Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 346/TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày 12 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 đối với Đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ- ĐHPT ngày 19 tháng 7  năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Phan Thiết về học phí các hệ đào tạo năm học 2019-2020, Trường Đại học Phan Thiết thông báo đến sinh viên các nội dung như sau:

I/ Mức học phí:

Số TT

Khóa/ ngành học

Học phần đạo tạo

Học phần GDTC

Mức học phí HKII năm học 2019-2020

Số tín chỉ

Đơn gía/tín chỉ

Số tín chỉ

Đơn gía/tín chỉ

KHÓA 2016

1

Ngôn ngữ anh

9

430.000

   

3.870.000

2

Công nghệ thông tin

9

430.000

   

3.870.000

3

Quản trị khách sạn

9

430.000

   

3.870.000

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

9

430.000

   

3.870.000

5

Tài chính ngân hàng

9

400.000

   

3.600.000

6

Quản trị kinh doanh

9

400.000

   

3.600.000

7

Kế toán

9

400.000

   

3.600.000

8

Luật kinh tế

11

400.000

   

4.400.000

KHÓA 2017

1

Ngôn ngữ anh

19

430.000

   

8.170.000

2

Công nghệ thông tin

17

430.000

   

7.310.000

3

Quản trị khách sạn

18

430.000

   

7.740.000

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

19

430.000

   

8.170.000

5

Tài chính ngân hàng

15

400.000

   

6.000.000

6

Quản trị kinh doanh

19

400.000

   

7.600.000

7

Kế toán

17

400.000

   

6.800.000

8

Luật kinh tế

17

400.000

   

6.800.000

KHÓA 2018

Đại học

1

Ngôn ngữ anh

17

430.000

8

150.000

8.510.000

2

Công nghệ thông tin

15

430.000

8

150.000

7.650.000

3

Quản trị khách sạn

18

430.000

8

150.000

8.940.000

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

20

430.000

8

150.000

9.800.000

5

Tài chính ngân hàng

18

400.000

8

150.000

8.400.000

6

Quản trị kinh doanh

15

400.000

8

150.000

7.200.000

7

Kế toán

16

400.000

8

150.000

7.600.000

8

Luật kinh tế

16

400.000

8

150.000

7.600.000

9

Kinh doanh quốc tế

13

400.000

8

150.000

6.400.000

Văn bằng 2

10

Ngôn ngữ anh

22

470.000

   

10.340.000

II/ Thời gian và địa điểm đóng học phí:

1/ Thời gian nộp học phí từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 28/02/2020 .

2/ Hình thức nộp học phí: Sinh viên có thể nộp học phí bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản qua TK ngân hàng.

2.1/   Nộp bằng tiền mặt:

  • Địa điểm tại phòng Kế hoạch Tài chính ( Số điện thoại liên hệ: 0252 6288 988)

2.2/ Nộp qua ngân hàng:

Thông tin chuyển khoản như sau:

Ngân hàng Sacombank

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Phan Thiết

+ Số Tài khoản:  050039042719 tại ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Bình Thuận.

Ngân hàng Vietcombank

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Phan Thiết

+ Số Tài khoản : 0621000449675 tại ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Bình Thuận.

Lưu ý: Để đảm bảo tính chính xác khi nộp học phí sinh viên phải ghi đầy đủ các thông tin trên giấy nộp tiền như sau: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, khóa, lớp, nội dung nộp.

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có mã số sinh viên là 1654020011, khóa DH2016, lớp QTKD, nộp học phí HKI năm học 2019-2020 sẽ ghi như sau:

NGUYEN VAN A_1654020011-DH16QTKD-NOP HOC PHI HKI.

Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng thời hạn, sinh viên không đóng học phí hoặc đóng thiếu học phí sẽ không đủ điều kiện dự thi hết môn. Sinh viên cần lưu lại  Giấy nộp tiền để đối chiếu trong trường hợp cần thiết.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Các khoa, phòng, ban; (đã ký)
- Các đơn vị trực thuộc trường;  
- Website của trường  
- Lưu: VT, KHTC  
   PGS. TS Võ Khắc Thường
lien thong dai hoc tai binh thuan