• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Cơ sở dữ liệu 2 30/10/2015 6 08h00-09h30 DH13TH HTB-CS1
2 Cơ sở dữ liệu 2 30/10/2015 6 08h00-09h30 CD13TH HTB-CS1
3 Quản trị ngân hàng 17/10/2015 7 08h00-09h30 DH12TCNH P.08-CS1
4 Thuế ứng dụng 23/10/2015 6 15h00-16h00 DH14KT1 PM4-CS2
5 Thuế ứng dụng 23/10/2015 6 14h00-15h00 DH14KT2 PM4-CS2
6 Thuế ứng dụng 23/10/2015 6 14h00-15h00 CD14KT PM4-CS2
7 An ninh khách sạn 31/10/2015 7 14h00-15h30 CD13KS1 HTB-CS1
8 An ninh khách sạn 31/10/2015 7 14h00-15h30 CD13KS2 HTB-CS1
9 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 26/10/2015 2 14h00-15h30 DH12KD P.02-CS2
10 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 26/10/2015 2 14h00-15h30 DH13KD P.02-CS2
11 Kiểm toán phần 1 31/10/2015 7 14h00-15h30 DH13KT P.04-CS2
12 Kiểm toán phần 1 31/10/2015 7 14h00-15h30 CD13KT P.10-CS1
13 Lập trình web 28/11/2015 7 08h00-09h30 DH14TH PM4-CS2
14 Lập trình web 28/11/2015 7 08h00-09h30 CD14TH PM4-CS2
15 Tổ chức sự kiện 20/10/2015 3 08h00-09h30 DH13LH P.11-CS1
16 Tổ chức sự kiện 20/10/2015 3 08h00-09h30 CD13KS1 P.04-CS2
17 Tổ chức sự kiện 20/10/2015 3 08h00-09h30 CD13KS2 P.04-CS2
18 Tổ chức sự kiện 20/10/2015 3 08h00-09h30 CD13LH P.11-CS1
19 Tổ chức sự kiện 20/10/2015 3 08h00-09h30 CD14KS P.11-CS1
20 Thuế 22/10/2015 5 08h00-09h30 DH14TCNH P.06-CS2
21 Thuế 22/10/2015 5 08h00-09h30 DH14KD P.07-CS2
22 Phát triển du lịch bền vững 23/10/2015 6 14h00-15h30 CD13KS1 HTA-CS1
23 Phát triển du lịch bền vững 23/10/2015 6 14h00-15h30 CD13KS2 HTA-CS1
24 Quản trị sản xuất 06/11/2015 6 08h00-09h30 DH12KD P.06-CS2
25 Quản trị sản xuất 06/11/2015 6 08h00-09h30 CD13KD P.06-CS2
26 Ngữ nghĩa học 07/11/2015 7 08h00-09h30 DH12TA P.11-CS1
27 Nghe 2 03/11/2015 3 14h00-15h00 DH14TA3 P.04-CS1
28 Nghe 2 03/11/2015 3 14h00-15h00 CD14TA P.04-CS1
29 Nghe 2 03/11/2015 3 15h00-16h00 DH14TA1 P.04-CS1
30 Nghe 2 03/11/2015 3 15h00-16h00 DH14TA2 P.08-CS1
31 Quản trị nguồn nhân lực 04/11/2015 4 14h00-15h30 DH13KD HTB-CS1
32 Quản trị nguồn nhân lực 04/11/2015 4 14h00-15h30 CD13KD HTB-CS1
33 Nghe 4 05/11/2015 5 14h00-15h00 DH13TA1 P.05-CS1
34 Nghe 4 05/11/2015 5 14h00-15h00 DH13TA2 P.04-CS1
35 Nghe 4 05/11/2015 5 15h00-16h00 CD13TA P.05-CS1
36 Văn học Anh 04/11/2015 4 14h00-15h30 DH12TA P.11-CS1
37 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 09/11/2015 2 14h00-15h30 DH14TA1 P.02-CS2
38 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 09/11/2015 2 14h00-15h30 DH14TA2 P.05-CS2
39 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 09/11/2015 2 14h00-15h30 DH14TA3 P.07-CS2
40 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 09/11/2015 2 14h00-15h30 CD14TA

P.07-CS2

41 Phân tích thiết kế hệ thống 13/11/2015 6 14h00-15h30 CD13TH

P.03-CS1

42 Phân tích thiết kế hệ thống 13/11/2015 6 14h00-15h30 DH13TH

P.03-CS1

43 Thiết kế web 28/11/2015 7 14h00-15h30 DH13TH

PM4-CS2

44 Thiết kế web 28/11/2015 7 14h00-15h30 CD13TH

PM4-CS2

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"