• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

LỊCH THI LẦN 2

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

KHOÁ 2015

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kiến trúc máy tính 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15TH HTB-CS1
2 Toán cao cấp C 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15KD
DH15LH
CD15TCNH
CD15KS
HTB-CS1
3 Toán cao cấp C 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15TCNH
DH15KT1+2
DH15KS1+2
P.10-CS1
4 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 1/03/2016 3 14h00-15h30 K2015 HTB-CS1
5 Kinh tế vi mô 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TCNH
DH15KT1+2
DH15KS1+2
DH15KD
DH15LH
CD15TCNH
CD15KS
HTB-CS1
6 Luyện âm 4/03/2016 6 8h00-9h30 DH15TA1 P.04-CS1
7 Luyện âm 4/03/2016 6 8h00-9h30 DH15TA4 P.04-CS1
8 Luyện âm 1/03/2016 3 8h00-9h30 DH15TA2 P.11-CS1
9 Luyện âm 7/03/2016 2 14h00-15h30 DH15TA3 P.05-CS1
10 Luyện âm 7/03/2016 2 14h00-15h30 CD15TA P.05-CS1
11 Ngữ pháp 1 4/03/2016 6 14h00-15h30 DH15TA1
DH15TA3
CD15TA
HTA-CS1
12 Ngữ pháp 1 4/03/2016 6 14h00-15h30 DH15TA2
DH15TA4
HTA-CS1
13 Tiếng Anh 1 4/03/2016 6 14h00-15h30 K2015 HTA-CS1
14 Tiếng anh tổng quát 1 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TA2
DH15TA4
HTB-CS1
15 Tiếng anh tổng quát 1 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TA1
DH15TA3
CD15TA
HTB-CS1
16 Tin học đại cương 5/03/2016 7 8h00-9h30 DH15TH PM1-CS1
17 Tin học căn bản 5/03/2016 7 14h00-15h30 DH15TA3
DH15TA4-N3
CD15TA
PM1-CS1
18 Tin học căn bản 5/03/2016 7 14h00-15h30 DH15TA2
DH15TA4-N2
PM1-CS1
19 Tin học căn bản 5/03/2016 7 14h00-15h30 DH15TA1
DH15TA4-N1
PM1-CS1
20 Toán cao cấp A1 2/03/2016 4 14h00-15h30 DH15TH HTB-CS1

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ