• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

         Ra đời cùng với việc thành lập Trường Đại học Phan Thiết (năm 2009). Phòng đào tạo đảm nhiệm nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là quản lý đào tạo và công tác sinh viên . Với tư cách là một đơn vị chuyên môn nằm trong khối phòng ban thuộc Trường Đại học Phan Thiết, Phòng Đào tạo có nhiệm vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hiệu trưởng Nhà trường.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Phối hợp với các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo hệ đại học chính quy trình Hiệu trưởng xem xét quyết định; tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo mới của Nhà trường, mở các mã ngành đào tạo mới theo yêu cầu của quá trình hội nhập khu vực và thế giới cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước;

2. Tham mưu cho Ban Giám hiệụ nhà trường các chiến lược về đào tạo và quản lý đào tạo cho phù hợp với quy định về đào tạo theo tín chỉ; xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản về quản lý đào tạo;

3. Tham gia nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, tham dự các hội thảo khoa học;

4. Lập kế hoạch tuyển sinh và phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy và liên thông, văn bằng 2 chính quy hàng năm;

5. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, thi hết học kỳ, thực tập chuyên môn và khóa luận tốt nghiệp;

6. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thực hiện kế hoạch đào tạo ở các Khoa, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, đề xuất ý kiến để bổ sung, thay đổi các quy định cho phù hợp thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

7. Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy của giảng viên; xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

8. Quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ đại học chính quy và văn bằng 2 chính quy hàng năm; lập danh sách sinh viên được học tiếp, học lại, ngừng học, thôi học, hoàn thiện điểm và danh sách sinh viên tốt nghiệp; tham mưu cho lãnh đạo trường về xét tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

9. Quản lý các lớp văn bằng đại học thứ hai chính quy;

10. Tổ chức việc mua phôi bằng tốt nghiệp ở Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng cho hệ đại học chính quy và liên thông, văn bằng 2 chính quy hàng năm theo quy định;

11. Xác nhận kết quả học tập của sinh viên và phát bằng cho sinh viên hệ đại học chính quy và liên thông, văn bằng 2 hàng năm tốt nghiệp;

12. Phối hợp với Phòng khảo thí & ĐBCL tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu và phổ biến các kinh nghiệm đào tạo;

13. Tổ chức khai giảng và bế giảng các khoá đào tạo hệ đại học chính quy, liên thông và văn bằng 2; tổ chức phổ biến quy chế đào tạo cho sinh viên hệ đại học chính quy và văn bằng 2 chính quy hàng năm đến nhập trường;

14. Triển khai các công việc để tiếp nhận và quản lý sinh viên các hệ ;

15. Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho sinh viên học tập học phần giáo dục quốc phòng-an ninh & học phần giáo dục công dân đầu khóa; cấp phát cho sinh viên các chứng chỉ về giáo dục thể chất và giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng-an ninh;

II. Liên hê:

Phòng QLĐT & CTSV

Điện thoại: 062 246 1372 - 062 246 1373 - 062 628 3838

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"