• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 3)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Quản trị mạng 11/5/2017 5 14h00-15h30 DH14TH PM2
2 Hệ điều hành 12/5/2017 6 8h00-9h30 DH15TH PM2
3 Tin học kế toán 2 (MISA) 16/5/2017 3 13h30-15h00 DH14KT1 PM2
4 Tin học kế toán 2 (MISA) 16/5/2017 3 15h00-16h30 DH14KT2 PM2
5 Kế toán tài chính 2 09/05/2017 3 8h00-9h30 DH15KT1 P.04
6 Kế toán tài chính 2 09/05/2017 3 8h00-9h30 DH15KT2 P.10
7 Kế toán mô phỏng 1 09/05/2017 3 18h00-19h30 LT16KT1 PM2
8 Viết 3 22/05/2017 5 08h00-09h30 DH14TA1 P.07
9 Viết 3 22/05/2017 5 08h00-09h30 DH14TA2 P.04
10 Viết 3 22/05/2017 5 08h00-09h30 DH14TA3 P.04
11 Địa lý du lịch 09/05/2017 3 14h00-15h30 DH15KS1 P.04
12 Địa lý du lịch 09/05/2017 3 14h00-15h30 DH15KS2 P.08
13 Địa lý du lịch 09/05/2017 3 14h00-15h30 DH15LH P.10
14 Địa lý du lịch 09/05/2017 3 14h00-15h30 CD15KS P.08
15 Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty 15/05/2017 2 8h00-9h30 DH14KD P.02
16 Quản trị dịch vụ 17/05/2017 4 18h00-19h30 LT16KD P.05
17 Kế toán chi phí giá thành 18/05/2017 5 14h00-15h30 DH14KT1 P.10
18 Kế toán chi phí giá thành 18/05/2017 5 14h00-15h30 DH14KT2 P.06
19 Kế toán hành chính sự nghiệp 17/05/2017 4 18h00-19h30 LT16KT1 P.05
20 Kế toán hành chính sự nghiệp 17/05/2017 4 18h00-19h30 LT16KT2 P.05
21 Lập trình hướng đối tượng 24/04/2017 2 8h00-9h30
14h00-15h30
DH15TH PM2
22 Toán cao cấp A2 17/05/2017 4 8h00-9h30 DH16TH P.02
23 Toán cao cấp A2 17/05/2017 4 8h00-9h30 CD16TH P.02
24 Tiếng Anh du lịch 2 15/05/2017 2 14h00-15h30 DH14TA1 P.10
25 Tiếng Anh du lịch 2 15/05/2017 2 14h00-15h30 DH14TA2 P.04
26 Tiếng Anh du lịch 2 15/05/2017 2 14h00-15h30 DH14TA3 P.04
27 Tiếng Anh du lịch 2 15/05/2017 2 14h00-15h30 CD14TA P.04
28 Kế toán tài chính 1 18/05/2017 5 8h00-9h30 DH15TCNH P.10
29 Nguyên lý kế toán 18/05/2017 5 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.10
30 Nguyên lý kế toán 18/05/2017 5 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.07
31 Nguyên lý kế toán 18/05/2017 5 8h00-9h30 CD16KT P.07
32 Ngữ pháp 3 (Grammar 3) 20/05/2017 7 15h00-16h30 VB216TA1+2 P.07
33 Nghe 3 (Listening 3) 20/05/2017 7 14h00-15h00 VB216TA1 P.07
34 Nghe 1 (Listening 1) 13/05/2017 7 8h00-9h30 VB216TA2 P.06
35 Đọc 3 15/05/2017 2 8h00-9h30 DH14TA1 P.05
36 Đọc 3 15/05/2017 2 8h00-9h30 DH14TA2 P.04
37 Đọc 3 15/05/2017 2 8h00-9h30 DH14TA3 P.04
38 Nguyên lý thống kê kinh tế 08/05/2017 2 14h00-15h30 DH15TCNH P.08
39 Nguyên lý thống kê kinh tế 08/05/2017 2 14h00-15h30 DH15KD P.04
40 Nguyên lý thống kê kinh tế 08/05/2017 2 14h00-15h30 DH15KT1 P.10
41 Nguyên lý thống kê kinh tế 08/05/2017 2 14h00-15h30 DH15KT2 P.08
42 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 8h00-9h30 DH16TCNH P.04
43 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 8h00-9h30 DH16KD P.04
44 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.10
45 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.11
46 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 14h00-15h30 DH16KS-N1 P.04
47 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 14h00-15h30 DH16KS-N2 P.08
48 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 14h00-15h30 DH16LH P.02
49 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 14h00-15h30 DH16LKT P.07
50 Kinh tế vĩ mô 16/05/2017 3 8h00-9h30 CD16KD P.04
51 Kinh tế vĩ mô 16/5/2017 3 14h00-15h30 CD16KS P.08
52 Quản trị chất lượng 18/05/2017 5 18h00-19h30 LT16KD P.04
53 Hành vi tổ chức 10/05/2017 4 8h00-9h30 DH14KD P.02
54 Đại cương lịch sử Việt Nam 12/05/2017 6 8h00-9h30 DH15LH P.07
55 Thanh toán quốc tế 08/05/2017 2 8h00-9h30 DH14KT1 P.04
56 Thanh toán quốc tế 08/05/2017 2 8h00-9h30 DH14KT2 P.04
57 Tài chính tiền tệ 19/05/2017 6 8h00-9h30 DH15TCNH P.04
58 Tài chính tiền tệ 19/05/2017 6 8h00-9h30 DH16KT-N1 P.04
59 Tài chính tiền tệ 19/05/2017 6 8h00-9h30 DH16KT-N2 P.07
60 Tài chính tiền tệ 19/05/2017 6 8h00-9h30 CD16KT P.07
61 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 10/05/2017 4 8h00-9h30 DH14KT1 P.07
62 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 10/05/2017 4 8h00-9h30 DH14KT2 P.10
63 Kế toán tài chính doanh nghiệp 4 10/05/2017 4 8h00-9h30 CD14KT P.10
64 Kế toán tài chính 4 18/05/2017 5 18h00-19h30 LT16KT1 P.04
65 Kế toán tài chính 4 18/05/2017 5 18h00-19h30 LT16KT2 P.04
66 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 18/05/2017 5 14h00-15h30 DH16LKT P.02
67 Đọc 2 12/05/2017 6 14h00-15h30 DH15TA1 P.07
68 Đọc 2 12/05/2017 6 14h00-15h30 DH15TA2 P.04
69 Đọc 2 12/05/2017 6 14h00-15h30 DH15TA3 P.10
70 Đọc 2 12/05/2017 6 14h00-15h30 CD15TA P.10
71 Tiếng Anh ngành Lữ hành 3 08/05/2017 2 8h00-9h30 DH14LH P.05
72 Tiếng Anh ngành CNTT 23/05/2017 3 14h00-15h30 DH15TH P.07
73 Tiếng Nga 2 19/05/2017 6 14h00-15h30 DH15TA1 P.07
74 Tiếng Nga 2 19/05/2017 6 14h00-15h30 DH15TA2 P.04
75 Tiếng Nga 2 19/05/2017 6 14h00-15h30 DH15TA3 P.10
76 Tiếng Nga 2 19/05/2017 6 14h00-15h30 CD15TA P.10
77 Tiếng Anh ngành NHKS 3 30/05/2017 3 14h00-15h30 DH14KS1 P.02
78 Tiếng Anh ngành NHKS 3 30/05/2017 3 14h00-15h30 DH14KS2 P.04
79 Tiếng Anh ngành NHKS 3 30/05/2017 3 14h00-15h30 DH14KS3 P.04
80 Anh văn chuyên ngành tài chính 23/05/2017 3 8h00-9h30 DH14TCNH P.04
81 Tiếng Anh ngành QTKD 23/05/2017 3 8h00-9h30 DH15KD-N1 P.04
82 Tiếng Anh ngành QTKD 23/05/2017 3 8h00-9h30 DH15KD-N2 P.10
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"