lịch 12/08/2015 4 14h00-15h30 DH13LH
CD13LH
  P.11-CS1
56 Tiếng Nga 1 12/08/2015 4 14h00-15h30 CD13KS1+2
DH13KS
  P.11-CS1
57 Kinh tế vĩ mô 13/08/2015 5 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
DH14KS1+2+3
DH14LH
  HTA-CS1
58 Nguyên lý thống kê kinh tế 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH13KD
DH13KT
CD13KD
CD13KT
  HTA-CS1
59 Toán cao cấp A2 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
  HTA-CS1
60 Tổng quan du lịch và khách sạn 11/08/2015 3 8h00-9h30 DH14KS1+2+3
CD14KS
  HTA-CS1
61 Nguyên lý kế toán 15/08/2015 7 14h00-15h30 DH14KT1+2
CD14KT
  P.11-CS1
62 Nguyên lý kế toán 15/08/2015 7 14h00-15h30 DH14KS1+2+3   P.11-CS1
63 Thương mại điện tử 13/08/2015 5 8h00-9h30 DH13TH
CD13TH
  HTA-CS1
64 Thương mại điện tử 12/08/2015 4 14h00-15h30 CD13KD
DH12KD
  P.11-CS1
65 Tiếng Anh tổng quát 2 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH14TA1   P.11-CS1
66 Tiếng Anh tổng quát 2 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH14TA2   P.11-CS1
67 Tiếng Anh tổng quát 2 10/08/2015 2 14h00-15h30 DH14TA3
CD14TA
  P.11-CS1
68 Kế toán ngân hàng 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH12TCNH   HTA-CS1
69 Tiếng Nga 2 12/08/2015 4 14h00-15h30 DH13TA1+2
CD13TA
  P.11-CS1
70 Quản trị lễ tân 13/08/2015 5 8h00-9h30 CD13KS1+2   HTA-CS1
71 Nghe 3 12/08/2015 4 9h00-10h00 DH13TA1   P.03-CS1
72 Phát triển du lịch bền vững 15/08/2015 7 8h00-9h30 DH13KS1+2
DH13LH+CD13LH
  P.10-CS1
73 Tiếng Anh 2 15/08/2015 7 8h00-9h30 Đại học K2014   P.10-CS1
74 Tiếng Anh 2 15/08/2015 7 8h00-9h30 Cao đẳng K2014   P.10-CS1
75 Cú pháp 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH12TA   HTA-CS1
76 Quản trị Resort và khu nghỉ dưỡng 14/08/2015 6 8h00-9h30 CD12KS1+2   HTA-CS1
77 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/08/2015 6 14h00-15h30 Đại học K2014   HTA-CS1
78 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/08/2015 6 14h00-15h30 Cao đẳng K2014   HTA-CS1
79 Nghe 1 11/08/2015 3 8h00-9h00 DH14TA3
CD14TA
  P.03-CS1
80 Tin học căn bản 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
CD14KS
CD14LH
  PM1-CS1
81 Tin học căn bản 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH14KS1+2+3
DH14LH
CD14KD
CD14KT
  PM1-CS1
82 Ngữ pháp 2 11/08/2015 3 14h00-15h30 DH14TA2+3
CD14TA
  HTA-CS1
83 Ngữ pháp 2 11/08/2015 3 14h00-15h30 DH14TA1   HTA-CS1
84 Kỹ thuật lập trình 14/08/2015 6 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
  PM4-CS2
85 Nghe 1 11/08/2015 3 8h00-9h00 DH14TA1+2   P.03-CS1
86 Cơ sở văn hóa Việt Nam 12/08/2015 4 8h00-9h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
  P.10-CS1
87 Tiếng Việt 12/08/2015 4 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
  P.11-CS1
88 Nhập môn Logic học 12/08/2015 4 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
  P.10-CS1
89 Quản trị hành chính văn phòng 14/08/2015 6 14h00-15h30 DH13KD
CD13KD
  HTA-CS1
90 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 1 14/08/2015 6 14h00-15h30 DH13KS1+2
CD13KS1+2
  HTA-CS1
91 Chăm sóc khách hàng 15/08/2015 7 8h00-9h30 CD13KS1+2
K3540101-NHKS
  P.10-CS1
92 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 14/08/2015 6 14h00-15h30 DH13TH
CD13TH
  HTA-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"