• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 08 tháng 02 năm 2017


KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

Số TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Năm TN Xếp loại TN Số hiệu Số vào sổ Hệ/Ngành/Khóa
1 Nguyễn Hoàng Bảo  Châu 14/03/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400994 1/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 1
2 Nguyễn Thị Vũ  Trinh 26/09/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757734 2/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K3
3 Vương Thị Đài Loan 27/01/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757735 3/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K3
4 Trần Thị  Thêm 27/03/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757736 4/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K3
5 Lương Xuân Quế Đan 26/11/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757737 5/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K4
6 Trần Thị Bích Huệ 20/05/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757738 6/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K4
7 Nguyễn Thị Thanh Yến 14/11/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757739 7/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K4
8 Trần Thị Thảo Vi 11/05/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757740 8/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K4
9 Trịnh Thị Thủy 15/06/1995 Nữ Kinh Nghệ An 2017 Trung Bình B757741 9/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K5
10 Đào Ngọc Huyền Trang 29/10/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757731 10/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K5
11 Hồ Thị Ngọc  Trâm 04/07/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757732 11/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K5
12 Nguyễn Văn Trọng 10/01/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757733 12/TN2017 CĐ KẾ TOÁN K5
13 Trần Lê Thanh  Sang 19/12/1991 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400995 13/TN2017 CĐ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K3
14 Nguyễn Thị Mỹ  Ngân 10/01/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá B400996 14/TN2017 CĐ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG K3
15 Võ Thị Kim Cúc 1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400997 15/TN2017 CĐ TIẾNG ANH KHÓA 4
16 Vi Thị Thương Thương 06/12/1994 Nữ Tày Lạng Sơn 2017 Trung Bình B400998 16/TN2017 CĐ TIẾNG ANH KHÓA 4
17 Đinh Thị Thanh Thùy 22/08/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400999 17/TN2017 CĐ TIẾNG ANH KHÓA 4
18 Nguyễn Thị Mỹ Lan 13/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B401000 18/TN2017 CĐ TIẾNG ANH KHÓA 5
19 Phạm Văn Cương 13/08/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757728 19/TN2017 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5
20 Lại Hữu Hiếu 19/08/1992 Nam Kinh Vĩnh Long 2017 Khá B757729 20/TN2017 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5
21 Trương Ngọc Toàn 17/10/1995 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá B757730 21/TN2017 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 5
22 Đỗ Lê Bích Kha 02/04/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757745 22/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 1
23 Cao Thế Huân 03/07/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757746 23/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 1
24 Nguyễn Trung Hiếu 22/12/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757747 24/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
25 Phạm Thị Thanh Qua 05/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757748 25/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
26 Trần Thị Quỳnh 12/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400988 26/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
27 Nguyễn Thị Tới 27/07/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá B400989 27/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
28 Đặng Thị Quỳnh Trang 29/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá B400990 28/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
29 Lê Thanh Mến 25/06/1995 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400991 29/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
30 Đỗ Trọng Nguyên 04/03/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá B400992 30/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
31 Bùi Thị Thanh 19/03/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B400993 31/TN2017 CĐ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 2
32 Võ Thị Thu Hằng 16/09/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757742 32/TN2017 CĐ QT DV DU LỊCH & LỮ HÀNH KHÓA 2
33 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 19/09/1995 Nữ Kinh Nghệ An 2017 Trung Bình B757743 33/TN2017 CĐ QT DV DU LỊCH & LỮ HÀNH KHÓA 2
34 Hồ Thị Quý Tâm 26/04/1995 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình B757744 34/TN2017 CĐ QT DV DU LỊCH & LỮ HÀNH KHÓA 2
35 Phan Thị Thanh  Thảo 11/06/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434698 35/TN2017 ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 3
36 Nguyễn Thị Bảo  Tiên 20/04/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434699 36/TN2017 ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 3
37 Nguyễn Đức Huy 03/10/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434700 37/TN2017 ĐH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 4
38 Nguyễn Trần Minh Đăng 27/11/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434701 38/TN2017 LT ĐH QTKD KHÓA 2015
39 Nguyễn Thị Minh Hân 15/07/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Xuất sắc 1434702 39/TN2017 LT ĐH QTKD KHÓA 2015
40 Nguyễn Đình Tâm 02/03/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434703 40/TN2017 LT ĐH QTKD KHÓA 2015
41 Đỗ 08/06/1991 Nam Kinh Bình Phước 2017 Khá 1434704 41/TN2017 LT ĐH QTKD KHÓA 2015
42 Nguyễn Đình Dũng 03/07/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434687 42/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
43 Trương Hữu Dương 05/08/1993 Nam Kinh Hà Tĩnh 2017 Khá 1434688 43/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
44 Hồ Thị Thúy Hòa 1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434689 44/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
45 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 18/01/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434690 45/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
46 Võ Khánh Niệm 02/09/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434691 46/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
47 Phan Minh Quốc 16/05/1991 Nam Kinh Đà Nẵng 2017 Khá 1434692 47/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
48 Lê Thị Xuân Quý 30/12/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434693 48/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
49 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/05/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434694 49/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
50 Nguyễn Thị Xuân Thùy 20/04/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434695 50/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
51 Ngô Thị Uyên Tuyên 12/07/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434696 51/TN2017 LT ĐH KẾ TOÁN KHÓA 2015
52 Huỳnh Thị Thanh  Thanh 06/03/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình 1434705 52/TN2017 ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 3
53 Đàm Thị Kim Huy 15/08/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434706 53/TN2017 ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 4
54 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/09/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434707 54/TN2017 ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 4
55 Trần Thị Tuyết  Trinh 01/01/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình 1434708 55/TN2017 ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 4
56 Phạm Thái An 24/03/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434709 56/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
57 Lê Văn An 13/01/1992 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Trung Bình 1434710 57/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
58 Dương Đình Duy 30/07/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434711 58/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
59 Nguyễn Mỹ Duyên 01/11/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434712 59/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
60 Vũ Ngọc 22/09/1993 Nữ Kinh Thanh Hóa 2017 Trung Bình 1434713 60/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
61 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/01/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434714 61/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
62 Nguyễn Thị Bích  Hằng 12/08/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434715 62/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
63 Nguyễn Trọng Nhân 20/10/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434716 63/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
64 Ngô Trường Phú 19/01/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434717 64/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
65 Trần Thị Ngọc Quyên 20/06/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434718 65/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
66 Nguyễn Văn Sang 17/02/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434719 66/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
67 Hà Huy  Sơn 25/08/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434720 67/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
68 Lương Minh  Tâm 12/08/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434721 68/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
69 Bùi Thị Uyên  Thơ 12/01/1988 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434722 69/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
70 Võ Đức Anh  Thư 09/12/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434723 70/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
71 Trần Quang  Tùng 20/01/1993 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 1434724 71/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
72 Trương Như Ý 02/06/1993 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434725 72/TN2017 LT ĐH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2015
73 Nguyễn Vũ Thục Mỹ Tiên 02/02/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 154349 73/TN2017 ĐH TIẾNG ANH KHÓA 4
74 Phùng Thị Minh Nhung 19/04/1994 Nữ Kinh Ninh Thuận 2017 Khá 154350 74/TN2017 ĐH TIẾNG ANH KHÓA 4
75 Võ Lê Lam  Châu 30/05/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 154351 75/TN2017 LT ĐH TIẾNG ANH KHÓA 2015
76 Huỳnh Thị Kim Hằng 29/05/1994 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 154352 76/TN2017 LT ĐH TIẾNG ANH KHÓA 2015
77 Trần Thị Kim Ngân 04/10/1992 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Khá 154353 77/TN2017 LT ĐH TIẾNG ANH KHÓA 2015
78 Trần Thị Thùy Vân 18/11/1991 Nữ Kinh Bình Thuận 2017 Giỏi 154354 78/TN2017 LT ĐH TIẾNG ANH KHÓA 2015
79 Nguyễn Minh Trí 16/10/1994 Nam Kinh Bình Thuận 2017 Khá 1434697 79/TN2017 ĐH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN KHÓA 1
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"