• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2

NĂM HỌC 2015 - 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Tổ chức sự kiện 16/01/2016 7 14h00-15h30 DH13LH
CD13KS1+2
CD13LH
CD14KS
P.10-CS1
2 Quản trị sản xuất 16/01/2016 7 14h00-15h30 DH12KD
CD13KD
P.10-CS1
3 Nghe 4 16/01/2016 7 14h00-15h00 DH13TA1+2 P.02-CS1
4 Phân tích thiết kế hệ thống 16/01/2016 7 8h00-9h30 DH13TH
CD13TH
P.10-CS1
5 Thiết kế web 16/01/2016 7 14h00-15h30 DH13TH
CD13TH
PM4-CS2
6 Nghe 4 16/01/2016 7 15h00-16h00 CD13TA P.02-CS1
7 Cơ sở dữ liệu 2 27/01/2016 4 14h00-15h30 DH13TH
CD13TH
P.10-CS1
8 Thuế ứng dụng 16/01/2016 7 8h00-9h30 DH14KT1+2
CD14KT
PM4-CS2
9 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 16/01/2016 7 8h00-9h30 DH12KD
DH13KD
P.10-CS1
10 Kiểm toán phần 1 16/01/2016 7 8h00-9h30 DH13KT
CD13KT
P.10-CS1
11 Lập trình web 16/01/2016 7 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
PM4-CS2
12 Thuế 16/01/2016 7 8h00-9h30 DH14TCNH
DH14KD
P.10-CS1
13 Nghe 2 16/01/2016 7 8h00-9h00 DH14TA3
CD14TA
P.02-CS1
14 Nghe 2 16/01/2016 7 9h00-10h00 DH14TA1+2 P.02-CS1
15 Lập trình Windows 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH13TH
CD13TH
PM1-CS1
16 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
HTA-CS1
17 Phân tích hoạt động kinh doanh 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH13KT
CD13KT
HTA-CS1
18 Toán rời rạc 27/01/2016 4 14h00-15h30 DH14TH
CD14TH
P.10-CS1
19 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH13KS1+2
CD13KS1+2
HTA-CS1
20 Tổng quan du lịch 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH14LH
CD14LH
HTA-CS1
21 Dự báo trong kinh doanh 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH12KD
DH13KD
HTA-CS1
22 Phân tích và thẩm định tín dụng 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH12TCNH HTA-CS1
23 Ngữ pháp 3 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH14TA3
CD14TA
HTA-CS1
24 Ngữ pháp 3 18/01/2016 2 14h00-15h30 DH14TA1+2 HTA-CS1
25 Marketing căn bản 19/01/2016 3 14h00-15h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14LH
DH14KS1+2+3
HTA-CS1
26 Marketing căn bản 19/01/2016 3 14h00-15h30 CD14KD
CD14KS
CD14LH
HTA-CS1
27 Kế toán quản trị 19/01/2016 3 14h00-15h30 DH13KT
CD13KT
HTA-CS1
28 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 19/01/2016 3 14h00-15h30 DH13KS1+2 HTA-CS1
29 Tiếng Anh du lịch nâng cao 19/01/2016 3 14h00-15h30 DH13TA1+2 HTA-CS1
30 Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn 2 19/01/2016 3 14h00-15h30 CD13KS1+2 HTA-CS1
31 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 19/01/2016 3 14h00-15h30 DH14KT1+2
CD14KT
HTA-CS1
32 Quản trị ngân hàng 20/01/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH P.09-CS1
33 Quản trị rủi ro tài chính 20/01/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH P.09-CS1
34 Quản trị nguồn nhân lực 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH13KD
CD13KD
HTA-CS1
35 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH13KT
CD13KT
HTA-CS1
36 Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH13KT
CD13KT
HTA-CS1
37 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH12TA
LT15TA
HTA-CS1
38 Tiếng Anh thương mại 21/01/2016 5 8h00-9h30 CD13TA HTA-CS1
39 Đọc 1 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH14TA3
CD14TA
HTA-CS1
40 Marketing du lịch 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH12KS
DH13KS1+2
DH13LH
CD13LH
HTA-CS1
41 Mạng máy tính 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH14TH
CD14TH
HTA-CS1
42 Tài chính quốc tế 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH12TCNH HTA-CS1
43 Quản trị học 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14LH
DH14KS1+2+3
HTA-CS1
44 Quản trị học 21/01/2016 5 14h00-15h30 CD14KD
CD14KS
CD14LH
HTA-CS1
45 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 23/01/2016 7 14h00-15h30 DH13TH
CD13TH
HTB-CS1
46 Thuế 21/01/2016 5 8h00-9h30 DH14KT1+2
CD14KT
HTA-CS1
47 Anh văn chuyên ngành Kế toán 27/01/2016 4 14h00-15h30 DH13KT P.10-CS1
48 Tiếng Anh cao cấp 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH12TA
LT15TA
HTA-CS1
49 Viết 1 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH14TA2+3
CD14TA
HTA-CS1
50 Viết 1 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH14TA1 HTA-CS1
51 Tiếng Nga 1 27/01/2016 4 14h00-15h30 DH14TA1+2+3
CD14TA
P.10-CS1
52 Tiếng Nga cơ bản 2 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH12KS HTA-CS1
53 Quản trị Marketing 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH12KD
CD13KD
HTA-CS1
54 Quản trị chất lượng 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH13KD HTA-CS1
55 Kiểm toán phần 2 21/01/2016 5 14h00-15h30 DH12KT HTA-CS1
56 Kế toán mô phỏng 22/01/2016 6 8h00-9h30 DH12KT PM4-CS2
57 Kế toán mô phỏng 22/01/2016 6 8h00-9h30 CD13KT PM4-CS2
58 Phát triển du lịch bền vững 23/01/2016 7 14h00-15h30 CD13KS1+2 HTB-CS1
59 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 23/01/2016 7 14h00-15h30 CD14KD
CD14KT
CD14LH
CD14KS
HTB-CS1
60 Tin học kế toán 1 (kế toán excel) 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH14KT1 PM4-CS2
61 Tin học kế toán 1 (kế toán excel) 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH14KT2 PM4-CS2
62 Tin học kế toán 1 (kế toán excel) 23/01/2016 7 8h00-9h30 CD14KT PM4-CS2
63 Giảng dạy Tiếng Anh 23/01/2016 7 14h00-15h30 DH12TA
LT15TA
HTB-CS1
64 Tiếng Anh 3 27/01/2016 4 8h00-9h30 ĐH+CĐ K2014 P.10-CS2
65 Tiếng Anh nâng cao 27/01/2016 4 14h00-15h30 CD13TA P.10-CS1
66 Quản trị khách sạn - nhà hàng 19/01/2016 3 14h00-15h30 DH12KS HTA-CS1
67 Quản trị chiến lược 27/01/2016 4 14h00-15h30 DH13KD
CD13KD
CD14KD
P.10-CS1
68 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại thực hành 27/01/2016 4 8h00-9h30 DH12TCNH P.11-CS2
69 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 3 27/01/2016 4 8h00-9h30 DH13LH P.11-CS2
70 Lập và thẩm định dự án đầu tư 27/01/2016 4 8h00-9h30 DH13KD
CD13KD
P.11-CS2
71 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 27/01/2016 4 8h00-9h30 DH12KS P.11-CS2
72 Tiếng Anh thương mại nâng cao 27/01/2016 4 8h00-9h30 DH12TA
LT15TA
P.11-CS2
73 Ngữ âm học 27/01/2016 4 8h00-9h30 DH13TA1+2
CD13TA
P.11-CS2
74 Lý thuyết xác xuất thống kê toán 23/01/2016 7 14h00-15h30 DH14TCNH
DH14KD
DH14KT1+2
DH14LH
DH14KS1+2+3
HTB-CS1
75 Thuế 19/01/2016 3 18h00-19h30 LT15KD P.09-CS1
76 Mô hình tài chính 27/01/2016 4 18h00-19h30 LT15TCNH PM1-CS1
77 Kinh tế vĩ mô 20/01/2016 4 18h00-19h30 LT15KD
LT15KT
P.09-CS1
78 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 26/01/2016 3 18h00-19h30 LT15KD P.09-CS1
79 Nghiên cứu Marketing 28/01/2016 5 18h00-19h30 LT15KD P.09-CS1
80 Tiếng Anh 3 27/01/2016 4 18h00-19h30 LT15KD
LT15KT
P.09-CS1
81 Hệ thống thông tin kế toán 27/01/2016 4 18h00-19h30 LT15KT P.09-CS1
82 Chăm sóc khách hàng 23/01/2016 7 14h00-15h30 DH12KS
DH13KS1+2
DH13LH
CD13LH
HTB-CS1
83 Mô hình tài chính 23/01/2016 7 8h00-9h30 DH12TCNH PM4-CS2
84 Lập kế hoạch kinh doanh 23/01/2016 7 14h00-15h30 DH12KD
CD13KD
HTB-CS1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"