Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Bình Thuận, ngày 28 tháng 04 năm 2016

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2016

LỚP MÔN HỌC GIẢNG VIÊN Số
TC
Buổi 1 Buổi 2 Từ ngày Đến ngày
Tiết Thứ Phòng Tiết Thứ Phòng
LT16KT Kinh tế vĩ mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 3 13-16 2 P.01-CS2       9/5/16 24/07/16
LT16KT Tiếng Anh 3 Hà Thiên Vương 3 13-16 3 P.01-CS2       3/5/16 17/07/16
LT16KT Kế toán tài chính 3 Đào Tuyết Lan 3 2-5 CN P.01-CS2 8-11 CN P.01-CS2 3/5/16  
lienthongdaihoc