• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 Số:.........../ĐHPT Bình Thuận, ngày 15 tháng 06 năm 2018

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH Năm học
2014-2015
Năm học
2015-2016
Năm học
2016-2017
Năm học
2017-2018
TOÀN KHÓA GHI CHÚ
Điểm XL Điểm XL Điểm XL Điểm XL Điểm XL
1 1451010001 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 80 Tốt 81 Tốt 86 Tốt 83 Tốt 82.8 Tốt DH14TH
2 1451010004 Cao Đình Minh Đạt 30/10/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14TH
3 1451010005 Lê Phương Đạt 09/01/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14TH
4 1451010007 Đoàn  Đình 15/02/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14TH
5 1451010008 Huỳnh Văn Đức 02/07/1995 82 Tốt 80 Tốt 83 Tốt 72 Khá 78.7 Khá DH14TH
6 1451010009 Huỳnh Minh Đức 24/10/1994 81 Tốt 75 Khá 75 Khá 73 Khá 75.5 Khá DH14TH
7 1451010010 Thái Thị Ngọc Hân 03/02/1996 80 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 81.4 Tốt DH14TH
8 1451010011 Nguyễn Thanh Hân 15/06/1996 80 Tốt 84 Tốt 86 Tốt 80 Tốt 82.5 Tốt DH14TH
9 1451010012 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 82 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 81.2 Tốt DH14TH
10 1451010013 Trương Quốc Hào 24/04/1995 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14TH
11 1451010016 Đinh Quốc Hiếu 25/05/1996 85 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 84 Tốt 83.2 Tốt DH14TH
12 1451010017 Bùi Trung Hiếu 11/06/1996 82 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 81.0 Tốt DH14TH
13 1451010018 Lê Nguyễn Thanh Hiếu 20/11/1996 76 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.2 Khá DH14TH
14 1451010019 Lê Xuân Hoàng 04/11/1996 74 Khá 70 Khá 78 Khá 80 Tốt 76.0 Khá DH14TH
15 1451010020 Bùi Thanh Hoàng 15/10/1993 71 Khá 70 Khá 70 Khá 75 Khá 71.7 Khá DH14TH
16 1451010021 Nguyễn Đức Huy 19/09/1996 85 Tốt 93 XS 93 XS 86 Tốt 89.3 Tốt DH14TH
17 1451010022 Phạm Lưu Huỳnh 20/08/1996 73 Khá 80 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 79.3 Khá DH14TH
18 1451010025 Nguyễn Thị Trúc Mai 10/01/1996 80 Tốt 70 Khá 80 Tốt 80 Tốt 77.7 Khá DH14TH
19 1451010026 Nguyễn Thiện Phú 14/08/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 80.3 Tốt DH14TH
20 1451010027 Nguyễn Viên Phước 08/08/1996 80 Tốt 70 Khá 73 Khá 73 Khá 73.7 Khá DH14TH
21 1451010028 Phạm Ngọc Phương 09/05/1996 80 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 83 Tốt 82.4 Tốt DH14TH
22 1451010030 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 14/10/1996 74 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 78.8 Khá DH14TH
23 1451010031 Bùi Ngọc Tài 24/01/1996 83 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 82.4 Tốt DH14TH
24 1451010032 Nguyễn Thành Tâm 16/09/1996 80 Tốt 80 Tốt 75 Khá 80 Tốt 78.7 Khá DH14TH
25 1451010033 Lê Trung Thành 13/03/1995 80 Tốt 90 XS 91 XS 85 Tốt 86.8 Tốt DH14TH
26 1451010034 Lê Trung Thành 15/02/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14TH
27 1451010037 Võ Minh Thư 06/04/1996 82 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 81.2 Tốt DH14TH
28 1451010039 Trần Thị Xuân Thủy 30/04/1995 82 Tốt 85 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 82.2 Tốt DH14TH
29 1451010043 Trần Thị Thùy Trâm 14/12/1996 80 Tốt 84 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 81.2 Tốt DH14TH
30 1451010046 Nguyễn Đạt Tuấn 20/09/1996 80 Tốt 80 Tốt 81 Tốt 81 Tốt 80.6 Tốt DH14TH
31 1451010049 Nguyễn Thị Thảo Vy 19/03/1995 82 Tốt 84 Tốt 80 Tốt 75 Khá 79.8 Khá DH14TH
32 1451010052 Lý Trần Nguyên  Khang 05/02/1995 70 Khá 83 Tốt 71 Khá 71 Khá 73.6 Khá DH14TH
33 1454030006 Lưu Văn Hoàng 09/09/1996 75 Khá 63 TBK 73 Khá 72 Khá 70.8 Khá DH14TCNH
34 1454030007 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 74 Khá 80 Tốt 90 XS 85 Tốt 83.1 Tốt DH14TCNH
35 1454030008 Dương Thị Hường 02/02/1996 78 Khá 73 Khá 70 Khá 70 Khá 72.2 Khá DH14TCNH
36 1454030009 Nguyễn Thị Minh Huyền 09/07/1995 84 Tốt 78 Khá 63 TBK 73 Khá 73.6 Khá DH14TCNH
37 1454030011 Nguyễn Đức Lương 11/05/1996 71 Khá 65 TBK 71 Khá 70 Khá 69.3 TBK DH14TCNH
38 1454030013 Hoàng Tố Như 06/06/1996 80 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 85 Tốt 83.8 Tốt DH14TCNH
39 1454030015 Nguyễn Trần Loan Phương 01/04/1996 83 Tốt 72 Khá 71 Khá 76 Khá 75.1 Khá DH14TCNH
40 1454030016 Đinh Văn  Thành 09/03/1996 80 Tốt 69 TBK 79 Khá 75 Khá 75.7 Khá DH14TCNH
41 1454030017 Trần Thị Thanh Thảo 11/06/1996 79 Khá 73 Khá 71 Khá 69 TBK 72.4 Khá DH14TCNH
42 1454030019 Phan Thị Thủy Trúc 05/12/1996 74 Khá 75 Khá 73 Khá 69 TBK 72.4 Khá DH14TCNH
43 1454030020 Hồ Anh  03/08/1996 72 Khá 62 TBK 68 TBK 59 TB 64.6 TBK DH14TCNH
44 1450104002 Võ Thị Đẩu 06/04/1996 79 Khá 68 TBK 76 Khá 72 Khá 73.5 Khá DH14LH
45 1450104004 Nguyễn Đình Hoàng 24/04/1995 70 Khá 75 Khá 69 TBK 60 TBK 67.8 TBK DH14LH
46 1450104005 Nguyễn Đại Huy 16/01/1996 76 Khá 88 Tốt 79 Khá 80 Tốt 80.8 Tốt DH14LH
47 1450104008 Nguyễn Thị Lủy 10/03/1996 73 Khá 77 Khá 86 Tốt 80 Tốt 79.6 Khá DH14LH
48 1450104009 Trần Thị Kiều My 07/09/1996 75 Khá 75 Khá 76 Khá 80 Tốt 76.8 Khá DH14LH
49 1450104013 Đặng Mai  Phương 16/05/1996 80 Tốt 75 Khá 85 Tốt 80 Tốt 80.2 Tốt DH14LH
50 1450104016 Trần Thị Mỹ Tho 25/05/1995 82 Tốt 80 Tốt 89 Tốt 82 Tốt 83.4 Tốt DH14LH
51 1450104018 Nguyễn Thị Thu 10/09/1995 84 Tốt 82 Tốt 88 Tốt 87 Tốt 85.5 Tốt DH14LH
52 1450104019 Dương Vũ Quỳnh Thư 04/07/1996 73 Khá 83 Tốt 86 Tốt 80 Tốt 81.0 Tốt DH14LH
53 1450104021 Trần Bình              Thuận 08/03/1993 77 Khá 76 Khá 82 Tốt 81 Tốt 79.3 Khá DH14LH
54 1450104023 Nguyễn Na Ti 01/04/1996 70 Khá 55 TB 60 TBK 78 Khá 66.3 TBK DH14LH
55 1450104024 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/07/1996 78 Khá 80 Tốt 84 Tốt 81 Tốt 81.0 Tốt DH14LH
56 1450104026 Nguyễn Thị Việt               Trinh 07/07/1996 79 Khá 77 Khá 72 Khá 80 Tốt 77.0 Khá DH14LH
57 1450104031 Võ Thúy Phương 20/06/1996 70 Khá 82 Tốt 87 Tốt 81 Tốt 80.7 Tốt DH14LH
58 1454020040 Nguyễn Thị Thùy An 22/01/1996 75 Khá 82 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 80.7 Tốt DH14KT2
59 1454020042 Đặng Thị Trúc Diễm 16/11/1996 82 Tốt 85 Tốt 82 Tốt 85 Tốt 83.6 Tốt DH14KT2
60 1454020045 Trần Thanh Đức 12/07/1996 72 Khá 68 TBK 78 Khá 73 Khá 73.0 Khá DH14KT2
61 1454020047 Trần Thị 1996 77 Khá 80 Tốt 85 Tốt 79 Khá 80.5 Tốt DH14KT2
62 1454020048 Huỳnh Thị Kim Hằng 11/12/1994 70 Khá 64 TBK 72 Khá 61 TBK 66.4 TBK DH14KT2
63 1454020050 Lê Trung Hiếu 15/01/1996 74 Khá 74 Khá 75 Khá 75 Khá 74.6 Khá DH14KT2
64 1454020051 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/05/1996 72 Khá 71 Khá 70 Khá 69 TBK 70.3 Khá DH14KT2
65 1454020052 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 73 Khá 73 Khá 74 Khá 74 Khá 73.6 Khá DH14KT2
66 1454020053 Nguyễn Thị Hòa 01/07/1996 73 Khá 73 Khá 71 Khá 71 Khá 71.8 Khá DH14KT2
67 1454020054 Trần Nguyên Huy 12/11/1995 71 Khá 77 Khá 79 Khá 73 Khá 75.2 Khá DH14KT2
68 1454020055 Nguyễn Thị Ngọc  Liên 17/10/1996 72 Khá 69 TBK 72 Khá 70 Khá 70.7 Khá DH14KT2
69 1454020056 Diệp Diệu Mỹ Linh 02/07/1996 79 Khá 78 Khá 77 Khá 73 Khá 76.4 Khá DH14KT2
70 1454020057 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/08/1996 71 Khá 74 Khá 74 Khá 67 TBK 71.3 Khá DH14KT2
71 1454020060 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/01/1996 79 Khá 80 Tốt 75 Khá 73 Khá 76.3 Khá DH14KT2
72 1454020062 Nguyễn Hằng Yến Nhi 03/10/1995 74 Khá 75 Khá 75 Khá 75 Khá 74.8 Khá DH14KT2
73 1454020064 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 84 Tốt 83 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 84.0 Tốt DH14KT2
74 1454020067 Đặng Văn Phương 10/04/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14KT2
75 1454020068 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 75 Khá 75 Khá 79 Khá 78 Khá 77.0 Khá DH14KT2
76 1454020070 Huỳnh Ngọc Thái Sơn 12/11/1996 74 Khá 78 Khá 80 Tốt 79 Khá 78.1 Khá DH14KT2
77 1454020073 Lê Thị Ngọc Trâm 15/05/1996 69 TBK 80 Tốt 84 Tốt 79 Khá 78.7 Khá DH14KT2
78 1454020074 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 74 Khá 75 Khá 80 Tốt 73 Khá 75.5 Khá DH14KT2
79 1454020075 Phan Ngọc Trí 03/08/1995 80 Tốt 72 Khá 73 Khá 71 Khá 73.5 Khá DH14KT2
80 1454020077 Giang Trần Hải Vân 08/01/1994 82 Tốt 85 Tốt 84 Tốt 80 Tốt 82.6 Tốt DH14KT2
81 1454020079 Dương Thị Ngọc Yến 22/03/1996 80 Tốt 78 Khá 75 Khá 74 Khá 76.3 Khá DH14KT2
82 1454020001 Nguyễn Thị Kim Anh 10/12/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14KT1
83 1454020002 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 04/06/1996 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.6 Khá DH14KT1
84 1454020004 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 08/07/1996 72 Khá 75 Khá 75 Khá 72 Khá 73.5 Khá DH14KT1
85 1454020005 Nguyễn Võ Thị Mỹ Duyên 23/07/1996 82 Tốt 82 Tốt 86 Tốt 85 Tốt 84.0 Tốt DH14KT1
86 1454020006 Vũ Thị Thu 08/01/1996 75 Khá 82 Tốt 87 Tốt 84 Tốt 82.6 Tốt DH14KT1
87 1454020007 Đoàn Thị Hiền 15/04/1996 77 Khá 75 Khá 76 Khá 70 Khá 74.1 Khá DH14KT1
88 1454020008 Trần Thị Mỹ Hiền 1996 77 Khá 82 Tốt 80 Tốt 76 Khá 78.7 Khá DH14KT1
89 1454020009 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1996 75 Khá 80 Tốt 82 Tốt 80 Tốt 79.6 Khá DH14KT1
90 1454020011 Nguyễn Thị Bích Huệ 12/11/1995 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 79 Khá 79.3 Khá DH14KT1
91 1454020012 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 78 Khá 81 Tốt 81 Tốt 78 Khá 79.5 Khá DH14KT1
92 1454020016 Trương Hải Nghiêm 11/10/1996 79 Khá 78 Khá 78 Khá 77 Khá 77.9 Khá DH14KT1
93 1454020017 Lê Thị Thảo Nguyên 06/07/1996 73 Khá 79 Khá 71 Khá 80 Tốt 76.0 Khá DH14KT1
94 1454020020 Nguyễn Mỹ Phượng 27/09/1996 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 79 Khá 79.3 Khá DH14KT1
95 1454020021 Trần Phú Quý 27/09/1996 80 Tốt 79 Khá 75 Khá 77 Khá 77.5 Khá DH14KT1
96 1454020022 Phạm Thị Kim Sen 10/10/1996 80 Tốt 79 Khá 78 Khá 75 Khá 77.7 Khá DH14KT1
97 1454020024 Trương Thúy Thanh 25/07/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 76 Khá 78.8 Khá DH14KT1
98 1454020025 Nguyễn Thịnh Thạnh 27/01/1995 80 Tốt 81 Tốt 82 Tốt 72 Khá 78.3 Khá DH14KT1
99 1454020026 Trần Thị Thảo 03/12/1996 74 Khá 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78.4 Khá DH14KT1
100 1454020027 Nguyễn Thị Thọ 01/09/1996 78 Khá 78 Khá 87 Tốt 82 Tốt 81.7 Tốt DH14KT1
101 1454020028 Nguyễn Thị Minh Thư 20/10/1996 75 Khá 75 Khá 74 Khá 75 Khá 74.7 Khá DH14KT1
102 1454020029 Đỗ Thị Ngọc Trâm 05/10/1996 79 Khá 85 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 81.0 Tốt DH14KT1
103 1454020030 Nguyễn Thùy Trang 16/04/1995 73 Khá 73 Khá 80 Tốt 74 Khá 75.2 Khá DH14KT1
104 1454020031 Huỳnh Thị Trinh 26/02/1996 78 Khá 79 Khá 82 Tốt 77 Khá 79.0 Khá DH14KT1
105 1454020032 Trần Thị Thiết Trinh 22/11/1996 82 Tốt 95 XS 87 Tốt 92 XS 89.4 Tốt DH14KT1
106 1454020033 Huỳnh Thị Thanh Trúc 10/04/1996 76 Khá 78 Khá 81 Tốt 74 Khá 77.2 Khá DH14KT1
107 1454020034 Nguyễn Lê Thanh Trung 04/08/1996 79 Khá 77 Khá 75 Khá 78 Khá 77.2 Khá DH14KT1
108 1454020036 Đoàn Nguyễn Thục Uyên 06/11/1996 74 Khá 80 Tốt 73 Khá 73 Khá 74.8 Khá DH14KT1
109 1454020037 Phạm Thị Bạch Yến 10/10/1996 80 Tốt 79 Khá 79 Khá 74 Khá 77.7 Khá DH14KT1
110 1454020038 Huỳnh Thị Kim Yến 19/10/1996 84 Tốt 80 Tốt 75 Khá 81 Tốt 79.7 Khá DH14KT1
111 1354020013 Nguyễn Võ Ngọc Hân 01/04/1995 78 Khá 83 Tốt 82 Tốt 80 Tốt 80.8 Tốt DH14KT1
112 1450103080 Đỗ Thị Ngọc Bích 02/06/1996 70 Khá 62 TBK 74 Khá 75 Khá 70.8 Khá DH14KS3
113 1450103081 Đặng Khánh  Chi 21/01/1996 64 TBK 73 Khá 72 Khá 75 Khá 71.6 Khá DH14KS3
114 1450103083 Lê Thị Mỹ Dung 26/10/1996 74 Khá 75 Khá 82 Tốt 80 Tốt 78.2 Khá DH14KS3
115 1450103084 Trần Thị  Duyên 24/06/1996 70 Khá 80 Tốt 83 Tốt 80 Tốt 78.9 Khá DH14KS3
116 1450103085 Phan Thị Hồng  Gấm 02/07/1996 71 Khá 76 Khá 79 Khá 80 Tốt 77.1 Khá DH14KS3
117 1450103086 Trương Thị Cẩm  Giang 10/03/1995 74 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 78.8 Khá DH14KS3
118 1450103087 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/1996 70 Khá 76 Khá 78 Khá 73 Khá 74.5 Khá DH14KS3
119 1450103089 Lê Thị Thanh Thanh  Hằng 18/01/1995 84 Tốt 85 Tốt 90 XS 90 XS 87.7 Tốt DH14KS3
120 1450103091 Thái Thị Tuyết  Hòa 20/08/1995 74 Khá 78 Khá 79 Khá 90 XS 81.2 Tốt DH14KS3
121 1450103092 Trần Phi Hoàng 26/11/1995 65 TBK 65 TBK 69 TBK 81 Tốt 71.0 Khá DH14KS3
122 1450103096 Dương Ngọc  Khánh 17/05/1996 67 TBK 80 Tốt 81 Tốt 80 Tốt 77.8 Khá DH14KS3
123 1450103097 Phạm Thị Ánh Loan 19/12/1996 77 Khá 67 TBK 80 Tốt 80 Tốt 76.4 Khá DH14KS3
124 1450103098 Đồng Thị Như Mai 29/07/1996 76 Khá 79 Khá 80 Tốt 88 Tốt 81.5 Tốt DH14KS3
125 1450103099 Phạm Thị  Phước 16/08/1996 68 TBK 76 Khá 74 Khá 80 Tốt 75.2 Khá DH14KS3
126 1450103101 Huỳnh Thị Thảo Sương 15/09/1996 71 Khá 75 Khá 80 Tốt 80 Tốt 77.1 Khá DH14KS3
127 1450103103 Đặng Thị Kim Thanh 02/11/1994 75 Khá 78 Khá 81 Tốt 90 XS 81.9 Tốt DH14KS3
128 1450103109 Trần Thị Bảo Trân 20/12/1996 77 Khá 82 Tốt 88 Tốt 85 Tốt 83.6 Tốt DH14KS3
129 1450103110 Trần Thị Hương  Trang 26/08/1995 75 Khá 85 XS 78 Khá 89 Tốt 82.4 Tốt DH14KS3
130 1450103112 Trần Thị Ngọc Huyền Trang 20/08/1996 69 TBK 75 Khá 77 Khá 73 Khá 73.8 Khá DH14KS3
131 1450103113 Nguyễn Phương Trinh 12/08/1995 76 Khá 79 Khá 74 Khá 83 Tốt 78.3 Khá DH14KS3
132 1450103115 Nguyễn Thị Bích  Tuyền 03/12/1996 71 Khá 84 Tốt 84 Tốt 83 Tốt 81.2 Tốt DH14KS3
133 1450103117 Lê Thị Tuyết 07/03/1996 71 Khá 87 Tốt 89 Tốt 88 Tốt 84.8 Tốt DH14KS3
134 1450103118 Nguyễn Thị Thu  Trinh 18/02/1991 70 Khá 76 Khá 77 Khá 90 XS 79.4 Khá DH14KS3
135 1350103028 Võ Thanh  Thiết 16/12/1994 78 Khá 62 TBK 60 TBK 60 TBK 63.9 TBK DH14KS3
136 1450103040 Phạm Thị Thanh Hậu 26/12/1996 85 Tốt 76 Khá 80 Tốt 85 Tốt 81.6 Tốt DH14KS2
137 1450103041 Nguyễn Thị Trung Hiếu 04/11/1996 78 Khá 70 Khá 76 Khá 80 Tốt 76.2 Khá DH14KS2
138 1450103042 Phạm Văn Hòa 29/05/1996 80 Tốt 67 TBK 76 Khá 75 Khá 74.4 Khá DH14KS2
139 1450103044 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/09/1996 73 Khá 84 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 81.0 Tốt DH14KS2
140 1450103045 Đinh Thị Thanh Huyền 10/09/1996 79 Khá 85 Tốt 73 Khá 80 Tốt 79.1 Khá DH14KS2
141 1450103046 Văn Thị Kim Loan 26/11/1996 74 Khá 78 Khá 85 Tốt 85 Tốt 81.3 Tốt DH14KS2
142 1450103047 Thông Minh Lực 10/01/1995 80 Tốt 68 TBK 75 Khá 80 Tốt 75.9 Khá DH14KS2
143 1450103048 Quãng Trúc Ly 25/03/1996 74 Khá 77 Khá 78 Khá 70 Khá 74.5 Khá DH14KS2
144 1450103049 Lê Thị Miền 20/06/1995 85 Tốt 69 TBK 77 Khá 80 Tốt 77.6 Khá DH14KS2
145 1450103052 Trương Thị Thùy Nga 27/01/1996 79 Khá 82 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 82.5 Tốt DH14KS2
146 1450103053 Nguyễn Thị Anh Ngân 18/08/1996 78 Khá 67 TBK 75 Khá 77 Khá 74.3 Khá DH14KS2
147 1450103055 Đặng Văn Đào Nguyên 30/05/1996 78 Khá 80 Tốt 73 Khá 75 Khá 76.2 Khá DH14KS2
148 1450103058 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 10/10/1996 75 Khá 85 Tốt 68 TBK 82 Tốt 77.6 Khá DH14KS2
149 1450103060 Phạm Thị Kim Sương 22/01/1995 79 Khá 77 Khá 75 Khá 79 Khá 77.5 Khá DH14KS2
150 1450103062 Đỗ Thị Cẩm Thạch 02/07/1996 75 Khá 73 Khá 78 Khá 85 Tốt 78.4 Khá DH14KS2
151 1450103063 Mai Văn Thắng 21/02/1996 80 Tốt 71 Khá 77 Khá 78 Khá 76.5 Khá DH14KS2
152 1450103064 Nguyễn Thuận  Thành 05/05/1996 80 Tốt 78 Khá 81 Tốt 80 Tốt 79.8 Khá DH14KS2
153 1450103065 Nguyễn Thị  Thiên 04/04/1996 70 Khá 85 Tốt 78 Khá 78 Khá 78.1 Khá DH14KS2
154 1450103069 Lê Thị Minh Trang 30/10/1996 80 Tốt 76 Khá 85 Tốt 83 Tốt 81.3 Tốt DH14KS2
155 1450103070 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 77 Khá 85 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.6 Tốt DH14KS2
156 1450103073 Hoàng Thị Ngọc Tuyền 26/09/1995 75 Khá 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78.6 Khá DH14KS2
157 1450103074 Nguyễn Lê Khả Uyên 22/10/1996 79 Khá 87 Tốt 83 Tốt 75 Khá 80.7 Tốt DH14KS2
158 1450103075 Nguyễn Thị Thanh Vân 22/08/1996 78 Khá 79 Khá 76 Khá 65 TBK 73.7 Khá DH14KS2
159 1450103076 Nguyễn Thị Thu Vân 12/04/1994 78 Khá 63 TBK 78 Khá 75 Khá 73.6 Khá DH14KS2
160 1450103077 Nguyễn Thị Kim  Vân 04/12/1995 78 Khá 70 Khá 80 Tốt 80 Tốt 77.3 Khá DH14KS2
161 1450104015 Trương Hoài  Thảo 20/04/1996 75 Khá 80 Tốt 82 Tốt 81 Tốt 79.9 Khá DH14KS2
162 1450103001 Nguyễn Thanh Bảo 31/01/1996 67 TBK 69 TBK 66 TBK 80 Tốt 71.2 Khá DH14KS1
163 1450103002 Phùng Quang Dương 04/05/1996 81 Tốt 80 Tốt 78 Khá 78 Khá 79.0 Khá DH14KS1
164 1450103004 Nguyễn Thị Anh         Duyên 26/12/1996 91 XS 95 XS 92 XS 78 Khá 88.2 Tốt DH14KS1
165 1450103005 Châu Thị Bích Hằng 08/07/1996 72 Khá 74 Khá 80 Tốt 82 Tốt 77.7 Khá DH14KS1
166 1450103006 Hà Thị Đức Hòa 29/05/1996 71 Khá 64 TBK 83 Tốt 76 Khá 74.2 Khá DH14KS1
167 1450103007 Hồ Văn Hùng 02/12/1996 75 Khá 81 Tốt 78 Khá 72 Khá 76.3 Khá DH14KS1
168 1450103010 Nguyễn Thị Kim Kính 22/12/1996 80 Tốt 82 Tốt 76 Khá 84 Tốt 80.6 Tốt DH14KS1
169 1450103011 Phạm Chu Lan 04/12/1996 74 Khá 77 Khá 78 Khá 85 Tốt 79.2 Khá DH14KS1
170 1450103013 Nguyễn Thị Khánh Linh 18/02/1996 73 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78 Khá 78.0 Khá DH14KS1
171 1450103014 Trịnh Thành Lợi 22/04/1996 78 Khá 78 Khá 73 Khá 80 Tốt 77.3 Khá DH14KS1
172 1450103016 Nguyễn Song Bảo               Ngọc 27/06/1996 85 Tốt 90 XS 82 Tốt 84 Tốt 85.0 Tốt DH14KS1
173 1450103017 Đoàn Trúc Nhã 04/05/1994 79 Khá 80 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 82.7 Tốt DH14KS1
174 1450103018 Ngô Thị Nhi 10/09/1995 68 TBK 63 TBK 73 Khá 80 Tốt 71.9 Khá DH14KS1
175 1450103019 Đoàn Thị Bích Nhi 02/10/1996 70 Khá 63 TBK 71 Khá 80 Tốt 71.7 Khá DH14KS1
176 1450103020 Trần Thị Nhung 20/12/1996 78 Khá 82 Tốt 82 Tốt 82 Tốt 81.2 Tốt DH14KS1
177 1450103021 Trần Oanh Oanh 17/01/1996 78 Khá 81 Tốt 86 Tốt 90 XS 84.5 Tốt DH14KS1
178 1450103023 Nguyễn Nữ Phương 27/10/1996 73 Khá 75 Khá 79 Khá 76 Khá 76.0 Khá DH14KS1
179 1450103024 Trịnh Yến Phương 11/05/1996 68 TBK 65 TBK 76 Khá 78 Khá 72.5 Khá DH14KS1
180 1450103026 Nguyễn Thị Tuyết  Sương 02/02/1996 68 TBK 75 Khá 78 Khá 73 Khá 73.8 Khá DH14KS1
181 1450103029 Phạm Kiều Thi 07/02/1996 75 Khá 80 Tốt 77 Khá 78 Khá 77.6 Khá DH14KS1
182 1450103032 Huỳnh Phương Trâm 03/08/1996 71 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78 Khá 77.7 Khá DH14KS1
183 1450103034 Nguyễn Thị Tuyết 13/06/1996 74 Khá 76 Khá 75 Khá 73 Khá 74.4 Khá DH14KS1
184 1450103035 Nguyễn Thị Lệ Uyên 19/03/1996 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.6 Khá DH14KS1
185 1450103036 Nguyễn Anh Việt 26/01/1996 68 TBK 60 TBK 70 Khá 82 Tốt 71.0 Khá DH14KS1
186 1450104030 Hoàng Thị Thanh Xuân 05/12/1996 79 Khá 80 Tốt 84 Tốt 90 XS 84.0 Tốt DH14KS1
187 1450104012 Nguyễn Thị  Oanh 27/06/1996 74 Khá 81 Tốt 82 Tốt 90 XS 82.7 Tốt DH14KS1
188 1454010002 Lê Gia Bảo 14/01/1994 65 TBK 65 TBK 71 Khá 53 TB 62.9 TBK DH14KD
189 1454010004 Lê Ngọc Duy 10/09/1996 85 Tốt 85 Tốt 90 XS 90 XS 87.9 Tốt DH14KD
190 1454010006 Trần Thị Ngọc Hân 05/12/1996 71 Khá 70 Khá 71 Khá 73 Khá 71.4 Khá DH14KD
191 1454010007 Nguyễn Thị Bích Hằng 21/08/1996 90 XS 90 XS 90 XS 87 Tốt 89.1 Tốt DH14KD
192 1454010009 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/1995 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 75 Khá 78.5 Khá DH14KD
193 1454010012 Ngô Thành  Huy 10/01/1996 73 Khá 70 Khá 70 Khá 79 Khá 73.3 Khá DH14KD
194 1454010017 Trần Thị Thiên Ngân 27/08/1996 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.6 Khá DH14KD
195 1454010018 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/03/1996 73 Khá 75 Khá 73 Khá 71 Khá 72.8 Khá DH14KD
196 1454010019 Lê Thị Mỹ Ngọc 19/04/1996 72 Khá 80 Tốt 80 Tốt 87 Tốt 80.6 Tốt DH14KD
197 1454010020 Trần Phúc Ngôn 23/02/1993 90 XS 90 XS 93 XS 95 XS 92.3 XS DH14KD
198 1454010021 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/1996 78 Khá 80 Tốt 78 Khá 80 Tốt 79.1 Khá DH14KD
199 1454010023 Võ Nguyễn Hoàng Phú 22/09/1996 67 TBK 73 Khá 74 Khá 78 Khá 73.7 Khá DH14KD
200 1454010024 Trần Bình Phương 05/12/1996 80 Tốt 79 Khá 80 Tốt 80 Tốt 79.8 Khá DH14KD
201 1454010025 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/10/1996 74 Khá 75 Khá 70 Khá 80 Tốt 75.0 Khá DH14KD
202 1454010030 Trần Thị Thanh Thúy 26/07/1996 73 Khá 76 Khá 77 Khá 78 Khá 76.3 Khá DH14KD
203 1454010031 Nguyễn Thị Thanh Thủy 16/05/1996 74 Khá 70 Khá 70 Khá 71 Khá 71.1 Khá DH14KD
204 1454010033 Đồng Quốc Toàn 08/09/1995 75 Khá 80 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 81.9 Tốt DH14KD
205 1454010034 Võ Lê Thanh Trà 09/05/1996 77 Khá 80 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 82.3 Tốt DH14KD
206 1454010035 Võ Ngọc Trâm 19/11/1995 68 TBK 70 Khá 73 Khá 75 Khá 72.0 Khá DH14KD
207 1454010037 Trần Thị Huyền Trang 08/12/1996 74 Khá 75 Khá 75 Khá 80 Tốt 76.3 Khá DH14KD
208 1454010039 Nguyễn Văn Thái 30/08/1996 65 TBK 72 Khá 71 Khá 69 TBK 69.5 TBK DH14KD
209 1454010040 Nguyễn  Út 16/10/1996 69 TBK 72 Khá 70 Khá 65 TBK 68.7 TBK DH14KD
210 1454010042 Nguyễn Tuyết Vân 28/09/1996 72 Khá 70 Khá 70 Khá 76 Khá 72.2 Khá DH14KD
211 1454010043 Đỗ Quốc Vịnh 14/07/1996 73 Khá 75 Khá 80 Tốt 80 Tốt 77.5 Khá DH14KD
212 1354010032 Nguyễn Khánh  Vy 12/07/1995 73 Khá 70 Khá 70 Khá 72 Khá 71.2 Khá DH14KD
213 1354010005 Trần Thị Ngọc Hải 20/05/1995 70 Khá 71 Khá 70 Khá 74 Khá 71.5 Khá DH14KD
214 1510103001 Huỳnh Sanh Huy 10/08/1997 74 Khá 71 Khá 70 Khá 71.4 Khá CD15KS
215 1457010073 Nguyễn Thị Hương Giang 13/09/1995 68 TBK 74 Khá 75 Khá 77 Khá 74.0 Khá DH14TA3
216 1457010102 Nguyễn Phương  Hằng 03/10/1983 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.0 Tốt DH14TA3
217 1457010074 Trần Lê Bảo Hân 18/03/1996 78 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.6 Khá DH14TA3
218 1457010075 Nguyễn Lý Ngọc  Hân 02/05/1996 71 Khá 70 Khá 73 Khá 76 Khá 72.8 Khá DH14TA3
219 1457010076 Phạm Mỹ  Hảo 10/02/1996 73 Khá 74 Khá 77 Khá 80 Tốt 76.5 Khá DH14TA3
220 1457010077 Lê Thị Ngọc Hảo 31/10/1996 77 Khá 74 Khá 77 Khá 80 Tốt 77.2 Khá DH14TA3
221 1457010079 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/04/1996 81 Tốt 75 Khá 79 Khá 75 Khá 77.2 Khá DH14TA3
222 1457010103 Huỳnh Thị Mỹ  Linh 14/12/1996 77 Khá 70 Khá 80 Tốt 78 Khá 76.5 Khá DH14TA3
223 1457010083 Trần Thị Tuyết Nữ 25/07/1996 76 Khá 70 Khá 80 Tốt 78 Khá 76.3 Khá DH14TA3
224 1457010085 Đinh Thị Ngọc Thắm 12/12/1995 76 Khá 74 Khá 75 Khá 80 Tốt 76.5 Khá DH14TA3
225 1457010086 Nguyễn Thị Kim Thanh 24/02/1996 95 XS 83 Tốt 85 Tốt 83 Tốt 85.8 Tốt DH14TA3
226 1457010087 Huỳnh Thị Thảo 25/02/1996 76 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78 Khá 78.6 Khá DH14TA3
227 1457010088 Ngô Thị Thu Thảo 10/06/1995 75 Khá 72 Khá 75 Khá 80 Tốt 75.8 Khá DH14TA3
228 1457010090 Nguyễn Thị Hoàng Thi 11/07/1996 74 Khá 71 Khá 80 Tốt 79 Khá 76.5 Khá DH14TA3
229 1457010092 Đinh Thị Xuân Thoa 06/09/1996 78 Khá 80 Tốt 79 Khá 80 Tốt 79.3 Khá DH14TA3
230 1457010094 Nguyễn Thị Huỳnh Thư 03/03/1995 80 Tốt 75 Khá 77 Khá 80 Tốt 78.0 Khá DH14TA3
231 1457010096 Lê Thị Quỳnh  Trầm 04/08/1996 74 Khá 80 Tốt 82 Tốt 80 Tốt 79.4 Khá DH14TA3
232 1457010098 Cao Thị Ái Vân 18/12/1995 72 Khá 75 Khá 75 Khá 80 Tốt 76.0 Khá DH14TA3
233 1457010099 Võ Anh 17/09/1993 73 Khá 74 Khá 75 Khá 75 Khá 74.4 Khá DH14TA3
234 1457010100 Nguyễn Thị Yến 20/08/1996 63 TBK 72 Khá 75 Khá 75 Khá 72.0 Khá DH14TA3
235 1357010067 Nguyễn Lâm Yến  Nhi 21/07/1995 71 Khá 70 Khá 75 Khá 78 Khá 74.0 Khá DH14TA3
236 1457010034 Chu Thị Mỹ Lan Anh 19/06/1995 67 TBK 70 Khá 75 Khá 78 Khá 73.2 Khá DH14TA2
237 1457010036 Hà Đặng Kỳ Duyên 02/10/1996 74 Khá 80 Tốt 76 Khá 80 Tốt 77.8 Khá DH14TA2
238 1457010037 Hà Triệu Giang 29/10/1996 72 Khá 75 Khá 74 Khá 79 Khá 75.4 Khá DH14TA2
239 1457010039 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/01/1996 67 TBK 75 Khá 75 Khá 78 Khá 74.4 Khá DH14TA2
240 1457010041 Trần  Kiệt 12/03/1996 80 Tốt 90 XS 90 XS 85 Tốt 86.5 Tốt DH14TA2
241 1457010043 Nguyễn Thị Kiều My 11/02/1996 73 Khá 70 Khá 74 Khá 78 Khá 74.1 Khá DH14TA2
242 1457010045 Trần Thị Bích Ngân 31/07/1996 81 Tốt 74 Khá 80 Tốt 82 Tốt 79.4 Khá DH14TA2
243 1457010047 Bùi Xuân Nghi 01/09/1996 64 TBK 72 Khá 75 Khá 81 Tốt 74.0 Khá DH14TA2
244 1457010048 Nguyễn Thị Ngọc 16/04/1996 71 Khá 74 Khá 77 Khá 78 Khá 75.5 Khá DH14TA2
245 1457010049 Đặng Lê Gia Ngọc 22/09/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 80.6 Tốt DH14TA2
246 1457010050 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/06/1996 73 Khá 70 Khá 75 Khá 80 Tốt 75.0 Khá DH14TA2
247 1457010051 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 15/05/1996 67 TBK 73 Khá 73 Khá 79 Khá 73.7 Khá DH14TA2
248 1457010052 Trịnh Thị Phương Nhi 11/07/1996 65 TBK 70 Khá 80 Tốt 78 Khá 74.2 Khá DH14TA2
249 1457010053 Tô Thị Hồng Nhung 23/11/1995 79 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.8 Khá DH14TA2
250 1457010054 Hồ Thị Hồng Nhung 21/04/1996 82 Tốt 75 Khá 80 Tốt 78 Khá 78.6 Khá DH14TA2
251 1457010056 Trần Thị Kim Tâm 01/01/1996 75 Khá 80 Tốt 77 Khá 80 Tốt 78.2 Khá DH14TA2
252 1457010057 Trần Thị Thanh Thanh 05/07/1993 78 Khá 76 Khá 80 Tốt 82 Tốt 79.3 Khá DH14TA2
253 1457010059 Phạm Thị Kim Thu 09/09/1996 76 Khá 80 Tốt 75 Khá 80 Tốt 77.9 Khá DH14TA2
254 1457010060 Trần Nguyễn Minh Thư 26/10/1995 78 Khá 74 Khá 80 Tốt 79 Khá 77.9 Khá DH14TA2
255 1457010062 Trần Thị Thủy Tiên 16/07/1996 72 Khá 73 Khá 77 Khá 80 Tốt 76.0 Khá DH14TA2
256 1457010063 Bùi Nữ Thanh Trang 04/07/1996 75 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.0 Khá DH14TA2
257 1457010064 Nguyễn Hồ Quốc Trinh 01/01/1996 78 Khá 74 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78.2 Khá DH14TA2
258 1351010018 Trần Lê Minh  Trung 12/11/1995 78 Khá 80 Tốt 83 Tốt 82 Tốt 81.0 Tốt DH14TA2
259 1457010067 Phạm Lê Khánh Vy 06/10/1996 75 Khá 70 Khá 75 Khá 79 Khá 75.1 Khá DH14TA2
260 1457010068 Nguyễn Việt Xuân 30/03/1995 77 Khá 80 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 80.0 Tốt DH14TA2
261 1457010001 Trần Thị Vân An 20/05/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79 Khá 79.7 Khá DH14TA1
262 1457010002 Nguyễn Thị Ngọc Chẩn 05/06/1996 75 Khá 80 Tốt 80 Tốt 70 Khá 76.0 Khá DH14TA1
263 1457010003 Trần Thị Ngọc Dung 09/09/1994 75 Khá 75 Khá 70 Khá 78 Khá 74.6 Khá DH14TA1
264 1457010004 Đinh Khánh Duy 23/02/1995 63 TBK 75 Khá 70 Khá 70 Khá 69.8 TBK DH14TA1
265 1457010005 Nguyễn Thị Thu Duyên 20/02/1996 77 Khá 80 Tốt 75 Khá 78 Khá 77.5 Khá DH14TA1
266 1457010006 Lê Thị Thúy Duyên 14/03/1996 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 82 Tốt 80.6 Tốt DH14TA1
267 1457010008 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 16/02/1995 66 TBK 80 Tốt 77 Khá 80 Tốt 76.5 Khá DH14TA1
268 1457010009 Trương Thanh Hằng 27/03/1996 82 Tốt 90 XS 85 Tốt 90 XS 87.1 Tốt DH14TA1
269 1457010010 Trần Thị Như Hòa 10/05/1996 82 Tốt 82 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.8 Tốt DH14TA1
270 1457010012 Thái Khải Luân 18/09/1995 75 Khá 72 Khá 80 Tốt 79 Khá 76.9 Khá DH14TA1
271 1457010013 Vương Thảo Minh 26/02/1996 81 Tốt 82 Tốt 85 Tốt 85 Tốt 83.5 Tốt DH14TA1
272 1457010014 Phạm Thị Ngọc Mỹ 08/07/1996 63 TBK 73 Khá 79 Khá 80 Tốt 74.8 Khá DH14TA1
273 1457010015 Trần Thị Thanh Ngân 09/04/1996 75 Khá 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 79.0 Khá DH14TA1
274 1457010101 Đỗ Thanh Huyền Ngọc 20/05/1996 79 Khá 81 Tốt 80 Tốt 78 Khá 79.4 Khá DH14TA1
275 1457010016 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 08/09/1996 74 Khá 82 Tốt 80 Tốt 85 Tốt 80.8 Tốt DH14TA1
276 1457010017 Hoàng Ngọc Thảo 15/11/1996 72 Khá 75 Khá 75 Khá 70 Khá 72.9 Khá DH14TA1
277 1457010018 Trần Nguyễn Anh Thư 09/10/1996 78 Khá 72 Khá 73 Khá 78 Khá 75.3 Khá DH14TA1
278 1457010019 Phạm Phương Thương 28/07/1996 79 Khá 80 Tốt 80 Tốt 78 Khá 79.2 Khá DH14TA1
279 1457010020 Nguyễn Thị Kim Thúy 19/05/1996 77 Khá 80 Tốt 78 Khá 77 Khá 78.0 Khá DH14TA1
280 1457010022 Trần Thị Thủy Tiên 22/08/1996 76 Khá 80 Tốt 73 Khá 70 Khá 74.3 Khá DH14TA1
281 1457010023 Phạm Thị Như Trâm 06/11/1995 71 Khá 70 Khá 75 Khá 80 Tốt 74.6 Khá DH14TA1
282 1457010024 Đinh Thị Huyền Trân 04/06/1996 77 Khá 80 Tốt 75 Khá 70 Khá 75.0 Khá DH14TA1
283 1457010025 Ngô Thị Huyền Trang 04/02/1996 75 Khá 74 Khá 75 Khá 78 Khá 75.7 Khá DH14TA1
284 1457010026 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 29/06/1996 80 Tốt 80 Tốt 79 Khá 79 Khá 79.4 Khá DH14TA1
285 1457010027 Phạm Diệu Tường 07/05/1996 74 Khá 75 Khá 75 Khá 75 Khá 74.8 Khá DH14TA1
286 1457010028 Phạm Thị Tuyền 03/03/1996 79 Khá 82 Tốt 80 Tốt 78 Khá 79.7 Khá DH14TA1
287 1457010029 Hồ Phương Uyên 06/09/1996 76 Khá 73 Khá 75 Khá 73 Khá 74.1 Khá DH14TA1
288 1457010030 Nguyễn Thị Thu Vân 06/07/1996 73 Khá 80 Tốt 79 Khá 78 Khá 77.8 Khá DH14TA1
289 1457010031 Nguyễn Thị Thùy Vân 25/04/1996 77 Khá 80 Tốt 76 Khá 78 Khá 77.7 Khá DH14TA1
290 1457010032 Đặng Thị Diệu Vân 06/03/1996 77 Khá 90 XS 85 Tốt 90 XS 86.2 Tốt DH14TA1
291 1457010033 Trần Thị Tuyết Vân 20/11/1996 83 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80 Tốt 80.6 Tốt DH14TA1
292 1510030002 Mai Hoàng Trọng  Tâm 31/05/1997 70 Khá 75 Khá 66 TBK 70.1 Khá CD15TA
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"