• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

(TIẾP THEO)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Tin học kế toán 1 (kế toán excel) 8/12/2015 3 8h00-9h30 DH14KT1 39 PM4-CS2
2 Tin học kế toán 1 (kế toán excel) 29/12/2015 3 8h00-9h30 DH14KT2 40 PM4-CS2
3 Tin học kế toán 1 (kế toán excel) 29/12/2015 3 8h00-9h30 CD14KT 9 PM1-CS1
4 Quản trị chất lượng 25/12/2015 6 8h00-9h30 DH13KD 32 P.10-CS1
5 Kiểm toán phần 2 7/01/2016 5 8h00-9h30 DH12KT 18 P.11-CS1
6 Giảng dạy Tiếng Anh 19/12/2015 7 14h00-15h30 DH12TA 38 HTA-CS1
7 Giảng dạy tiếng Anh 19/12/2015 7 14h00-15h30 LT15TA 8 HTA-CS1
8 Tài chính quốc tế 11/12/2015 6 18h00-19h30 LT15TCNH 27 P.11-CS1
9 Mô hình tài chính 4/01/2016 2 18h00-19h30 LT15TCNH 27 PM1-CS1
10 Kinh tế vĩ mô 19/12/2015 7 18h00-19h30 LT15KD 16 HTA-CS1
11 Kinh tế vĩ mô 19/12/2015 7 18h00-19h30 LT15KT 24 HTA-CS1
12 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 22/12/2015 3 18h00-19h30 LT15KD 16 P.11-CS1
13 Nghiên cứu Marketing 25/12/2015 6 18h00-19h30 LT15KD 16 P.11-CS1
14 Tiếng Anh 3 14/12/2015 2 18h00-19h30 LT15KD 16 HTA-CS1
15 Tiếng Anh 3 14/12/2015 2 18h00-19h30 LT15KT 24 HTA-CS1
16 Hệ thống thông tin kế toán 23/12/2015 4 18h00-19h30 LT15KT 24 P.11-CS1
17 Kế toán tài chính 3 17/12/2015 5 18h00-19h30 LT15KT 24 P.10-CS1
18 Chăm sóc khách hàng 31/12/2015 5 14h00-15h30 DH12KS 31 P.11-CS1
19 Chăm sóc khách hàng 31/12/2015 5 14h00-15h30 DH13KS1 28 HTB-CS1
20 Chăm sóc khách hàng 31/12/2015 5 14h00-15h30 DH13KS2 30 HTB-CS1
21 Chăm sóc khách hàng 31/12/2015 5 14h00-15h30 DH13LH 10 P.03-CS1
22 Chăm sóc khách hàng 31/12/2015 5 14h00-15h30 CD13LH 19 P.03-CS1
23 Mô hình tài chính 5/01/2016 3 14h00-15h30 DH12TCNH 15 PM1-CS1
24 Lập kế hoạch kinh doanh 4/01/2016 2 8h00-9h30 DH12KD 7 P.02-CS1
27 Lập kế hoạch kinh doanh 4/01/2016 2 8h00-9h30 CD13KD 17 P.02-CS1
25 Quản trị bán hàng 28/12/2015 2 8h00-9h30 DH13KD 32 HTB-CS1
26 Quản trị bán hàng 28/12/2015 2 8h00-9h30 CD13KD 17 HTB-CS1
28 Quản trị chiến lược 31/12/2015 5 8h00-9h30 DH13KD 32 P.05-CS1
29 Quản trị chiến lược 31/12/2015 5 8h00-9h30 CD13KD 17 P.11-CS1
30 Quản trị chiến lược 31/12/2015 5 8h00-9h30 CD14KD 3 P.05-CS1
31 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại thực hành 31/12/2015 5 8h00-9h30 DH12TCNH 15 P.11-CS1
32 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 3 7/01/2016 5 8h00-9h30 DH13LH 10 P.11-CS1
33 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/01/2016 5 8h00-9h30 DH13KD 32 HTB-CS1
34 Lập và thẩm định dự án đầu tư 7/01/2016 5 8h00-9h30 CD13KD 17 HTB-CS1
35 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 6/01/2016 4 8h00-9h30 DH12KS 31 P.11-CS1
36 Quản trị nhân sự du lịch 5/01/2016 3 8h00-9h30 DH13KS1 28 HTB-CS1
37 Quản trị nhân sự du lịch 5/01/2016 3 8h00-9h30 DH13KS2 30 HTB-CS1
38 Quản trị nhân sự du lịch 5/01/2016 3 8h00-9h30 CD13KS1 26 P.10-CS1
39 Quản trị nhân sự du lịch 5/01/2016 3 8h00-9h30 CD13KS2 33 P.11-CS1
40 Quản trị nhân sự du lịch 5/01/2016 3 8h00-9h30 CD13LH 19 P.10-CS1
41 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 8/01/2016 6 8h00-9h30 DH14TCNH 20 P.04-CS2
42 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 8/01/2016 6 8h00-9h30 DH14KD 46 P.04-CS2
43 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 8/01/2016 6 8h00-9h30 CD14KD 3 P.04-CS2
44 Tiếng Anh thương mại nâng cao 4/01/2016 2 8h00-9h30 DH12TA 38 P.10-CS1
45 Tiếng Anh thương mại nâng cao 4/01/2016 2 8h00-9h30 LT15TA 8 P.10-CS1
46 Ngữ âm học 26/12/2015 7 8h00-9h30 DH13TA1 31 P.08-CS1
47 Ngữ âm học 26/12/2015 7 8h00-9h30 DH13TA2 28 P.03-CS1
48 Ngữ âm học 26/12/2015 7 8h00-9h30 CD13TA 38 P.11-CS1
49 Tâm lý khách du lịch 29/12/2015 3 14h00-15h30 DH14KS1 38 P.10-CS1
50 Tâm lý khách du lịch 29/12/2015 3 14h00-15h30 DH14KS2 41 HTB-CS1
51 Tâm lý khách du lịch 29/12/2015 3 14h00-15h30 DH14KS3 41 HTA-CS1
52 Tâm lý khách du lịch 29/12/2015 3 14h00-15h30 DH14LH 30 P.11-CS1
53 Tâm lý khách du lịch 29/12/2015 3 14h00-15h30 CD14KS 14 HTB-CS1
54 Tâm lý khách du lịch 29/12/2015 3 14h00-15h30 CD14LH 4 HTA-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"