• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

(TIẾP THEO)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị ngân hàng 11/11/2015 4 18h00-19h30 LT15TCNH P.11-CS1
2 Lập trình Windows 17/11/2015 3 08h00-09h30 DH13TH PM1-CS1
3 Lập trình Windows 17/11/2015 3 08h00-09h30 CD13TH PM1-CS1
4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 19/11/2015 5 08h00-09h30 DH14TH HTB-CS1
5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 19/11/2015 5 08h00-09h30 CD14TH HTB-CS1
6 Quản trị rủi ro tài chính 10/11/2015 3 14h00-15h30 DH12TCNH P.11-CS1
7 Phân tích hoạt động kinh doanh 10/11/2015 3 08h00-09h30 DH13KT-N1 P.10-CS1
8 Phân tích hoạt động kinh doanh 10/11/2015 3 08h00-09h30 DH13KT-N2 P.11-CS1
9 Phân tích hoạt động kinh doanh 10/11/2015 3 08h00-09h30 CD13KT HTB-CS1
10 Toán rời rạc 16/11/2015 2 08h00-09h30 DH14TH HTB-CS1
11 Toán rời rạc 16/11/2015 2 08h00-09h30 CD14TH HTB-CS1
12 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 23/11/2015 2 14h00-15h30 DH13KS1 HTB-CS1
13 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 23/11/2015 2 14h00-15h30 DH13KS2 HTB-CS1
14 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 23/11/2015 2 14h00-15h30 CD13KS1 HTA-CS1
15 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 23/11/2015 2 14h00-15h30 CD13KS2 HTA-CS1
16 Tổng quan du lịch 19/11/2015 5 08h00-09h30 DH14LH P.10-CS2
17 Tổng quan du lịch 19/11/2015 5 08h00-09h30 CD14LH P.10-CS2
18 Marketing căn bản 16/11/2015 2 14h00-15h30 DH14TCNH HTB-CS1
19 Marketing căn bản 16/11/2015 2 14h00-15h30 DH14KD HTA-CS1
20 Marketing căn bản 16/11/2015 2 08h00-09h30 DH14KS1 P.10-CS1
21 Marketing căn bản 16/11/2015 2 08h00-09h30 DH14KS2 P.07-CS2
22 Marketing căn bản 16/11/2015 2 08h00-09h30 DH14KS3 P.05-CS2
23 Marketing căn bản 16/11/2015 2 14h00-15h30 DH14LH HTB-CS1
24 Marketing căn bản 16/11/2015 2 14h00-15h30 CD14KD HTB-CS1
25 Marketing căn bản 16/11/2015 2 08h00-09h30 CD14KS P.10-CS1
26 Marketing căn bản 16/11/2015 2 14h00-15h30 CD14LH HTB-CS1
27 Dự báo trong kinh doanh 28/11/2015 7 14h00-15h30 DH12KD P.11-CS1
28 Dự báo trong kinh doanh 28/11/2015 7 14h00-15h30 DH13KD P.11-CS1
29 Kế toán quản trị 13/11/2015 6 14h00-15h30 DH13KT P.04-CS2
30 Kế toán quản trị 13/11/2015 6 14h00-15h30 CD13KT P.05-CS2
31 Phân tích và thẩm định tín dụng 23/11/2015 2 14h00-15h30 DH12TCNH P.11-CS1
32 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 19/11/2015 5 14h00-15h30 DH13KT HTB-CS1
33 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 19/11/2015 5 14h00-15h30 CD13KT P.04-CS2
34 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 3 30/11/2015 2 14h00-15h30 DH12KS P.10-CS1
35 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 30/11/2015 2 08h00-09h30 DH13KS1 HTB-CS1
36 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 30/11/2015 2 08h00-09h30 DH13KS2 HTB-CS1
37 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 2 20/11/2015 6 14h00-15h30 DH13LH P.11-CS1
38 Tiếng Anh du lịch nâng cao 4/12/2015 6 14h00-15h30 DH13TA1 P.10-CS1
39 Tiếng Anh du lịch nâng cao 4/12/2015 6 14h00-15h30 DH13TA2 P.11-CS1
40 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 30/11/2015 2 08h00-09h30 CD13KS1 P.11-CS1
41 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 30/11/2015 2 08h00-09h30 CD13KS2 P.10-CS1
42 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 2 20/11/2015 6 14h00-15h30 CD13LH P.11-CS1
43 Thiết kế và điều hành tour 8/12/2015 3 14h00-15h30 CD13LH P.11-CS1
44 Kế toán ngân hàng thương mại 5/12/2015 7 08h00-09h30 DH12KT P.05-CS1
45 Kế toán hành chính sự nghiệp 21/11/2015 7 08h00-09h30 DH12KT P.05-CS1
46 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 4/12/2015 6 14h00-15h30 DH13KT P.04-CS2
47 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 4/12/2015 6 14h00-15h30 CD13KT P.07-CS2
48 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 10/12/2015 5 08h00-09h30 DH14KT1 P.04-CS2
49 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 10/12/2015 5 08h00-09h30 DH14KT2 P.05-CS2
50 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 10/12/2015 5 08h00-09h30 CD14KT P.04-CS2
51 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 19/11/2015 5 08h00-09h30 DH12TA P.07-CS2
52 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 19/11/2015 5 08h00-09h30 LT15TA P.07-CS2
53 Tiếng Anh thương mại 23/11/2015 2 08h00-09h30 CD13TA P.11-CS1
54 Đọc 1 20/11/2015 6 08h00-09h30 DH14TA3 P.10-CS1
55 Đọc 1 20/11/2015 6 08h00-09h30 CD14TA P.10-CS1
56 Đọc 1 20/11/2015 6 08h00-09h30 DH14TA1 P.08-CS1
57 Đọc 1 20/11/2015 6 08h00-09h30 DH14TA2 P.11-CS1
58 Marketing du lịch 28/11/2015 7 08h00-09h30 DH12KS P.05-CS1
59 Marketing du lịch 28/11/2015 7 08h00-09h30 DH13KS1 HTA-CS1
60 Marketing du lịch 28/11/2015 7 08h00-09h30 DH13KS2 P.03-CS1
61 Marketing du lịch 28/11/2015 7 08h00-09h30 DH13LH HTA-CS1
62 Marketing du lịch 28/11/2015 7 08h00-09h30 CD13LH HTA-CS1
63 Mạng máy tính 9/11/2015 2 08h00-09h30 DH14TH P.10-CS1
64 Mạng máy tính 9/11/2015 2 08h00-09h30 CD14TH P.10-CS1
65 Tài chính quốc tế 30/11/2015 2 14h00-15h30 DH12TCNH P.10-CS1
66 Quản trị học 27/11/2015 6 14h00-15h30 DH14TCNH P.11-CS1
67 Quản trị học 27/11/2015 6 14h00-15h30 DH14KD P.04-CS2
68 Quản trị học 27/11/2015 6 08h00-09h30 DH14KS1 P.04-CS2
69 Quản trị học 27/11/2015 6 08h00-09h30 DH14KS2 P.05-CS2
70 Quản trị học 27/11/2015 6 08h00-09h30 DH14KS3 P.07-CS2
71 Quản trị học 27/11/2015 6 14h00-15h30 DH14LH P.10-CS1
72 Quản trị học 27/11/2015 6 14h00-15h30 CD14KD P.11-CS1
73 Quản trị học 27/11/2015 6 08h00-09h30 CD14KS P.04-CS2
74 Quản trị học 27/11/2015 6 14h00-15h30 CD14LH P.11-CS1
75 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 DH13TH HTB-CS1
76 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 CD13TH HTB-CS1
77 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 DH14TCNH HTB-CS1
78 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 DH14KD P.04-CS2
79 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 4/12/2015 6 08h00-09h30 DH14KT1 P.07-CS2
80 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 4/12/2015 6 08h00-09h30 DH14KT2 P.10-CS1
81 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 DH14KS1 P.11-CS1
82 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 4/12/2015 6 08h00-09h30 DH14KS2 P.11-CS1
83 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 4/12/2015 6 08h00-09h30 DH14KS3 P.04-CS2
84 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 DH14LH P.03-CS1
85 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 CD14KD P.04-CS2
86 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 4/12/2015 6 08h00-09h30 CD14KT P.07-CS2
87 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 4/12/2015 6 08h00-09h30 CD14KS P.04-CS2
88 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 3/12/2015 5 14h00-15h30 CD14LH P.04-CS2
89 Tiếng Anh 3 26/11/2015 5 08h00-09h30 DH14KT2 P.07-CS2
90 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 08h00-09h30 DH14KS3 P.11-CS1
91 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 14h00-15h30 DH14KD HTA-CS1
92 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 14h00-15h30 DH14TCNH HTB-CS1
93 Tiếng Anh 3 26/11/2015 5 08h00-09h30 CD14TH P.04-CS2
94 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 08h00-09h30 CD14KS HTB-CS1
95 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 08h00-09h30 DH14KS1 HTB-CS1
96 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 08h00-09h30 DH14KS2 P.10-CS1
97 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 14h00-15h30 DH14LH HTB-CS1
98 Tiếng Anh 3 25/11/2015 4 14h00-15h30 CD14LH HTB-CS1
99 Tiếng Anh 3 26/11/2015 5 08h00-09h30 DH14TH P.04-CS2
100 Tiếng Anh 3 26/11/2015 5 08h00-09h30 DH14KT1 P.10-CS2
101 Thuế 18/11/2015 4 08h00-09h30 DH14KT1 P.10-CS1
102 Thuế 18/11/2015 4 08h00-09h30 DH14KT2 P.11-CS1
103 Thuế 18/11/2015 4 08h00-09h30 CD14KT P.10-CS1
104 Anh văn chuyên ngành Kế toán 18/11/2015 4 08h00-09h30 DH13KT HTB-CS1
105 Kế toán mô phỏng 1/12/2015 3 08h00-09h30 DH12KT PM4-CS2
106 Kế toán mô phỏng 2/12/2015 4 08h00-09h30 CD13KT-N1 PM4-CS2
107 Kế toán mô phỏng 2/12/2015 4 09h30-01h00 CD13KT-N2 PM4-CS2
108 Ngữ pháp 3 1/12/2015 3 08h00-09h30 DH14TA3 P.10-CS1
109 Ngữ pháp 3 1/12/2015 3 08h00-09h30 CD14TA P.10-CS1
110 Ngữ pháp 3 1/12/2015 3 08h00-09h30 DH14TA1 P.08-CS1
111 Ngữ pháp 3 1/12/2015 3 08h00-09h30 DH14TA2 P.11-CS1
112 Tiếng Anh cao cấp 07/12/2015 2 08h00-09h30 DH12TA P.10-CS1
113 Tiếng Anh cao cấp 07/12/2015 2 08h00-09h30 LT15TA P.10-CS1
114 Viết 1 17/11/2015 3 08h00-09h30 DH14TA2 P.10-CS1
115 Viết 1 17/11/2015 3 08h00-09h30 DH14TA3 HTB-CS1
116 Viết 1 17/11/2015 3 08h00-09h30 CD14TA HTB-CS1
117 Viết 1 17/11/2015 3 08h00-09h30 DH14TA1 P.11-CS1
118 Tiếng Nga 1 24/11/2015 3 08h00-09h30 DH14TA1 P.08-CS1
119 Tiếng Nga 1 24/11/2015 3 08h00-09h30 DH14TA2 P.10-CS1
120 Tiếng Nga 1 24/11/2015 3 08h00-09h30 DH14TA3 P.11-CS1
121 Tiếng Nga 1 24/11/2015 3 08h00-09h30 CD14TA P.11-CS1
122 Tiếng Nga 3 30/11/2015 2 14h00-15h30 DH13TA1 HTA-CS1
123 Tiếng Nga 3 30/11/2015 2 14h00-15h30 DH13TA2 HTA-CS1
124 Tiếng Nga cơ bản 2 20/11/2015 6 14h00-15h30 DH12KS P.10-CS1
125 Quản trị Marketing 21/11/2015 7 14h00-15h30 DH12KD P.11-CS1
126 Quản trị Marketing 21/11/2015 7 14h00-15h30 CD13KD P.11-CS1
127 Tiếng Anh nâng cao 8/12/2015 3 08h00-09h30 CD13TA P.11-CS1
128 Quản trị khách sạn - nhà hàng 5/12/2015 7 08h00-09h30 DH12KS P.03-CS1
129 Speaking 4 2/11/2015 2 08h00-09h30 DH13TA1 P.11-CS1
130 Speaking 4 2/11/2015 2 14h00-15h30 DH13TA2 P.11-CS1
131 Speaking 4 11/11/2015 4 08h00-09h30 CD13TA P.11-CS1
132 Quản trị rủi ro tài chính 23/11/2015 2 18h00-19h30 LT15TCNH P.11-CS1
133 Phân tích và thẩm định tín dụng 19/11/2015 5 18h00-19h30 LT15TCNH P.11-CS1
134 Thuế 25/11/2015 4 18h00-19h30 LT15KD P.09-CS1
135 Kế toán chi phí giá thành 24/11/2015 3 18h00-19h30 LT15KT P.10-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"