BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT HỆ THỐNG XEM THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 2 2019-2020

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "NHÂN VĂN - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"