• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 14 tháng 07 năm 2017


KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

Số TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Nơi sinh Năm tốt nghiệp Xếp
loại
Hệ đào tạo Số vào sổ Khóa
Ngành đào tạo
1 Nềnh Nhộc Lìn 27/05/1993 Nữ Sán Chỉ VN Bình Thuận 2017 Khá 80/TN2017 KT - Khóa 2012 - 2015
2 Lâm Nguyễn Xuân Đào 21/02/1994 Nữ Kinh VN Tp. Hồ Chí Minh 2017 Khá 81/TN2017 KT - Khóa 2012 - 2015
3 Nguyễn Võ Ái Oanh 14/10/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB 82/TN2017 KT - Khóa 2012 - 2015
4 Nguyễn Minh Tuấn 07/09/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá 83/TN2017 KT - Khóa 2012 - 2015
5 Võ Thị Kim Nga 03/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 84/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2016
6 Lê Thị Thanh Thảo 21/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá 85/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2016
7 Phan Đặng Hoàng  Yến 01/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá 86/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2016
8 Đinh Thị Tú Uyên 17/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Giỏi 87/TN2017 KT - Khóa 2014 - 2017
9 Võ Thị Cẩm Anh 04/12/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 88/TN2017 TCNH -  Khóa 2012 - 2015
10 Nguyễn Thị Minh Tri 23/06/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá 89/TN2017 TCNH -  Khóa 2012 - 2015
11 Nguyễn Thị Thu Oanh 24/11/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ 90/TN2017 TA - Khóa 2012 - 2015
12 Trần Khánh Vân 16/05/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB 91/TN2017 TA - Khóa 2012 - 2015
13 Đỗ Thảo Nguyên 25/12/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB 92/TN2017 TA - Khóa 2012 - 2015
14 Trần Thị Bảo Trân 19/05/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB 93/TN2017 TA - Khóa 2012 - 2015
15 Nguyễn Thanh Thuận 29/09/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 94/TN2017 TA - Khóa 2013 - 2016
16 Nguyễn Thị Kim Lộc 13/07/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 95/TN2017 TA - Khóa 2014 - 2017
17 Đỗ Thị Kim Oanh 19/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 96/TN2017 TA - Khóa 2014 - 2017
18 Trần Hữu Bình 15/10/1993 Nam Kinh VN Khánh Hòa 2017 Trung Bình 97/TN2017 CNTT - Khóa 2012 - 2015
19 Hoát Phi Dương 04/08/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ 98/TN2017 CNTT - Khóa 2014 - 2017
20 Nguyễn Thị Cẩm Vân 06/08/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá 99/TN2017 QTKS - Khóa 2012 - 2015
21 Nguyễn Thị Xuân 11/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 100/TN2017 QTKS - Khóa 203 - 2016
22 Huỳnh Phát Đạt 20/10/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 101/TN2017 QTKS - Khóa 203 - 2016
23 Nguyễn Văn Phú 11/09/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình 102/TN2017 QTKS - Khóa 203 - 2016
24 Nguyễn Thị Thùy  Dung 10/09/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 103/TN2017 QTKD - Khóa 2010 - 2014
25 Nguyễn Văn  Toàn 20/08/1992 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 104/TN2017 QTKD - Khóa 2011 - 2015
26 Cao Duy An 25/03/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 105/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
27 Trần Thị Ngọc Đoan 16/01/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 106/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
28 Nguyễn Võ Mỹ  19/03/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 107/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
29 Hồ Thị Ngọc Hạnh 10/02/1995 Nữ  Kinh VN Tp. Hồ Chí Minh 2017 KHÁ ĐH 108/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
30 Phạm Ngọc Hiếu 12/06/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 109/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
31 Nguyễn Thị Hòa 07/04/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 110/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
32 Hoàng Thị Kim Hoàn 11/06/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 Giỏi ĐH 111/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
33 Lê Thị Xuân Huệ 13/01/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 112/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
34 Huỳnh Như Lai 16/08/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 113/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
35 Nguyễn Thị Lương 16/08/1994 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 114/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
36 Phạm Thị Tố Như 06/11/1994 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 115/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
37 Lê Thị Mỹ Nhung 12/11/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 116/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
38 Nguyễn Thị Út Quyên 20/05/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 117/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
39 Nguyễn Thị Kim Quyên 24/03/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 118/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
40 Nguyễn Công Quyền 27/09/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 119/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
41 Đoàn Thị Lệ Quyền 20/02/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 120/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
42 Ngô Hồng Sơn 08/10/1994 Nam Kinh VN Thái Bình 2017 KHÁ ĐH 121/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
43 Đỗ Thị Nhựt Thảo 29/04/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 122/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
44 Hồ Thị Hạ Thi 12/07/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 123/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
45 Bùi Thị Bích Thu 02/04/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 124/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
46 Trương Lê Phương Trinh 12/08/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 125/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
47 Trần Quốc Trung 23/12/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 126/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
48 Lý Xuân Uyên 20/11/1995 Nữ  Hoa VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 127/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
49 Trương Thị Thái Vân 25/06/1995 Nữ  Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 128/TN2017 QTKD - Khóa 2013 - 2017
50 Nguyễn Trọng Hải 01/01/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 129/TN2017 LT QTKD - Khóa 2015 - 2017
51 Bùi Vũ Khanh 06/12/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 130/TN2017 LT QTKD - Khóa 2015 - 2017
52 Trần Hoài Phương 06/11/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 131/TN2017 LT QTKD - Khóa 2015 - 2017
53 Lê Thị Ngọc Duyên 29/01/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 132/TN2017 KT - Khóa 2012 - 2016
54 Trần Minh Từ 26/07/1982 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 133/TN2017 KT - Khóa 2012 - 2016
55 Trần Ngọc Ánh 02/12/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 134/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
56 Trần Thị Hải Âu 11/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 135/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
57 Nguyễn Thanh Cảnh 28/02/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 136/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
58 Tăng Lê Uyên Đan 26/02/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 137/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
59 Trần Huỳnh Diệp 11/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Định 2017 KHÁ ĐH 138/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
60 Nguyễn Thị Thu Dung 19/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 139/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
61 Đặng Văn 10/02/1991 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 140/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
62 Trần Thị Thu Hài 20/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 141/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
63 Lê Thị Thanh Hằng 12/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 142/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
64 Võ Thị Bích Hạnh 05/05/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 143/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
65 Từ Thị Như Hảo 02/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 144/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
66 Nguyễn Thị Hiền 24/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 145/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
67 Nguyễn Vũ An Hòa 08/11/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 XS ĐH 146/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
68 Đinh Hữu Hoàng 10/08/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 147/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
69 Phan Thị Hương 28/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 148/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
70 Huỳnh Thị Kim 22/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 149/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
71 Đinh Văn  Mạnh 02/09/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 150/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
72 Nguyễn Tiến Minh 11/08/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 151/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
73 Nguyễn Thị Ngà 06/06/1994 Nữ Kinh VN Hà Tĩnh 2017 KHÁ ĐH 152/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
74 Nguyễn Nguyên Nguyên 08/05/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 153/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
75 Nguyễn Nhật Như Nguyệt 30/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 154/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
76 Nguyễn Dương Hồng Nhung 24/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 155/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
77 Đặng Thị Tuyết Nhung 08/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 156/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
78 Nguyễn Diệp Thúy Ny 01/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 157/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
79 Phạm Thị Phương 27/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 158/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
80 Ngô Thị Hải Phượng 09/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 159/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
81 Đỗ Thị Minh Quyền 10/10/1994 Nữ Kinh VN Kiêng Giang 2017 GiỎI ĐH 160/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
82 Bùi Thị Thảo 06/09/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 XS ĐH 161/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
83 Nguyễn Quỳnh Anh Thư 04/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 162/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
84 Trần Thị Mỹ Thuận 18/06/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 163/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
85 Đỗ Thị Thanh Thuy 04/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 164/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
86 Nguyễn Thị Ánh Tiên 10/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 165/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
87 Vũ Quang Tiền 02/01/1994 Nam Kinh VN Hải Dương 2017 KHÁ ĐH 166/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
88 Ngô Thị Hoài Tịnh 16/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 167/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
89 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 168/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
90 Lê Thị Ngọc Trâm 06/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 169/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
91 Trương Thị Minh Trân 30/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 170/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
92 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 171/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
93 Lê Nữ Ánh Trúc 23/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 172/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
94 Trần Ngô Minh Tuấn 10/12/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 173/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
95 Lê Thị Thanh Tuyền 18/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 174/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
96 Phan Thành Nhã Uyên 31/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 175/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
97 Phạm Thị Cao Vân 14/01/1995 Nữ Kinh VN Khánh Hòa 2017 KHÁ ĐH 176/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
98 Võ Thị Tường Vi 16/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 177/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
99 Phạm Văn Vương 20/12/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 178/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
100 Nguyễn Thị Thúy Vy 14/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 179/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
101 Lưu Thị Hà Vỹ 22/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 180/TN2017 KT - Khóa 2013 - 2017
102 Lê Văn Lộc 18/03/1990 Nam Kinh VN Lâm Đồng 2017 Khá ĐH 181/TN2017 LT KT - Khóa 2015 - 2017
103 Phùng Đặng Mỹ Quỳnh 14/08/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 182/TN2017 LT KT - Khóa 2015 - 2017
104 Nguyễn Thị Hoài Thương 15/06/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 183/TN2017 LT KT - Khóa 2015 - 2017
105 Lê Thị Bích Thủy 01/06/1993 Nữ Kinh VN Thanh Hóa 2017 Khá ĐH 184/TN2017 LT KT - Khóa 2015 - 2017
106 Mai Huyền Vy 23/08/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 185/TN2017 LT KT - Khóa 2015 - 2017
107 Nguyễn Thị Tuyết  Hạnh  03/10/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình ĐH 186/TN2017 TCNH - Khóa 2009 - 2014
108 Nguyễn Hoàng Nhật  Thảo 05/08/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình ĐH 187/TN2017 TCNH - Khóa 2011 - 2015
109 Trịnh  Thảo 02/10/1992 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình ĐH 188/TN2017 TCNH - Khóa 2011 - 2015
110 Võ Thị Hạnh Vi 20/02/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 189/TN2017 TCNH - Khóa 2011 - 2015
111 Lê  Việt 12/11/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình ĐH 190/TN2017 TCNH - Khóa 2011 - 2015
112 Nguyễn Lúc  Ky  17/10/1991 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Trung Bình ĐH 191/TN2017 CNTT - Khóa 2009 - 2013
113 Huỳnh Quốc Cường 09/02/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 192/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
114 Thái Bình Duy 15/06/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 193/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
115 Nguyễn Văn Lâm 14/05/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 194/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
116 Phan Quốc Mừng 16/07/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 195/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
117 Nguyễn Thị Minh Ngọc 02/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 196/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
118 Trần Hoàng Thiện 18/01/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 197/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
119 Lê Vương Minh Toàn 03/11/1994 Nam Kinh VN Ninh Thuận 2017 KHÁ ĐH 198/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
120 Nguyễn Thiện Tuấn 15/05/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 199/TN2017 CNTT - Khóa 2013 - 2017
121 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/06/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 200/TN2017 NNA - Khóa 2012 - 2016
122 Trịnh Thị Minh Anh 02/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 201/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
123 Ngô Thị Mỹ Châu 17/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 202/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
124 Nguyễn Thị Bích Diệu 30/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 203/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
125 Trần Đặng Mỹ Dung 08/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 204/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
126 Đặng Thị Mỹ Duyên 05/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 205/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
127 Đinh Quốc Hải 24/02/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 206/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
128 Trần Thị Thu Hiền 12/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 207/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
129 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 208/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
130 Võ Thị Lệ Hoa 04/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 209/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
131 Nguyễn Thị Bích Hương 08/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 210/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
132 Nguyễn Thị Luyên 16/07/1995 Nữ Kinh VN Hải Dương 2017 KHÁ ĐH 211/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
133 Trần Thị Hồng Ngọc 20/01/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 212/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
134 Nguyễn Bá Ngữ 01/01/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 213/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
135 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 24/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 214/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
136 Nguyễn Trần Tố Nhi 18/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 215/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
137 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 216/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
138 Nguyễn Quỳnh Xuân Nương 18/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 217/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
139 Nguyễn Thị Long Phụng 24/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 218/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
140 Phan Thị Phương 02/03/1994 Nữ Kinh VN Quảng Ngãi 2017 KHÁ ĐH 219/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
141 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 15/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 220/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
142 Ngô Thị Ngọc Thanh 20/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 221/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
143 Phan Hồ Phương Thảo 17/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 222/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
144 Nguyễn Thị Kiều Thy 05/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 223/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
145 Đinh Thị Thủy Tiên 16/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 224/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
146 Lục Bão Trân 01/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 225/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
147 Võ Thị Thanh Trúc 07/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 226/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
148 Nguyễn Huỳnh Quyền Uy 01/07/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 227/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
149 Hồ Thị Cẩm Vân 10/02/1995 Nữ Kinh VN Hà Tĩnh 2017 KHÁ ĐH 228/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
150 Phạm Thị Như Ý 12/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 229/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
151 Ngô Thị Kim Chi 20/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 230/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
152 Nguyễn Thị Thu 28/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 231/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
153 Lê Võ Ngọc Hân 20/06/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 232/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
154 Trần Vinh Huyển 11/07/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 233/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
155 Bùi Thị Ánh Ly 01/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 234/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
156 Tống Thụy Ngân 21/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 235/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
157 Nguyễn Thụy Yển Nhi 19/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 236/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
158 Ngô Anh Phước 24/06/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 237/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
159 Phạm Thị Trúc Phương 18/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 238/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
160 Nguyễn Thị Thanh Quy 04/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 239/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
161 Đoàn Thị Ngọc Quyền 24/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 240/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
162 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 241/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
163 Tô Thị Thảo 12/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 242/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
164 Dương Mỹ Thể 23/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 243/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
165 Nguyễn Thị Minh Thủy 21/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 244/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
166 Huỳnh Ngọc Duy Tiên 08/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 245/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
167 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 18/12/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 246/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
168 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 25/03/1995 Nữ Kinh VN Tp. Hồ Chí Minh 2017 KHÁ ĐH 247/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
169 Lê Thị Mai Trang 29/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 248/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
170 Nguyễn Thị Yến Trang 12/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 249/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
171 Phạm Mỹ Ty 20/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 250/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
172 Hồ Thị Ngọc Uyên 23/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 251/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
173 Hồ Như Ý 03/12/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 252/TN2017 NNA - Khóa 2013 - 2017
174 Nguyễn Thị Minh Thư 22/08/1994 Nữ Kinh VN Ninh Thuận 2017 Khá ĐH 253/TN2017 LT NNA - Khóa 2015 - 2017
175 Huỳnh Minh Tuấn 03/10/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 Khá ĐH 254/TN2017 QTKS - Khóa 2012 - 2016
176 Võ Thị Hải Anh 03/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 255/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
177 Nguyễn Thị Bích Cẩm 19/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 256/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
178 Đoàn Thị Kim Dung 21/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 257/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
179 Nguyễn Thị Huỳnh Dung 13/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 258/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
180 Nguyễn Ái Dương 21/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 259/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
181 Hoàng Thị Mỹ Duyên 30/04/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 260/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
182 Phạm Thị Trúc Linh 09/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 261/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
183 Ngô Thạch Ngân 18/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 262/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
184 Thái Lâm Mỹ Ngọc 30/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 263/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
185 Nguyễn Vũ Yến Nhi 19/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 264/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
186 Trần Hoài Nhung 23/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 265/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
187 Nguyễn Thị Lâm Oanh 21/12/1995 Nữ Kinh VN Thái Bình 2017 KHÁ ĐH 266/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
188 Trần Thị Thắm 19/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 267/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
189 Huỳnh Thị Mai Thảo 16/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 268/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
190 Trần Thị Mai Trinh 19/03/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 269/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
191 Ngô Thị Kiều Trinh 19/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 270/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
192 Đinh Thị Thu Trúc 11/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 271/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
193 Văn Thị Thanh Tuyền 19/03/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 272/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
194 Lê Thị Tiểu Uyên 20/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Định 2017 TB ĐH 273/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
195 Trần Đặng Ngọc Bích 21/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 274/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
196 Lương Thị Bông 14/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 275/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
197 Ngô Thị Ngọc Diệp 27/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 276/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
198 Nguyễn Thị Doan 17/07/1995 Nữ Kinh VN Đồng Nai 2017 KHÁ ĐH 277/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
199 Lê Thị Dung 25/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 278/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
200 Trần Thị Hồng Hải 20/04/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 279/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
201 Nguyễn Thị Thanh Hân 15/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 280/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
202 Lê Hoàng Hảo 16/07/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 281/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
203 Đào Thị Mỹ Hồng 09/02/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 282/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
204 Đặng Thị Hương 19/11/1995 Nữ Kinh VN Thanh Hóa 2017 KHÁ ĐH 283/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
205 Lưu Hà Luật 15/04/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 TB ĐH 284/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
206 Phạm Kỳ Thiện Tú Minh 24/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 285/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
207 Đinh Thị Kim Ngân 12/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 286/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
208 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 23/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 287/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
209 Lý Thị Bích Ngọc 29/09/1995 Nữ Kinh VN Đồng Nai 2017 KHÁ ĐH 288/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
210 Bùi Thị Kim Phụng 10/03/1995 Nữ Kinh VN Đồng Nai 2017 KHÁ ĐH 289/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
211 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 290/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
212 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 291/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
213 Nguyễn Thị Đông Thùy 25/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 292/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
214 Nguyễn Vũ Bảo Trân 27/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 293/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
215 Trần Thị Trang 23/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 GiỎI ĐH 294/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
216 Nguyễn Thị Nhật Trinh 22/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 295/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
217 Ngô Ngọc Huyền Vy 26/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 296/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
218 Ngô Thị Thảo Vy 15/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 297/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
219 Trần Nguyễn Phương Vy 21/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 298/TN2017 QTKS - Khóa 2013 - 2017
220 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 299/TN2017 DLLH - Khóa 2013 - 2017
221 Trương Thị Hồng Phúc 07/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 300/TN2017 DLLH - Khóa 2013 - 2017
222 Phan Thanh Sang 20/11/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 301/TN2017 DLLH - Khóa 2013 - 2017
223 Nguyễn Thành Tâm 18/09/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 302/TN2017 DLLH - Khóa 2013 - 2017
224 Trần Hữu Thiện 01/08/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2017 KHÁ ĐH 303/TN2017 DLLH - Khóa 2013 - 2017
225 Lê Toàn Trung 28/10/1995 Nam Kinh VN Gia Lai  2017 Giỏi ĐH 304/TN2017 DLLH - Khóa 2013 - 2017

Phòng QL Đào tạo và CT Sinh viên

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"