• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 12 tháng 05 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 4)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Kế toán ngân hàng 29/5/2017 2 08h00-09h30 DH14TCNH P.04
2 Kế toán ngân hàng thương mại 29/5/2017 2 18h00-19h30 LT16KT1 P.05
3 Kế toán ngân hàng thương mại 29/5/2017 2 18h00-19h30 LT16KT2 P.05
4 Kiểm toán 2 31/5/2017 4 18h00-19h30 LT16KT1 P.04
5 Kiểm toán 2 31/5/2017 4 18h00-19h30 LT16KT2 P.04
6 Luật hiến pháp Việt Nam 29/5/2017 2 08h00-09h30 DH16LKT P.04
7 Hành vi khách hàng 3/6/2017 7 14h00-15h30 DH14KD P.07
8 Hành vi khách hàng 3/6/2017 7 14h00-15h30 LT16KD P.07
9 Quản trị thương hiệu 31/5/2017 4 18h00-19h30 LT16KD P.04
10 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 DH16TH P.04
11 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 DH16TCNH P.04
12 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 DH16KD P.05
13 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.07
14 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.08
15 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 14h00-15h30 DH16KS P.08
16 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 14h00-15h30 DH16LH P.07
17 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 14h00-15h30 DH16LKT P.04
18 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 CD16TH P.04
19 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 08h00-09h30 CD16KT P.08
20 Tiếng Anh 2 5/6/2017 2 14h00-15h30 CD16KS P.08
21 Ngữ pháp 1 29/5/2017 2 14h00-15h30 DH16TA1 P.04
22 Ngữ pháp 1 29/5/2017 2 14h00-15h30 DH16TA2 P.08
23 Ngữ pháp 1 29/5/2017 2 14h00-15h30 DH16TA3 P.07
24 Ngữ pháp 1 29/5/2017 2 14h00-15h30 CD16TA P.07
25 Luật du lịch 30/5/2017 3 08h00-09h30 DH14KS1 P.10
26 Luật du lịch 30/5/2017 3 08h00-09h30 DH14KS2 P.04
27 Luật du lịch 30/5/2017 3 08h00-09h30 DH14KS3 P.04
28 Kỹ thuật lập trình 8/6/2017 5 08h00-09h30 DH16TH PM2
29 Kỹ thuật lập trình 8/6/2017 5 08h00-09h30 CD16TH PM2
30 Quản trị lễ tân 12/6/2017 2 08h00-09h30 DH14KS1 P.05
31 Quản trị lễ tân 12/6/2017 2 08h00-09h30 DH14KS2 P.04
32 Quản trị lễ tân 12/6/2017 2 08h00-09h30 DH14KS3 P.04
33 Quản trị lễ tân 12/6/2017 2 08h00-09h30 CD14KS P.04
34 Quản trị lễ tân 12/6/2017 2 08h00-09h30 CD15KS P.05
35 Bảo mật thông tin 6/6/2017 3 08h00-09h30 DH14TH PM2
36 Tiếng Anh ngành NHKS 1 7/6/2017 4 14h00-15h30 DH15KS1 P.10
37 Tiếng Anh ngành NHKS 1 7/6/2017 4 14h00-15h30 DH15KS2 P.02
38 Tiếng Anh ngành NHKS 1 7/6/2017 4 14h00-15h30 CD15KS P.02
39 Tiếng Anh tổng quát 2 9/6/2017 6 08h00-09h30 DH16TA1 P.07
40 Tiếng Anh tổng quát 2 9/6/2017 6 08h00-09h30 DH16TA2 P.04
41 Tiếng Anh tổng quát 2 9/6/2017 6 08h00-09h30 DH16TA3 P.10
42 Tiếng Anh tổng quát 2 9/6/2017 6 08h00-09h30 CD16TA P.10
43 Tin học căn bản 30/5/2017 3 15h00-16h30 DH16TCNH PM2
44 Tin học căn bản 30/5/2017 3 13h30-15h00 DH16KD PM2
45 Tin học căn bản 30/5/2017 3 08h00-09h30 DH16KT-N1 PM2
46 Tin học căn bản 30/5/2017 3 09h30-11h00 DH16KT-N2 PM2
47 Tin học căn bản 29/5/2017 2 08h00-09h30 DH16KS-N1 PM1
48 Tin học căn bản 29/5/2017 2 09h30-11h00 DH16KS-N2 PM1
49 Tin học căn bản 30/5/2017 3 15h00-16h30 DH16LH PM2
50 Tin học căn bản 29/5/2017 2 14h00-15h30 DH16LKT PM1
51 Tin học căn bản 30/5/2017 3 09h30-11h00 CD16KT PM2
52 Tin học căn bản 29/5/2017 2 09h30-11h00 CD16KS PM1
53 Thương mại điện tử 16/6/2017 6 14h00-15h30 DH15TH P.07
54 Nghiên cứu Marketing 20/6/2017 3 08h00-09h30 DH14KD P.10
55 Thương mại điện tử 21/6/2017 4 08h00-09h30 DH14KD P.07
56 Nhập môn logic 12/6/2017 2 08h00-09h30 DH15TH P.07
57 Tiếng Anh du lịch 1 16/6/2017 6 08h00-09h30 DH15TA1 P.02
58 Tiếng Anh du lịch 1 16/6/2017 6 08h00-09h30 DH15TA2 P.04
59 Tiếng Anh du lịch 1 16/6/2017 6 08h00-09h30 DH15TA3 P.07
60 Tiếng Anh du lịch 1 16/6/2017 6 08h00-09h30 CD15TA P.07
61 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 DH16TH P.04
62 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 DH16TCNH P.04
63 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 DH16KD P.05
64 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.07
65 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.08
66 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 14h00-15h30 DH16KS-N1 P.04
67 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 14h00-15h30 DH16KS-N2 P.07
68 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 14h00-15h30 DH16LH P.05
69 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 20/6/2017 3 14h00-15h30 DH16TA1 P.04
70 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 20/6/2017 3 14h00-15h30 DH16TA2 P.08
71 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 20/6/2017 3 14h00-15h30 DH16TA3 P.07
72 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 14h00-15h30 DH16LKT P.08
73 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 CD16TH P.04
74 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 08h00-09h30 CD16KT P.08
75 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 20/6/2017 3 14h00-15h30 CD16TA P.07
76 Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 19/6/2017 2 14h00-15h30 CD16KS P.07
77 Lập trình Java 24/6/2017 7 08h00-09h30 DH14TH PM2
78 Luật kinh tế 22/6/2017 5 14h00-15h30 DH14TCNH P.08
79 Luật kinh tế 22/6/2017 5 14h00-15h30 DH15KD P.04
80 Luật kinh tế 22/6/2017 5 14h00-15h30 DH15KT1 P.10
81 Luật kinh tế 22/6/2017 5 14h00-15h30 DH15KT2 P.08
82 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 DH16TH P.08
83 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 DH16TCNH P.08
84 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 DH16KD P.07
85 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 DH16KT-N1 P.04
86 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 DH16KT-N2 P.10
87 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 14h00-15h30 DH16KS-N1 P.04
88 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 14h00-15h30 DH16KS-N2 P.08
89 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 14h00-15h30 DH16LH P.07
90 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 CD16TH P.08
91 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 08h00-09h30 CD16KT P.10
92 Pháp luật đại cương 23/6/2017 6 14h00-15h30 CD16KS P.07
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"