• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

(KHÓA 2015)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Kiến trúc máy tính 14/01/2016 5 8h00-9h30 DH15TH 45 P.10-CS1
2 Toán cao cấp C 18/01/2016 2 8h00-9h30 DH15KD-N1 31 P.03-CS1
3 Toán cao cấp C 18/01/2016 2 8h00-9h30 DH15KD-N2 31 P.11-CS1
4 Toán cao cấp C 18/01/2016 2 8h00-9h30 DH15LH 40 HTA-CS1
5 Toán cao cấp C 18/01/2016 2 8h00-9h30 CD15TCNH 1 P.11-CS1
6 Toán cao cấp C 18/01/2016 2 8h00-9h30 CD15KS 3 P.11-CS1
7 Toán cao cấp C 28/01/2016 5 8h00-9h30 DH15TCNH 22 P.04-CS2
8 Toán cao cấp C 29/01/2016 6 8h00-9h30 DH15KT1 51 P.04-CS2
9 Toán cao cấp C 29/01/2016 6 8h00-9h30 DH15KT2 52 P.10-CS1
10 Toán cao cấp C 28/01/2016 5 8h00-9h30 DH15KS1-N1 33 P.04-CS2
11 Toán cao cấp C 28/01/2016 5 8h00-9h30 DH15KS1-N2 32 P.05-CS2
12 Toán cao cấp C 28/01/2016 5 8h00-9h30 DH15KS2-N1 35 P.10-CS2
13 Toán cao cấp C 28/01/2016 5 8h00-9h30 DH15KS2-N2 35 P.07-CS2
14 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH15TH 45 HTB-CS1
15 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 8h00-9h30 DH15TCNH 22 P.04-CS2
16 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 8h00-9h30 DH15KD-N1 31 P.04-CS2
17 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 8h00-9h30 DH15KD-N2 31 P.08-CS1
18 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 8h00-9h30 DH15KT1 51 P.10-CS1
19 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 8h00-9h30 DH15KT2 52 P.11-CS1
20 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 14h00-15h30 DH15KS1-N1 33 P.08-CS1
21 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 14h00-15h30 DH15KS1-N2 32 P.11-CS1
22 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 14h00-15h30 DH15KS2-N1 35 P.10-CS1
23 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 14h00-15h30 DH15KS2-N2 35 P.05-CS2
24 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 14h00-15h30 DH15LH 40 P.04-CS2
25 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH15TA1 37 P.04-CS2
26 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH15TA2 37 P.02-CS2
27 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH15TA3 33 P.08-CS1
28 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH15TA4 37 P.10-CS1
29 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 8h00-9h30 CD15TCNH 1 P.04-CS2
30 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 23/01/2016 7 8h00-9h30 CD15TA 3 P.04-CS2
31 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 22/01/2016 6 14h00-15h30 CD15KS 3 P.04-CS2
32 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 8h00-9h30 DH15TCNH 22 HTB-CS1
33 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 8h00-9h30 DH15KD-N1 31 HTB-CS1
34 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 8h00-9h30 DH15KD-N2 31 P.11-CS1
35 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 8h00-9h30 DH15KT1 51 P.10-CS1
36 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 8h00-9h30 DH15KT2 52 HTA-CS1
37 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 14h00-15h30 DH15KS1-N1 33 P.08-CS1
38 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 14h00-15h30 DH15KS1-N2 32 P.10-CS1
39 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 14h00-15h30 DH15KS2-N1 35 P.02-CS2
40 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 14h00-15h30 DH15KS2-N2 35 P.07-CS2
41 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 14h00-15h30 DH15LH 40 HTB-CS1
42 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 8h00-9h30 CD15TCNH 1 HTB-CS1
43 Kinh tế vi mô 20/01/2016 4 14h00-15h30 CD15KS 3 HTB-CS1
44 Luyện âm 20/01/2016 4 13h20 DH15TA1 37 P.03-CS1
45 Luyện âm 29/01/2016 6 8h00-9h30 DH15TA4 37 P.02-CS1
46 Luyện âm 19/01/2016 3 7h35 DH15TA2 37 P.02-CS1
47 Luyện âm 21/01/2016 5 7h35 DH15TA3 33 P.02-CS1
48 Luyện âm 21/01/2016 5 7h35 CD15TA 3 P.02-CS1
49 Ngữ pháp 1 28/01/2016 5 14h00-15h30 DH15TA1 37 HTA-CS1
50 Ngữ pháp 1 28/01/2016 5 14h00-15h30 DH15TA3 33 P.10-CS1
51 Ngữ pháp 1 28/01/2016 5 14h00-15h30 CD15TA 3 P.10-CS1
52 Ngữ pháp 1 28/01/2016 5 14h00-15h30 DH15TA2 37 P.11-CS1
53 Ngữ pháp 1 28/01/2016 5 14h00-15h30 DH15TA4 37 P.08-CS1
54 Tiếng Anh 1 26/01/2016 3 8h00-9h30 DH15TH 45 HTA-CS1
55 Tiếng Anh 1 26/01/2016 3 8h00-9h30 DH15TCNH 22 P.11-CS1
56 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 8h00-9h30 DH15KD-N1 31 P.11-CS1
57 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 8h00-9h30 DH15KD-N1 31 P.08-CS1
58 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 8h00-9h30 DH15KT1 51 P.04-CS2
59 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 8h00-9h30 DH15KT2 52 HTA-CS1
60 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 14h00-15h30 DH15KS1-N1 33 P.05-CS1
61 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 14h00-15h30 DH15KS1-N2 32 P.03-CS1
62 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 14h00-15h30 DH15KS2-N1 35 P.08-CS1
63 Tiếng Anh 1 25/01/2016 2 14h00-15h30 DH15KS2-N2 35 P.11-CS1
64 Tiếng Anh 1 26/01/2016 3 8h00-9h30 DH15LH 40 P.10-CS1
65 Tiếng Anh 1 26/01/2016 3 8h00-9h30 CD15TCNH 1 P.11-CS1
66 Tiếng Anh 1 26/01/2016 3 8h00-9h30 CD15KS 3 P.11-CS1
67 Tiếng anh tổng quát 1 26/01/2016 3 14h00-15h30 DH15TA2 37 HTA-CS1
68 Tiếng anh tổng quát 1 26/01/2016 3 14h00-15h30 DH15TA4 37 P.10-CS1
69 Tiếng anh tổng quát 1 26/01/2016 3 14h00-15h30 DH15TA1 37 P.11-CS1
70 Tiếng anh tổng quát 1 26/01/2016 3 14h00-15h30 DH15TA3 33 P.08-CS1
71 Tiếng anh tổng quát 1 26/01/2016 3 14h00-15h30 CD15TA 3 HTA-CS1
72 Tin học đại cương 29/01/2016 6 8h00-9h30 DH15TH 45 PM4-CS2
73 Tin học căn bản 19/01/2016 3 8h00-9h00 DH15TA3 33 PM4-CS2
74 Tin học căn bản 19/01/2016 3 8h00-9h00 DH15TA4-N3 12 PM4-CS2
75 Tin học căn bản 19/01/2016 3 8h00-9h00 CD15TA 3 PM4-CS2
76 Tin học căn bản 19/01/2016 3 14h00-15h00 DH15TA2 37 PM4-CS2
77 Tin học căn bản 19/01/2016 3 14h00-15h00 DH15TA4-N2 12 PM4-CS2
78 Tin học căn bản 19/01/2016 3 9h30-10h30 DH15TA1 37 PM4-CS2
79 Tin học căn bản 19/01/2016 3 9h30-10h30 DH15TA4-N1 13 PM4-CS2
80 Toán cao cấp A1 19/01/2016 3 8h00-9h30 DH15TH 45 P.10-CS1
** Lưu ý: Khoa gởi danh sách cán bộ coi thi về Phòng đào tạo trước khi thi 2 ngày để tiện việc theo dõi.
           Bình Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2015
           HIỆU TRƯỞNG
               
               
               
               
               
           TS. Phạm Đình Trung
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"