Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: .92/TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày 25 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 04/5/2020

---------------------------------------

Căn cứ Công văn số 1544/UBND-KGVXNV ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam, Ban Giám hiệu Trường Đại học Phan Thiết thông báo về công tác chuẩn bị cho sinh viên, học viên đi học trở lại  từ ngày 04/05/2020. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban giám hiệu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trường thực hiện những nội dung như sau:

- Thông báo đến sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 04/05/2020.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng khuyến cáo cảu Bộ y tế, kế hoạch phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Trường Đại học Phan Thiết.

- Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch.

- Trường hợp có chỉ đạo mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bình Thuận về thời gian đi học lại của sinh viên, học viên, Nhà trường sẽ có thông báo mới thay thế thông báo này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn các đơn vị báo cáo trực tiếp cho Ban Giám hiệu hoặc Phòng Tổ chức – Hành chính để giải quyết.

Trân trọng./.

 - HĐQT, BGH (thay báo cáo); HIỆU TRƯỞNG
 - Các đơn vị trong trường; (đã ký)
 - Sinh viên, học viên;  
 - Lưu: VT, TC-HC.  
  PGS. TS Võ Khắc Thường
lien thong dai hoc tai binh thuan